Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1246. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016, stran 3482.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. redni seji dne 20. aprila 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 so znašali:
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina / podskupina kontov
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
5.858.422,06
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.348.851,82
70 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.886.392,09
700 Davki na dohodek in dobiček
2.872.488,00
703 Davki na premoženje
725.682,49
704 Domači davki na blago in storitve
263.927,62
706 Drugi davki 
24.293,98
71 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 
1.462.459,73
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.519.024,87
711 Takse in pristojbine 
2.953,73
712 Globe in druge denarne kazni 
5.710,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
135,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
–65.363,87
72 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 
173.481,16
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
173.481,16
73 
PREJETE DONACIJE (730+731) 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujne 
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
336.089,08
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
290.237,50
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
45.851,58
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
5.407.749,25
40 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 
1.883.994,28
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
615.610,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
91.351,88
402 Izdatki za blago in storitve 
1.147.017,39
403 Plačila domačih obresti 
30.014,48
41 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 
2.272.243,07
410 Subvencije 
257.966,81
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
322.864,04
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
238.442,98
413 Drugi tekoči domači transferi
1.452.969,24
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 
1.157.049,69
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.157.049,69
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 
94.462,21
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
84.462,21
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
450.672,81
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
8.291,81
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
67,81
750 Prejeta vračila danih posojil 
8.224,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
24.838,89
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 
24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–16.547,08
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
28.868,88
50 
ZADOLŽEVANJE 
28.868,88
500 Domače zadolževanje 
28.868,88
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
397.069,08
55 
ODPLAČILA DOLGA 
397.069,08
550 Odplačila domačega dolga 
397.069,08
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
65.925,53
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v letu 2016 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-8/2017-7
Šempeter pri Gorici, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost