Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1465. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bovec, stran 4028.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 19. seji dne 25. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Bovec (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v Nacionalen programu športa (v nadaljevanju: NPŠ) in Izvedbenem načrtu NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju JR) registrirani najmanj eno leto,
– imajo sedež v občini in v njej pretežno opravljajo športno dejavnost za prebivalce občine,
– imajo sedež izven občine in izvajajo programe v športni panogi, ki v občini ni zastopana,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
 zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe dejavnosti,
 izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
 urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (v nadaljevanju: ŠVOM prostočasno),
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni),
1.3. Kakovostni šport (KŠ),
1.4. Športna rekreacija (RE),
1.5. Šport starejših (ŠSta).
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Druge športne prireditve.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
(2) Vsa področja športa, ki se po NPŠ v občini lahko sofinancirajo, pa v prvi točki tega člena niso navedena, se v primeru izkazane realne potrebe posebej opredelijo v LPŠ.
6. člen 
(merila) 
(1) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
(2) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor področij športa so sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument občine, ki opredeljuje področja športa, ki so v koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi občinska uprava.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme občinski svet.
8. člen 
(odbor za šport) 
(1) Za zagotavljanje avtentičnih interesov civilne športne sfere v športu v občini lahko župan s sklepom ustanovi odbor za šport, ki enakovredno sodeluje v postopku priprave LPŠ v občini, daje soglasje k predlogu LPŠ pred odločanjem na občinskem svetu in županu svetuje ter predlaga kvalitetne rešitve v zvezi z razvojem športa v občini. Odbor za šport je sestavljen iz petih članov iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih organizacijah s sedežem v občini.
(2) Mandat odbora za šport je vezan na mandat župana.
(3) Administrativna dela za odbor za šport opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave.
9. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov. Sestaja se na rednih, izrednih in/ali dopisnih sejah. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
(3) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev, kriterijev navedenih v JR in/ali razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo in/ali uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(4) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave.
10. člen 
(JR) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom in sprejetim LPŠ občina izvede JR.
(2) JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopu do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti oziroma dokazila.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti ali nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
12. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
13. člen 
(sklep o izbiri) 
Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri izda pristojni organ občinske uprave.
14. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij športa.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
15. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja pogodbe,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja delavec občinske uprave, ki je pristojen za področje športa. Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pa lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega pri uporabi javnih športnih objektov in površin pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
III. PREHODNI DOLOČBI 
19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08).
20. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017
Bovec, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.