Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1450. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja, stran 3982.

  
Na podlagi drugega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 14. člena in 25. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja 
1. člen 
V Pravilniku o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Ta pravilnik določa zahteve za imenovanje in postopek imenovanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: imenovana oseba) za opravljanje prvih overitev ter rednih in izrednih overitev meril (v nadaljnjem besedilu: overitev), naloge imenovanih oseb in način izvajanja nadzora nad delom imenovanih oseb.«.
2. člen 
2. člen se črta.
3. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje overitev je lahko imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:
1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehnično in strokovno usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani med opravljanjem svojih nalog,
2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo za izvajanje overitev,
3. ima zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz imenovanja,
4. je usposobljen za izvajanje overitev skladno s:
– predpisom, ki ureja meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva, in
– predpisom, ki ureja načine ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter vrste in načine njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma predpisom, ki ureja postopek overitve meril.«.
4. člen 
3.a člen se črta.
5. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Postopek imenovanja se začne z vložitvijo zahteve za imenovanje (v nadaljnjem besedilu: zahteva) pri Uradu Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
Zahteva mora vsebovati:
– ime oziroma firmo in naslov vložnika zahteve,
– navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril, obseg merjenja veličine, razredi točnosti),
– navedbo vrste overitve, za katerega se imenovanje zahteva,
– navedbo predpisa, ki ureja meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva,
– seznam morebitnih podpogodbenikov, in
– spisek organizacij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika z opisom njihove dejavnosti ter seznamom njihovega osebja in opreme organizacij, ki jih namerava vložnik zahteve vključiti v izvajanje nalog na področju imenovanja.
K zahtevi je treba priložiti:
1. zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti in naslednjo dokumentacijo sistema vodenja kakovosti, ki se nanaša na zahtevani obseg imenovanja:
– navodila za postopek overitve,
– navodila za pregled in preskus merila,
– navodila za ravnanje z overitvenimi in zaščitnimi oznakami,
– seznam merilne opreme in
– seznam pooblaščenega osebja,
2. veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom o zahtevah za kontrolne organe za predpis, ki ureja meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva,
3. dokument, ki ureja sodelovanje z organizacijo iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,
4. organigram organizacije iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, iz katerega so razvidna pooblastila za načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanje meril, ki jih imenovana oseba overja.«.
6. člen 
V drugem odstavku 5. člena se za besedama »tega pravilnika« vejica nadomesti s piko, besedilo za njo pa se črta.
V tretjem odstavku se beseda »razširitve« nadomesti z besedo »spremembe«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija o ocenjevalnem obisku sestavi zapisnik, v katerem tudi ugotovi morebitne neskladnosti pri izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika in določi rok za njihovo odpravo.«.
7. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločbo o imenovanju ali zavrnitvi zahteve za imenovanje izda direktor urada najpozneje v enem mesecu od izdelave mnenja o utemeljenosti zahteve za imenovanje iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.«.
8. člen 
V 7. členu se v prvi alineji črta besedilo »ali postopka ugotavljanja skladnosti«.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– naloge imenovane osebe skladno z 9. členom tega pravilnika.«.
9. člen 
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »razširitve ali zmanjšanja« nadomesti z besedo »spremembe«.
10. člen 
V prvem odstavku 9. člena se v drugi alineji črta besedilo »postopke ugotavljanja skladnosti prve overitve oziroma«.
V šesti alineji se črta besedilo »prvih overitvah in«.
11. člen 
Peti odstavek 12.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z odločbo o razveljavitvi imenovanja se določi tudi, da mora imenovana oseba nemudoma deponirati na uradu overitvene in zaščitne oznake.«.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-61/2017
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EVA 2017-2130-0004
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti