Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1445. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E), stran 3961.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-12
Ljubljana, dne 1. junija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1E) 
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr. in 38/16) se v drugem poglavju v naslovu 3.a podpoglavja beseda »mladoletnike« nadomesti z besedama »mladoletne osebe«.
2. člen 
V 15.a členu se v naslovu beseda »mladoletnikov« nadomesti z besedama »mladoletnih oseb«, v besedilu člena pa se beseda »mladoletnika« nadomesti z besedama »mladoletno osebo«.
3. člen 
V 43. členu se na koncu pika nadomesti s podpičjem in za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– izgon tujca iz države.«.
4. člen 
V tretjem odstavku 44. člena se besedi »se sme« nadomestita z besedilom »in izgon tujca iz države se smeta«.
5. člen 
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»Namen kaznovanja 
45.a člen 
S kaznovanjem po določbah tega zakonika država varuje temeljne vrednote in načela pravnega reda, vzpostavlja zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvršitve kaznivih dejanj, predvsem pa ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje.«.
6. člen 
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»Izgon tujca iz države 
48.a člen 
(1) Sodišče sme izreči tujcu izgon z ozemlja Republike Slovenije za čas od enega do petih let, če mu je izreklo kazen za kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot dveh let zapora, in če je na podlagi njegovih osebnih okoliščin podana resna grožnja za javni red ali javno varnost.
(2) Trajanje izgona se šteje od dneva pravnomočnosti sodbe. Čas, prebit v zaporu, se ne všteva v čas trajanja te kazni.
(3) Če se kazen izgona tujca iz države izvrši več kot dve leti po pravnomočnosti sodbe, s katero je bil izgon izrečen, sodišče pred izgonom ponovno oceni, ali so še podane osebne okoliščine, ki so bile podlaga za odločitev o izgonu.«.
7. člen 
V drugem odstavku 53. člena se točka 4) spremeni tako, da se glasi:
»4) če so za vsa kazniva dejanja v steku predpisane kazni zapora do enega leta, enotna kazen ne sme biti daljša od petih let zapora;«.
8. člen 
V drugem odstavku 59. člena se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »v primerih priznanj krivde in sporazumov o krivdi pa več kot petih let zapora (peti odstavek prejšnjega člena).«.
V četrtem odstavku se za besedilom »od petih let« dodata vejica in besedilo »v primerih priznanj krivde in sporazumov o krivdi pa ne daljša od desetih let,«.
9. člen 
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varstveno nadzorstvo opravlja svetovalec, ki ga določi organ, pristojen za probacijo.«.
10. člen 
V šestem odstavku 86. člena za se prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Sodišče v sodbi, s katero je določilo, da se kazen izvrši s hišnim zaporom, po določbah tega zakonika o pogojni obsodbi določi tudi varstveno nadzorstvo, lahko pa tudi eno ali več navodil.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Sodišče v sodbi, v kateri je določilo, da se kazen izvrši z delom v splošno korist, po določbah tega zakonika o pogojni obsodbi določi tudi varstveno nadzorstvo, lahko pa tudi eno ali več navodil.«.
11. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 108. člena se za besedo »infrastrukture« črtajo vejica in besedi »informacijskega sistema«.
Za tretjo alinejo se dodata nova četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– neupravičeno poseganje v informacijski sistem, ki pomeni resno oviranje ali prekinjanje njegovega delovanja z vnosom, prenosom, poškodovanjem, brisanjem ali spreminjanjem podatkov ali s preprečevanjem ali onemogočanjem dostopa do podatkov, in ki povzroči resno škodo ali je bilo storjeno z uporabo računalniškega programa, gesel ali kod za dostop, zasnovanih ali prilagojenih za namene storitve dejanja, ali neupravičeno poseganje v informacijski sistem kritične infrastrukture, ki pomeni resno oviranje ali prekinjanje njegovega delovanja z vnosom, prenosom, poškodovanjem, brisanjem ali spreminjanjem podatkov ali preprečevanjem ali onemogočanjem dostopa do podatkov,
– neupravičeno brisanje, poškodovanje ali spreminjanje podatkov v informacijskem sistemu kritične infrastrukture ali preprečevanje ali onemogočanje dostopa do takih podatkov,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
V dosedanji šesti alineji, ki postane osma alineja, se beseda »nakup« nadomesti z besedo »pridobitev«.
Dosedanje sedma, osma in deveta alineja postanejo deveta, deseta in enajsta alineja.
V tretjem odstavku se besedilo »ali ponaredi uradne ali javne listine, potrebne pri storitvi teh kaznivih dejanj« nadomesti z besedilom »ali ponaredi uradne ali javne listine, potrebne pri storitvi teh kaznivih dejanj, ali take listine uporabi«.
V šestem odstavku se za besedo »se« doda beseda »storilec«.
12. člen 
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:
»Potovanje v tujino z namenom terorizma 
108.a člen 
(1) Kdor odpotuje iz države svojega državljanstva ali dejanskega prebivališča z namenom storitve dejanj iz 108. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Kdor odpotuje iz države svojega državljanstva ali dejanskega prebivališča z namenom storitve dejanj iz drugega ali tretjega odstavka 111. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom do osmih let.
(3) Kdor ob vedenju, da gre za namen iz prvega ali drugega odstavka tega člena, organizira ali drugače omogoča potovanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«.
13. člen 
V prvem odstavku 109. člena se za številko »108.,« doda besedilo »108.a,«.
14. člen 
V prvem odstavku 110. člena se črta besedilo »z namenom spodbujati teroristična kazniva dejanja«.
V drugem odstavku se črta besedilo »z namenom iz prejšnjega odstavka«.
15. člen 
Za drugim odstavkom 111. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Enako se kaznuje, kdor se usposobi tako, da od drugega prejme navodila za izdelavo ali uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja, škodljivih ali nevarnih snovi ali navodila za druge posebne metode ali tehnologijo z namenom storitve ali sodelovanja pri terorističnem dejanju.«.
16. člen 
V tretjem odstavku 112. člena se beseda »mladoletniku« nadomesti z besedama »mladoletni osebi«.
17. člen 
V drugem odstavku 113. člena se beseda »mladoletniku« nadomesti z besedama »mladoletni osebi«.
18. člen 
Za petim odstavkom 143. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kdor javno objavi posnetke ali sporočila druge osebe s seksualno vsebino brez privolitve te osebe in s tem huje prizadene njeno zasebnost, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se za besedo »četrtega« dodata besedi »in šestega«.
19. člen 
V prvem odstavku 196. člena se črta beseda »zavestno«, besedilo »delavca ali iskalca zaposlitve za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta« pa se nadomesti z besedilom »enega ali več delavcev ali iskalcev zaposlitve za pravice, ki jim pripadajo, ali jim jih omeji, se kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če so bile z dejanjem iz prejšnjega odstavka kršene pravice najmanj dvajsetih delavcev ali če so enemu ali več delavcem kršene pravice v obdobju najmanj dveh let, se storilec kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
20. člen 
V prvem odstavku 199. člena se besedilo »zaposli več tujcev« nadomesti z besedilom »zaposli dva ali več tujcev«.
21. člen 
V 202. členu se črta beseda »zavestno«.
22. člen 
V prvem in drugem odstavku 227. člena se črta beseda »veliko«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega člena povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
23. člen 
V prvem odstavku 240. člena se za besedo »dejavnosti« črta vejica in besedilo »zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo,«, za besedo »zastopanja« pa se doda besedilo »in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist ali povzroči premoženjsko škodo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobil nepremoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do dveh let.«.
24. člen 
Za drugim odstavkom 243. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Enako se kaznuje, kdor z zakonitimi napravami ali materiali organa, pristojnega za izdajo denarja, denar izdela s kršitvijo pravic ali pogojev, v skladu s katerimi lahko pristojni organi izdajo denar.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo »obtoku« doda besedilo »ali je namenjen v obtok«.
25. člen 
V prvem odstavku 248. člena se za besedo »papirjev« doda besedilo »ali zaščitne elemente, ki so namenjeni za zaščito pred ponarejanjem,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poskus kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena je kazniv.«.
26. člen 
Prvi odstavek 257. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z zaporom do dveh let.«.
V tretjem odstavku se za besedo »ki« črta vejica in besedilo »zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist,«, za besedo »dolžnosti« pa se doda besedilo »in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist«.
27. člen 
V tretjem odstavku 287. člena se za besedama »razkrije identiteto« doda besedilo »ali posamezne osebne ali druge podatke, ki bi lahko pripeljali do razkritja identitete«.
V četrtem odstavku se za besedama »razkrije identiteto« doda besedilo »ali posamezne osebne ali druge podatke, ki bi lahko pripeljali do razkritja identitete«, beseda »zaščitnega« pa se nadomesti z besedo »zaščitenega«.
28. člen 
V tretjem odstavku 308. člena se beseda »dva« nadomesti z besedo »enega«, za besedo »države« pa se doda besedilo »ali omogoči nezakonito prebivanje na njem«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(1) Do uskladitve določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12 in 54/15) z določbami dopolnjenega 43. člena, spremenjenega 44. člena in novega 48.a člena zakonika zavod za prestajanje kazni zapora na podlagi tega zakona najmanj 60 dni pred predvidenim odpustom obsojenca, ki mu je bil izrečen izgon tujca iz države in bo od pravnomočnosti sodbe, s katero je bil izrečen, na dan predvidenega odpusta obsojenca minilo več kot dve leti, o predvidenem odpustu obvesti sodišče, ki je izreklo sodbo na prvi stopnji, da po uradni dolžnosti oceni, ali so še podane osebne okoliščine, ki so bile podlaga za odločitev o izgonu.
(2) Sodišče od zavoda za prestajanje kazni zapora pridobi podatke o vedenju obsojenca v zavodu, če so taki podatki potrebni za oceno iz prejšnjega odstavka. Zavod za prestajanje kazni zapora posreduje podatke v petih dneh od prejema zahteve sodišča.
(3) Sodišče v 15 dneh od prejema obvestila o predvidenem odpustu obsojenca opravi oceno in s sklepom odloči, ali naj se izgon tujca iz države izvrši. Zoper sklep sodišča je v treh dneh od vročitve sklepa dovoljena pritožba. O pritožbi višje sodišče odloči v treh dneh od prejema pritožbe.
(4) Sodišče posreduje izvod pravnomočnega sklepa zavodu. Zavod najmanj osem dni pred predvidenim odpustom obsojenca, za katerega je treba izvršiti izgon tujca iz države, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki izgon izvrši v skladu z določbami zakona, ki ureja tujce.
30. člen 
Do uveljavitve kazenskega zakona za mladoletnike iz drugega odstavka 5. člena zakonika se sme starejšemu mladoletniku stranska kazen izgona tujca iz države iz novega 48.a člena zakonika izreči, če mu je sodišče izreklo kazen za kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot dveh let mladoletniškega zapora, in če je na podlagi osebnih okoliščin podana resna grožnja za javni red in mir, vendar le, če je izgon nujen zaradi zagotavljanja njegovih največjih koristi.
31. člen 
Določbe spremenjenih prvega odstavka 66. člena ter šestega in desetega odstavka 86. člena zakonika se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe zakona, ki ureja probacijo. Do takrat se uporabljajo določbe prvega odstavka 66. člena ter šestega in desetega odstavka 86. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr. in 38/16).
32. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/16-23/20
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1850-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti