Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1443. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-B), stran 3959.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-8
Ljubljana, dne 1. junija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANU IN SKLADU ZA REŠEVANJE BANK (ZOSRB-B) 
1. člen
V Zakonu o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15 in 44/16 – ZRPPB) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon ureja organ za reševanje bank (v nadaljnjem besedilu: organ za reševanje) in sklad za reševanje bank (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(2) Ta zakon se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana, ki je ustanovljena kot pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka na podlagi zakona, ki ureja Slovensko izvozno in razvojno banko.«.
2. člen 
2. člen se črta.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(pojmi) 
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »banka« je banka ali hranilnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, ali podružnica banke tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
2. »ukrep prisilne likvidacije« je ukrep prisilne likvidacije banke po zakonu, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank;
3. »Uredba (EU) št. 575/2013« je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1);
4. »zajamčena vloga« je zajamčena vloga, kot je določena v zakonu, ki ureja sistem jamstva za vloge.«.
4. člen 
Drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Banka Slovenije izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje po tem zakonu z upravljanjem sklada in izvajanjem ukrepov ter pooblastil v postopku prisilne likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje banke.
(3) Banka Slovenije za namene iz prvega odstavka tega člena vzpostavi ustrezno notranjo organizacijo, da se zagotovi operativna neodvisnost in prepreči nasprotje interesov pri izvajanju nalog in pooblastil Banke Slovenije v zvezi z upravljanjem sklada in izvajanjem ukrepov prisilne likvidacije na eni strani ter pri izvajanju nalog in pooblastil glede izvajanja nadzora na podlagi zakona, ki ureja bančništvo in Uredbe (EU) št. 575/2013 na drugi strani. Operativna neodvisnost je zagotovljena, kadar se zagotovi ločeno poročanje in oblikovanje predlogov za odločitve, ki jih Banka Slovenije sprejme kot organ za reševanje po tem zakonu in kot organ, pristojen za nadzor nad bančnim sistemom.«.
5. člen 
Tretji stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »Sklad je namenjen financiranju ukrepov prisilne likvidacije, ki jih banki lahko izreče Banka Slovenije.«.
6. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(upravljanje sklada) 
(1) Premoženje sklada je ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in od drugega premoženja v upravljanju Banke Slovenije.
(2) Če Banka Slovenije upravlja premoženje sklada skupaj z drugim premoženjem Banke Slovenije ali drugim premoženjem v upravljanju Banke Slovenije, mora za sredstva in obveznosti sklada voditi ločeno knjigovodsko evidenco.
(3) Banka Slovenije upravlja sredstva sklada tako, da se zagotavlja stalna in takojšnja razpoložljivost naložb sklada za potrebe financiranja ukrepov prisilne likvidacije v posamezni banki.«.
7. člen 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) S sredstvi sklada, ki pomenijo naložbo sklada v družbi za prevzem sredstev, nastalo na podlagi tretjega odstavka 11. člena tega zakona, upravlja Banka Slovenije z upoštevanjem ciljev ukrepov prisilne likvidacije ter standardov skrbnega gospodarjenja.«.
8. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(uporaba sredstev sklada) 
(1) Sredstva sklada se lahko uporabijo za kritje stroškov njegovega delovanja, za financiranje izvajanja ukrepov prisilne likvidacije, ki jih izreče Banka Slovenije, in za izplačila v skladu z drugim odstavkom 18. člena tega zakona.
(2) Sredstva sklada se lahko uporabijo za financiranje izvajanja ukrepov prisilne likvidacije, ki jih izreče Banka Slovenije, če Banka Slovenije oceni, da je zagotovitev sredstev sklada v zvezi z ukrepi prisilne likvidacije v posamezni banki nujna, da se uresničijo cilji prisilne likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank.
(3) Sredstva sklada se lahko, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, uporabijo za:
1. vplačilo ustanovnega kapitala družbe za prevzem sredstev, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja reševanja in prisilno prenehanje bank, in na katero se prenesejo sredstva, pravice in obveznosti banke v postopku prisilne likvidacije;
2. plačilo nadomestila banki, kadar sklad kot prevzemnik prevzame sredstva, pravice in obveznosti banke, ki je v postopku prisilne likvidacije;
3. posojila, garancije, jamstva ali druga zavarovanja, dana v zvezi z ukrepi prisilne likvidacije.
(4) Sredstva sklada se ne smejo uporabiti za pokrivanje preteklih izgub banke v postopku prisilne likvidacije.«.
9. člen 
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(uveljavljanje zahtevkov sklada v postopku prisilne likvidacije) 
V primeru uporabe sredstev sklada na način iz 3. točke tretjega odstavka prejšnjega člena sklad v razmerju do banke, ki je v postopku prisilne likvidacije, uveljavlja zahtevek za povračilo izplačanih zneskov.«.
10. člen 
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »ne zadoščajo za financiranje izvajanja« besedilo »izrednih ukrepov« nadomesti z besedilom »ukrepov prisilne likvidacije«. Za besedilom »potreben za financiranje izvajanja« se beseda »izrednih« nadomesti z besedo »teh«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Banka Slovenije naloži banki vplačilo dodatnih sredstev iz tega člena z odločbo o plačilu dodatnih sredstev. Za postopek izdaje odločbe o vplačilu dodatnih sredstev se uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, o postopku odločanja Banke Slovenije v posamičnih zadevah, če ni v šestem odstavku tega člena določeno drugače.
(6) Banka Slovenije v odločbi o vplačilu dodatnih sredstev opredeli račun, na katerega banke plačajo dodatna sredstva. Banka mora dodatna sredstva vplačati v osmih dneh od vročitve odločbe. Odločba o plačilu dodatnih sredstev je izvršljiva z dokončnostjo.«.
11. člen 
19.c, 19.d in 19.e člen se črtajo.
12. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/17-4/10
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1820-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost