Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1226. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode«, stran 3461.

  
Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode«
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Brežice določa način in postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode« (v nadaljevanju: SD OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Občinski prostorski načrt Občine Brežice določa namensko rabo v enoti BRŽ-38 kot osrednja območja centralnih dejavnosti, ki so opredeljena kot območja, kjer gre za preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje. Na območju enote BRŽ-38 je od leta 2010 naprej v veljavi Občinski podrobni prostorski načrt za območje »B4-21C2/1/423_CU – ob Cesti Svobode« (Uradni list RS, št. 71/10 in 72/10 – popr; v nadaljevanju OPPN). Prostorski akt deli območje na več ureditvenih enot za katere so predpisani prostorsko izvedbeni pogoji.
V času od uveljavitve OPPN je bil podan predlog za gradnjo objekta na zemljišču 182/10 k.o. Brežice, katerega umestitev trenutno veljavni prostorsko izvedbeni pogoji v ureditveni enoti Ue3/2 ne omogočajo, saj je odstopanje višinskih gabaritov načrtovanega objekta večje od dopustnega, zato je potrebna sprememba in dopolnitev OPPN. Ker so pogoji, ki se nanašajo na višinski gabarit dopustnih objektov ob Pleteršnikovi ulici precej togi, je zaradi konsistentnosti smiselna sprememba omenjenih prostorsko izvedbenih pogojev oziroma ustreznih toleranc v obeh ureditvenih enotah, ki mejijo na Pleteršnikovo ulico (tj. Ue3/2 in Ue4).
S sklepom se opredeli predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju SD OPPN), območje obdelave, način pridobitve strokovnih rešitev, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti, roki za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem SD OPPN.
3. člen 
(okvirno območje SD OPPN) 
(1) Lokacija se nahaja v mestu Brežice, ob Cesti svobode, med Pleteršnikovo in Finžgarjevo ulico. Dostop do območja je omogočen z južne strani s Pleteršnikove ulice in s severni strani s Finžgarjeve.
(2) Območje SD OPPN obsega območje ureditvenih enot Ue3/2 in Ue4 in zajema parcelne številke: 182/9, 182/10 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/16, 182/17, 183/14, 183/4, 183/6, 183/7, 183/9, 184, vse k.o. 1300 – Brežice.
(3) Spremembe in dopolnitve bodo vezane na območje definiranih ureditvenih enot. Grafični del OPPN se ne spreminja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za SD OPPN bodo temeljile na analizi dejanskega stanja, idejnih zasnovah, tehničnih opisih in predlogih investitorjev.
5. člen 
(roki za pripravo in postopek) 
Roki za pripravo so določeni skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju. Spremembe in dopolnitve se bodo vodile po skrajšanem postopku skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), saj se nanašajo na posamičen poseg v prostor in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter rabo sosednjih zemljišč in objektov. Pri tem se rok za predložitev smernic in mnenj ter javna razgrnitev skrajšajo na 15 dni. SD OPPN se nanašajo izključno na spremembe v tekstualnem delu prostorskega akta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na prostorsko izvedbene pogoje vezane na urbanistične izvedbene pogoje in arhitekturne ter oblikovalske rešitve, vezane na gradnjo objektov v ureditvenih enotah Ue3/2 in Ue4. Prostorsko izvedbeni pogoji, ki se nanašajo na katero koli področje, ki ga pokrivajo pristojni nosilci urejanja prostora, se ne spreminjajo, zato slednji ne bodo pozvani k izdaji smernic in mnenj k SD OPPN.
(2) V primeru, da se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je vendarle treba pridobiti tudi smernice in mnenja katerega izmed nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
(3) V fazi osnutka SD OPPN, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, izda odločbo o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje ter v primeru izdelave okoljskega poročila, v zaključni fazi priprave akta, izda mnenje k okoljskemu poročilu.
7. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Finančna sredstva za pripravo SD OPPN in drugih gradiv v postopku priprave prostorskega akta zagotovi investitor.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-1/2017
Brežice, dne 24. aprila 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.