Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1256. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016, stran 3513.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 20. aprila 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žalec za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računu proračuna.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 403-03-0001/2017
Žalec, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.