Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1219. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 3456.

  
Na podlagi 145. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 
1. člen 
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16) se četrti odstavek 23. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) KMG, za katerega je bila vsaj v enem izmed preteklih pet let oddana zbirna vloga, se vpis GERK z vrsto rabe 1300 – trajni travnik dovoli le, če je iz razpoložljivih virov (arhivski ortofoto posnetki, podatki zbirnih vlog in kontrol) razvidno, da je na zemljišču travinje že več kot pet zaporednih let, sicer se določi GERK z vrsto rabe 1131 – začasno travinje.«.
2. člen 
V petem odstavku 25. člena se za točko d) pika nadomesti z vejico in se doda nova e) točka, ki se glasi:
»e) 1131 – začasno travinje«.
3. člen 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) GERK z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja se lahko vriše na površine:
– ki so na dan 18. junija 2011 v evidenci dejanske rabe opredeljene kot 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
– ki so ob vpisu tega GERK v evidenci dejanske rabe opredeljene kot 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju ali 1500 – drevesa in grmičevje in
– ki niso vpisane v grafično evidenco mejic na Naturi 2000 za izvajanje KOPOP operacije Ohranjanje mejic iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-67/2017
Ljubljana, dne 4. maja 2017
EVA 2017-2330-0030
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost