Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1458. Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental, stran 4018.

  
Na podlagi druge alineje petega odstavka 179.i člena in za izvrševanje 38. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) ter na podlagi 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    Z A H T E V O
za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa pogoje za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnim motorjem proizvajalca Lycoming in Continental glede na čas ali ure delovanja in so vgrajeni na zrakoplove z batnimi motorji do mase, ki ne presega 2730 kg in jim je ali bo potekla priporočena življenjska doba.
(2) Ne glede na zahteve te operativno-tehnične zahteve veljajo morebitne nove plovnostne omejitve in plovnostne zahteve proizvajalca.
(3) Ta operativno-tehnična zahteva se uporablja tudi za podaljšanje priporočene življenjske dobe komponent, ki so vgrajene na motorje iz prvega odstavka tega člena (magneti, zaganjač, črpalke in podobno).
(4) Propeler in z njim povezani sklopi niso komponente motorja, zato njihove dobe ni dovoljeno podaljševati skupaj z motorjem in so predmet posebne odobritve.
(5) Ta operativno-tehnična zahteva se ne uporablja, v primeru, da ima lastnik izdelan program vzdrževanja v skladu s točko M.A.302 (h) Poddela C Priloge I (Del M) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 362 z dne 17. 12. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) Uredbo Komisije (EU) 2017/334 z dne 27. februarja 2017 o popravku bolgarske, estonske, nemške in nizozemske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 1321/2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 50 z dne 28. 2. 2017, str. 13; v nadaljnjem besedilu Uredba 1321/2014/EU).
2. člen 
(omejitve) 
(1) Za plovno stanje po preteku priporočene življenjske dobe motorja iz prejšnjega člena je odgovoren lastnik oziroma operater zrakoplova z vgrajenim motorjem iz prejšnjega člena.
(2) Podaljšanje priporočene življenjske dobe motorjem iz prejšnjega člena je možno pod naslednjimi pogoji:
– največje dovoljeno podaljšanje časovne omejitve je 100 % od priporočene vrednosti proizvajalca, kot jo opredeljuje navodilo proizvajalca Lycoming SI 1009AW oziroma Continental SIL98-9C;
– največje dovoljeno podaljšanje intervala generalne obnove glede na ure delovanja, kot so opredeljene v navodilih proizvajalca Lycoming SI 1009AW oziroma Continental SIL98-9C, je 20 %;
– podaljšanje življenjske dobe motorja je možno samo po predhodno odobrenem programu vzdrževanja, ki zajema najmanj dopolnitve programa vzdrževanja, ki jih Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije objavi na svoji spletni strani;
– treba je spremljati najmanj tiste parametre motorja, za katere tako določi Javna agencija za civilno letalstvo na svoji spletni strani;
– če proizvajalec priporoča obnovo komponent skupaj z motorjem, se tem komponentam za to isto obdobje podaljša življenjska doba. Na teh komponentah se izvajajo redni intervalni pregledi, kot jih predpisuje proizvajalec;
– stalna plovnost zrakoplova se vodi v pooblaščeni organizaciji za vodenje stalne plovnosti (CAMO organizaciji), certificirani v skladu s Poddelom G Priloge I (Del M) Uredbe 1321/2014/EU;
– ko stalno plovnost zrakoplova upravlja organizacija za vodenje stalne plovnosti, potrjena v skladu s Poddelom G Priloge I (Del M) Uredbe 1321/2014/EU, ali v primeru omejene pogodbe med lastnikom in to organizacijo za vodenje stalne plovnosti, se lahko program vzdrževanja zrakoplova in njegove spremembe odobrijo s postopkom posredne odobritve. V tem primeru postopek posredne odobritve vzpostavi organizacija za vodenje stalne plovnosti kot del priročnika za vodenje stalne plovnosti in ga odobri pristojni organ, odgovoren za navedeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti;
– stalno plovnost zrakoplova lahko vodi lastnik-uporabnik, če je zrakoplov namenjen lastni uporabi in ni namenjen komercialni uporabi ali šolanju. V primeru, da je program odobren s strani pristojnega organa ali organizacije za vodenje stalne plovnosti, je potrebno izpolnjevati določila te operativno-tehnične zahteve;
– izvajanje programa vzdrževanja, ki omogoča podaljševanje življenjske dobe motorjev, se po preteku življenjske dobe lahko izvaja samo v pooblaščeni Del–145 ali Del-MF organizaciji, certificirani v skladu s Prilogo II (Del 145) oziroma Poddelom F Priloge I (Del M) Uredbe 1321/2014/EU;
– motor, ki je neaktiven več kot 1 mesec, se konzervira oziroma izvaja ukrepe, kot je to določeno v tehničnih navodilih proizvajalca Lycoming SL No. L180B oziroma Continental SIL99-1, aktivnost pa se zabeleži v knjigo motorja oziroma zrakoplova;
– po preteku življenjske dobe motorja je obvezno spremljanje trenda porabe olja v skladu z Lycoming Service Instruction No. 1427C oziroma Continental SID97-2B in kompresije v valjih v skladu z Lycoming Service Instruction No. 1191A oziroma Continental SB03-3 v obliki diagrama.
(3) Če pooblaščeno letalsko tehnično osebje podvomi v tehnično zanesljivost motorja, mora obvestiti lastnika oziroma operaterja, da je treba motor poslati na generalno obnovo ali ga zamenjati z novim.
(4) Če motor ne dosega parametrov, ki jih predpisuje proizvajalec, ali poraba olja presega priporočene vrednosti, ali kompresija v valjih ne dosega predpisane vrednosti, je motor do odprave napake in ugotovitve vzroka neploven, ali pa ga je potrebno poslati na generalno obnovo.
(5) V primeru, da lastnik oziroma operater zazna nenormalno delovanje motorja ali slabšanje parametrov motorja, ga je dolžan poslati na generalno obnovo oziroma ga zamenjati z novim.
3. člen 
(prehodne določbe) 
Parametri motorja na servisnem pregledu se lahko beležijo na obrazcu, ki ga Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije objavi na svoji spletni strani.
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem pričetka veljavnosti te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental (Uradni list RS, št. 49/15).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. maja 2017
Rok Marolt l.r.
direktor