Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1440. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A), stran 3953.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-5
Ljubljana, dne 1. junija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA (ZOPA-A) 
1. člen
V Zakonu o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03) se v prvi alineji 12. člena besedilo »stavbah in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih« nadomesti z besedilom »objektih in na pripadajočih zemljiščih, ki so neposredno namenjena za njihovo redno rabo (v nadaljnjem besedilu: pripadajoča zemljišča)«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v objektih in na pripadajočih zemljiščih kjer poteka javna prireditev, ki se organizira skladno s predpisi, ki urejajo javna zbiranja (v nadaljnjem besedilu: javna prireditev), v času javne prireditve, če organizator javne prireditve (v nadaljnjem besedilu: organizator) nima dovoljenja iz 12.b člena tega zakona,«
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»V športnih objektih in na pripadajočih zemljiščih (športni kompleks) je eno uro pred začetkom in med javno športno prireditvijo prepovedana prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola.
Zaradi varovanja reda, javnega reda, varnosti premoženja ali ljudi se lahko organizator odloči, da eno uro pred začetkom in med javno športno prireditvijo ne bo prodajal oziroma ponujal alkoholnih pijač, če gre za javno športno prireditev s srednjo ali visoko stopnjo tveganja, za katero je moč pričakovati hujše kršitve reda, javnega reda ali ogrožanje varnosti ljudi ali premoženja s strani udeležencev javne športne prireditve. V primeru javne športne prireditve z visoko stopnjo tveganja, za katero mora organizator pridobiti dovoljenje, lahko pristojni organ kot dodatni ukrep za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje reda organizatorju določi prepoved prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač iz prejšnjega odstavka. Pristojni organ lahko določi prepoved prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač na prireditvi, na kateri policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red ali kadar so izpolnjeni pogoji za pomoč policije pri vzdrževanju reda ali preprečevanju ogrožanja javnega reda na prireditvi na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja. Ukrep predlaga policija na podlagi ocene ogroženosti, ki jo za prireditev izdela skladno s predpisi, ki urejajo javna zbiranja. Organizator, ki se je sam odločil, da na javni športni prireditvi s srednjo in visoko stopnjo tveganja, za katero mora pridobiti dovoljenje, ne bo prodajal oziroma ponujal alkoholnih pijač, mora o tem obvestiti pristojni organ ob predložitvi vloge za izdajo dovoljenja.
Prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač iz drugega odstavka tega člena je dovoljena le v odprti papirnati, plastični in pločevinasti embalaži za enkratno uporabo.
Organizator mora v primeru javne športne prireditve, za katero je skladno s predpisi, ki urejajo javna zbiranja, potrebno dovoljenje pristojnega organa, v športnem objektu in na pripadajočih zemljiščih določiti in vidno označiti prostore in površine, kjer je dovoljena prodaja oziroma ponudba in uživanje alkoholnih pijač iz drugega odstavka tega člena. Organizator mora zagotoviti nadzor nad vnosom alkoholnih pijač v prostore in na površine, kjer uživanje ni dovoljeno.
V prostorih oziroma na površinah iz prejšnjega odstavka mora biti na vidnem mestu razstavljeno eno od naslednjih opozoril: »Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!« ali »Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«. Obliko in površino opozorila iz prejšnjega stavka določi minister, pristojen za zdravje.«.
2. člen 
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b, 12.c, 12.č, 12.d in 12.e člen, ki se glasijo:
»12.a člen 
Prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač lahko v objektu in na pripadajočih zemljiščih, kjer poteka javna prireditev, zagotavlja samo organizator. Če organizator ni registriran za opravljanje gostinske dejavnosti, lahko prodajo oziroma ponudbo na javni prireditvi na podlagi pogodbe z organizatorjem v njegovem imenu in za njegov račun zagotovi druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja gostinsko dejavnost.
Pogodba med organizatorjem in osebo iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje tudi posebne pogoje ali omejitve prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač, ki jih bo oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjevala pri prodaji oziroma ponudbi alkoholnih pijač.
12.b člen 
Za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na javnih prireditvah mora organizator pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravna enota.
Dovoljenje se izda organizatorju, ki zaprosi za izdajo. V času trajanja odvzema dovoljenja organizator ne more zaprositi za izdajo novega dovoljenja.
Vlogo za pridobitev dovoljenja vloži organizator pri upravni enoti. Vloga vsebuje naziv pravne osebe oziroma osebno ime fizične osebe, EMŠO fizične osebe, sedež in poslovni naslov ali naslov stalnega prebivališča fizične osebe, odgovorno osebo pravne osebe, kontaktne podatke in podatek o najvišjem številu udeležencev javne prireditve oziroma javnih prireditev, ki jih bo organiziral v času veljavnosti dovoljenja.
12.c člen 
Dovoljenje se izda za čas 12 mesecev.
Dovoljenje ni prenosljivo.
Dovoljenje mora biti v objektu ali na pripadajočih zemljiščih, kjer poteka prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač, vidno razstavljeno.
Dovoljenje je na posebnem obrazcu označeno z identifikacijsko številko, datumom veljavnosti in datumom izteka veljavnosti, nazivom pravne osebe oziroma osebnim imenom fizične osebe oziroma organizatorja in podatkom o najvišjem številu udeležencev javne prireditve oziroma javnih prireditev, ki jih bo organiziral v času veljavnosti dovoljenja.
Poseben obrazec iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za zdravje.
12.č člen 
Za dovoljenje za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na javnih prireditvah, vodenje upravnega postopka za izdajo dovoljenja ter vodenje registra dovoljenj se organizatorju zaračuna pristojbina.
Minister, pristojen za zdravje, določi višino pristojbine glede na število udeležencev javne prireditve. Organizator plača pristojbino glede na najvišje število udeležencev javne prireditve oziroma javnih prireditev, ki jih bo organiziral v času veljavnosti dovoljenja.
Prihodki od pristojbin so prihodek državnega proračuna. Prihodki od pristojbin se namenjajo tudi za izvajanje programov iz 4. člena tega zakona v sorazmerju s predvidenim obsegom potreb državnega proračuna in prihodkov iz naslova pristojbin.
12.d člen 
Upravna enota organizatorju dovoljenje odvzame:
– za tri mesece, če je organizator javne športne prireditve ali druga oseba iz prvega odstavka 12.a člena tega zakona pravnomočno kaznovan zaradi kršitve določb drugega ali petega odstavka 12. člena tega zakona;
– za šest mesecev, če se na javni prireditvi alkoholne pijače oglašujejo v nasprotju s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
– za šest mesecev, če je organizator javne prireditve ali druga oseba iz prvega odstavka 12.a člena tega zakona pravnomočno kaznovan zaradi kršitve določb prvega ali drugega odstavka 7. člena tega zakona.
Nadzorni organi iz tega zakona upravnim enotam po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka posredujejo podatke o kršitelju in kršitvi.
12.e člen 
Upravne enote vodijo register dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: register), v katerem se za namene izdaje dovoljenj in izvajanja nadzora iz 15. člena tega zakona zbirajo in obdelujejo podatki o:
– organizatorju (naziv pravne osebe oziroma osebno ime fizične osebe, EMŠO fizične osebe, sedež in poslovni naslov ali naslov stalnega prebivališča fizične osebe, odgovorna oseba pravne osebe, kontaktni podatki),
– identifikacijski številki dovoljenja,
– najvišjem številu udeležencev javne prireditve oziroma javnih prireditev, ki jih bo organiziral v času veljavnosti dovoljenja,
– datumu izdaje in datumu izteka veljavnosti dovoljenja,
– odvzemu dovoljenja in času trajanja odvzema.
Spremembo podatkov iz prve alineje prejšnjega odstavka organizatorji sporočijo upravni enoti v 15 dneh od nastanka spremembe. Sprememba se vpiše v register dovoljenj.
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje in uporabo podatkov iz registra se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Dostop do registra in podatkov iz registra imajo vsi nadzorni organi po tem zakonu.
Način vodenja registra podrobneje predpiše minister, pristojen za zdravje.«.
3. člen 
V četrtem odstavku 15. člena se v peti alineji črta beseda »funkcionalnih«. Dodajo se nove šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na javnih prireditvah (druga alineja prvega odstavka 12. člena);
– razstavitvijo opozoril o škodljivosti uživanja oziroma pitja alkohola (šesti odstavek 12. člena);
– razstavitvijo dovoljenja za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač (tretji odstavek 12.c člena)«.
Dosedanja šesta alineja postane deveta alineja.
V šestem odstavku se na koncu šeste alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– prodajalci oziroma ponudniki alkoholnih pijač na javnih prireditvah (12.a člen).«.
V sedmem odstavku se na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem in dodata novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– embalažo za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač (četrti odstavek 12. člena);
– določitvijo in označitvijo prostorov v objektu in na pripadajočih površinah, kjer je dovoljeno uživanje alkoholnih pijač, in nad njihovim vnosom v prostore v objektu in na pripadajoče površine, kjer uživanje ni dovoljeno (peti odstavek 12. člena).«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja nadzor nad:
– prepovedjo prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola v športnih objektih in pripadajočih zemljiščih eno uro pred začetkom in med javno športno prireditvijo (drugi odstavek 12. člena).«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Pristojni inšpektor lahko pri opravljanju nadzora nad prepovedjo prodaje in ponudbe alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, v gostinskih obratih ali prodajalnah iz prvega odstavka 7. člena tega zakona, sodeluje z osebo, mlajšo od 18 let. Za sodelovanje mladoletne osebe je treba pridobiti predhodno pisno soglasje njenih staršev oziroma skrbnikov.«.
4. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »z denarno kaznijo od 500.000 do 8,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »z globo od 4.000 do 33.000 eurov«.
V 9. točki se za besedo »členom« doda besedilo »in prvim odstavkom 12.a člena«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Z globo od 1.600 do 8.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo od 800 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
V četrtem odstavku se besedilo »z denarno kaznijo 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »z globo 250 eurov«.
Peti odstavek se črta.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »denarne kazni« nadomestita z besedo »globe«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Minister, pristojen za zdravje, določi obliko in površino opozorila iz šestega odstavka 12. člena zakona v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona.
Minister, pristojen za zdravje, določi obrazec vloge za pridobitev dovoljenja iz tretjega odstavka 12.b člena, poseben obrazec iz četrtega odstavka 12.c člena, višino pristojbine iz 12.č člena in način vodenja registra iz 12.e člena zakona najkasneje v sedmih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Upravne enote vzpostavijo register iz 12.e člena zakona v osmih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Upravne enote pričnejo z izdajo dovoljenj z dnem vzpostavitve registra.
6. člen 
Organizatorji lahko od uveljavitve tega zakona do vzpostavitve registra oziroma izdanega dovoljenja na javnih prireditvah v skladu z določbami 12. in 12.a člena zakona prodajajo oziroma ponujajo alkoholne pijače ne da bi jim bilo izdano dovoljenje. Na javnih športnih prireditvah lahko organizatorji prodajajo oziroma ponujajo alkoholne pijače po 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/17-2/17
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1829-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost