Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1258. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016, stran 3514.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 18. redni seji dne 20. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žužemberk za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-1/2017-19
Žužemberk, dne 21 aprila 2017
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.