Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D), stran 3957.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-7
Ljubljana, dne 1. junija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP-1D) 
1. člen
V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) se četrti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zahteve in merila za dodelitev spodbud za podjetništvo in inovativnost določi minister, pristojen za gospodarstvo, s programom ukrepov in skladno s strategijo iz prejšnjega člena.«.
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(nosilci nalog podjetniškega okolja) 
(1) Naloge za spodbujanje podjetništva in zagotavljanje učinkovitega podjetniškega okolja izvajata ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, in javna agencija za področje tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije (v nadaljnjem besedilu: javna agencija).
(2) Javna agencija opravlja naslednje naloge:
– oblikuje, razvija in izvaja ukrepe za spodbujanje podjetništva in zagotovitev učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo v skladu z usmeritvami in politiko ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– izvaja ukrepe za promocijo podjetništva, podjetniškega okolja in ustvarja pozitivno klimo za razvoj podjetništva,
– izvaja ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo,
– vključuje se v programe Evropske unije in druge mednarodne povezave na področju pospeševanja podjetništva in konkurenčnosti za prenos znanja in dobrih praks,
– odloča o izboru projektov in dodeljuje finančne spodbude za izvedbo projektov s področja podpornih storitev ter sklepa pogodbe o financiranju z izbranimi prijavitelji.
(3) Posamezne ukrepe v okviru nalog iz prvega odstavka tega člena lahko izvajajo tudi druga ministrstva, če skladno s 106.f členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnih financah) s programom ukrepov določijo zahteve in merila za dodelitev spodbud za podjetništvo in inovativnost.
(4) Podjetniško podporno okolje sestavljajo tudi reprezentativne gospodarske zbornice in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter njihova mreža regionalnih oziroma območnih zbornic (v nadaljnjem besedilu: reprezentativne zbornice). Reprezentativnim zbornicam se podeli javno pooblastilo za izvajanje naslednjih nalog:
– evidentiranje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij ter priprava predlogov za njihovo odpravo,
– preverjanje ustreznosti pripravljenih presoj učinkov predpisov na gospodarstvo.«.
3. člen 
8. člen se črta.
4. člen 
9. člen se črta.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(izbor projektov s področja zagotavljanja podpornih storitev za podjetniško okolje) 
(1) Projekti s področja podpornih storitev združujejo različne aktivnosti prijaviteljev za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo.
(2) Javna agencija v skladu s programom ukrepov iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona dodeljuje finančne spodbude projektom s področja podpornih storitev za podjetniško okolje, ki jih izbere po postopku iz VI. poglavja tega zakona, največ za vsakokratno programsko obdobje Evropske unije.
(3) Prijavitelj, ki vloži vlogo za pridobitev sredstev za financiranje, je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava in mora izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– da je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis, izvajal najmanj dve leti pred oddajo vloge,
– da opravlja dejavnost na geografskem območju, za katero se prijavlja na javni razpis.
(4) Javna agencija spremlja in nadzoruje izvajanje projektov in namensko porabo sredstev na način in po postopku, kot sta določena v pogodbi o izvajanju in financiranju projekta.«.
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(nosilci nalog inovativnega okolja) 
(1) Naloge za spodbujanje inovativnosti in zagotavljanje učinkovitega inovativnega okolja izvajata ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, in javna agencija.
(2) Javna agencija opravlja naslednje naloge:
– oblikuje, razvija in izvaja ukrepe za spodbujanje inovativnosti in zagotovitev učinkovitega podpornega okolja za spodbujanje inovativnosti v skladu z usmeritvami in politiko ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– izvaja ukrepe za promocijo inovativnosti, inovativnega okolja in ustvarja pozitivno klimo za razvoj inovativnosti,
– izvaja ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja za povečanje inovativnosti,
– odloča o izboru projektov in dodeljuje finančne spodbude za izvedbo projektov s področja podpornih storitev ter sklepa pogodbe o financiranju z izbranimi prijavitelji.
(3) Posamezne ukrepe v okviru nalog iz prvega odstavka tega člena lahko izvajajo tudi druga ministrstva ali javni sklad za spodbujanje podjetništva, če skladno s 106.f členom Zakona o javnih financah s programom ukrepov določijo zahteve in merila za dodelitev spodbud za podjetništvo in inovativnost, pri čemer se za javni sklad za spodbujanje podjetništva uporablja program ukrepov iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona.
(4) Inovativno podporno okolje sestavljajo tudi reprezentativne zbornice.«.
7. člen 
12. člen se črta.
8. člen 
13. člen se črta.
9. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(izbor projektov s področja zagotavljanja podpornih storitev inovativnega okolja) 
(1) Projekti s področja podpornih storitev združujejo različne aktivnosti prijaviteljev za zagotavljanje učinkovitega inovativnega podpornega okolja.
(2) Javna agencija v skladu s programom ukrepov iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona dodeljuje finančne spodbude projektom s področja podpornih storitev inovativnega okolja, ki jih izbere po postopku iz VI. poglavja tega zakona, največ za vsakokratno programsko obdobje Evropske unije.
(3) Prijavitelj, ki vloži vlogo za pridobitev sredstev za financiranje, je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava in mora izpolnjevati zlasti pogoj, da je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis, izvajal najmanj dve leti pred oddajo vloge.
(4) Javna agencija izvaja nadzor nad izvajanjem projektov in namensko porabo sredstev na način in po postopku, kot sta določena v pogodbi o izvajanju in financiranju projekta.«.
10. člen 
V 17. členu se sedma alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– kapitalske naložbe in naložbe v enote ali deleže kolektivnih naložbenih podjemov,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Skupen obseg izdanih in nezapadlih garancij javnega sklada za spodbujanje podjetništva ne sme preseči petkratnika vrednosti kapitala in drugih dolgoročnih virov javnega sklada.«.
11. člen 
V 18. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Sredstva proračuna, ki jih je skladno s 106.f členom Zakona o javnih financah javni sklad za spodbujanje podjetništva prejel za izvajanje finančnega inženiringa, sme ta javni sklad znova uporabiti le za enake namene in če predhodno pridobi soglasje ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
(5) Ne glede na četrti in peti odstavek 2. člena Zakona o javnih financah se v proračunu ne izkazujejo posamezni poslovni dogodki instrumentov javnega sklada za spodbujanje podjetništva, ki jih ta javni sklad izvaja na podlagi prejšnjega člena. V proračunu se izkazujejo samo plačila temu javnemu skladu na podlagi pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in tem javnim skladom, ter zagotavljanje denarnih sredstev za izvajanje instrumentov tega javnega sklada, ki spadajo med povratna sredstva.«.
12. člen 
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud se določijo v poslovnem načrtu javnega sklada za spodbujanje podjetništva, ki ga ta javni sklad pripravi na podlagi sprejetih usmeritev iz programa ukrepov.«.
13. člen 
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Proračunska sredstva države in sredstva iz namenskega premoženja javnega sklada za spodbujanje podjetništva za izvajanje nalog iz 7., 11. in 16. člena tega zakona se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov. Javne razpise in javne pozive izvajajo ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, in druga ministrstva, javna agencija ter javni sklad za spodbujanje podjetništva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec razpisa).«.
14. člen 
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen 
(javni poziv) 
(1) Izvajalec razpisa lahko za dodelitev sredstev izvede javni poziv, kadar gre za dodeljevanje spodbud, manjših od 10.000,00 eurov, oziroma v primeru izvedbe instrumentov iz 17. člena tega zakona, kadar je ekvivalent vrednosti nepovratnih sredstev manjši od 10.000,00 eurov. Sredstva se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu, in sicer po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, do porabe sredstev.
(2) Izvajalec razpisa z javnim pozivom določi zlasti upravičence, skupni obseg sredstev, pogoje za njihovo dodelitev, maksimalno višino sredstev na posameznega upravičenca in rok za vložitev vlog.
(3) Sprememba vloge je dopustna do odločitve o dodelitvi sredstev, pri tem pa se glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena vloga znova vložena.
(4) Postopek javnega poziva za dodelitev sredstev vodi pooblaščena oseba, ki jo imenuje izvajalec razpisa.
(5) Za javni poziv se smiselno uporabljajo določbe glede postopka javnega razpisa, in sicer 21., 24., 25., 28., 30., 32., 33. in 34. člena tega zakona.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08).
(2) Subjekti, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v evidenci A in v evidenci B subjektov inovativnega okolja, ostanejo vpisani do datuma izteka vpisa za vsak posamezni subjekt.
16. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/17-7/16
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1893-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti