Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1214. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 3446.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi podpornega programa v vinskem sektorju za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11),(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1149/2016/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije(EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju(UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1150/2016/EU).«.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vlagajo vlogo za podporo za prestrukturiranje strnjene površine, velike najmanj 0,1 ha, določene v skladu s prvim odstavkom 44. člena Uredbe 1150/2016/EU, in«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za namen prvega odstavka tega člena se starost vinograda določi na podlagi podatkov iz registra o letu sajenja posameznih trt, zasajenih v vinogradu pred izvedenim prestrukturiranjem. Če so bile posamezne trte sajene v različnih letih, se starost določi na podlagi povprečja let.«.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »med 1. oktobrom in 15. decembrom v tržnem letu« nadomesti z besedilom »med 1. aprilom in 15. junijem pred tržnim letom«.
V drugem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– številko dovoljenja za zasaditev vinske trte,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
V šestem odstavku se besedilo »če zanj vloga še ni bila vložena« nadomesti z besedilom »če zanj podpora še ni bila dodeljena«.
V sedmem odstavku se besedilo »v vinskem letu vložitve vloge ali v naslednjih dveh vinskih letih« nadomesti z besedilom »skupaj s podporo za preostale izvedene ukrepe iz drugega odstavka prejšnjega člena ali pa v naslednjih dveh vinskih letih po sajenju vinograda«.
4. člen 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pridelovalec, ki je vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje, pošlje agenciji tudi izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje. Izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje se pošlje v naslednjih dveh letih po vložitvi vloge, in sicer med 1. aprilom in 15. junijem. Za izjave, vložene pred 1. aprilom zadevnega leta, se šteje, da so vložene 1. aprila.«.
V drugem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– podatek o prestrukturirani površini, določeni v skladu s 44. členom Uredbe 1150/2016/EU, za katero se uveljavlja podpora,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
V četrtem odstavku se besedilo »konca drugega vinskega leta po prejemu podpore za prestrukturiranje« nadomesti z besedilom »izteka veljavnosti dovoljenja za zasaditev vinske trte«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko postavitev opore izvede še v naslednjih dveh vinskih letih po sajenju vinograda.«.
V šestem odstavku se besedi »vložitvi vloge« nadomestita z besedama »sajenju vinograda«.
V sedmem odstavku se besedilo »v vinskem letu vložitve vloge, za ta del podpore položi varščino v višini podpore« nadomesti z besedilom »skupaj s podporo za preostale izvedene ukrepe, za ta del podpore položi varščino v višini 80 % podpore«.
V osmem odstavku se besedilo »v višini podpore« nadomesti z besedilom »v višini 80 % podpore«.
Na koncu devetega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: »V teh primerih agencija dodeli podporo v skladu s 26. členom Uredbe 1150/2016/EU, pridelovalec pa položi varščino v višini 80 % podpore, z veljavnostjo najmanj tri mesece po izteku roka za izvedbo prestrukturiranja iz četrtega odstavka 26. člena Uredbe 1150/2016/EU.«.
V desetem odstavku se besedilo »drugega odstavka 9. člena Uredbe 555/2008/ES« nadomesti z besedilom »četrtega odstavka 54. člena Uredbe 1149/2016/EU«.
5. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(ogledi na kraju samem) 
(1) Za namen tretjega odstavka 42. člena Uredbe 1150/2016/EU agencija izvaja oglede na kraju samem.
(2) Pridelovalec mora agenciji v času, ki ga ta določi, omogočiti oglede iz prejšnjega odstavka. Ob ogledu površine mora biti navzoč tudi pridelovalec, ki lahko za navzočnost pri ogledu pooblasti tudi drugo osebo.
(3) Ogled na kraju samem opravi agencija na podlagi vloge za podporo za prestrukturiranje iz 5. člena te uredbe najpozneje do 1. septembra leta vložitve vloge in o ogledu sestavi zapisnik. Ogled se izvede v vinogradu ali delu vinograda, ki ga namerava pridelovalec izkrčiti na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev, izdanega v skladu s predpisom o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte. Za namen izključitve običajne obnove vinograda iz tretjega odstavka 42. člena Uredbe 1150/2016/EU agencija ob ogledu določi tudi povprečne sadilne razdalje.
(4) Pridelovalec, ki uveljavlja podporo za prestrukturiranje vinograda, izkrči vinograd po izvedenem ogledu iz prejšnjega odstavka. Če je vinograd izkrčen pred ogledom, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje vinograda.
(5) Če izkrčitev ni v celoti izvedena na lokaciji, kjer je bila opravljena izmera površine iz tretjega odstavka tega člena, se vrednost izpada dohodka prizna le za tisti del izkrčene površine, na katerem je bila opravljena izmera.«.
6. člen 
Naslov 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »(ogled po izvedenem prestrukturiranju)«.
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Agencija po prejemu izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje iz 7. člena te uredbe opravi ogled na kraju samem, pri katerem v skladu s prvim odstavkom 44. člena Uredbe 1150/2016/EU ugotovi prestrukturirano površino, preveri, ali je bilo prestrukturiranje izvedeno v skladu z izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, in o ogledu sestavi zapisnik.
(2) V primeru iz četrtega odstavka 7. člena te uredbe agencija opravi ogled šele po prejemu ponovne izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, iz katere izhaja, da je prestrukturiranje zaključeno.«.
7. člen 
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »in vrednosti izpada dohodka za površino, določeno v zapisniku agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »za površino, določeno v zapisniku agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena, in vrednosti izpada dohodka za površino, določeno v zapisniku agencije iz tretjega odstavka 7.a člena te uredbe«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za ugotavljanje razlike iz tretjega do šestega pododstavka četrtega odstavka 54. člena Uredbe 1149/2016/EU se uporabita površina iz izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje in prestrukturirana površina, ugotovljena z ogledom iz prejšnjega člena. Če je prestrukturirana površina večja od površine iz izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, se podpora dodeli le za površino, navedeno v izjavi.«.
Šesti odstavek se črta.
8. člen 
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »s 77. členom Uredbe 555/2008/ES« nadomesti z besedilom »z 29. do 35. členom Uredbe 1150/2016/EU«.
9. člen 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija o vlogah za podporo za prestrukturiranje iz II. poglavja te uredbe odloči najpozneje do 30. septembra v letu prejema izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje iz 7. člena te uredbe, o vlogah za podporo za promocijo vina iz III. poglavja te uredbe pa najpozneje do 30. septembra v letu vložitve vloge.«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2016 v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16), se obravnavajo v skladu s spremenjeno uredbo.
Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka novega 7.a člena uredbe se uporabljajo za vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, za katere je bilo po uveljavitvi te uredbe izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte v skladu s predpisom, ki ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte.
11. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati drugi odstavek 12. člena Uredbe o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte (Uradni list RS, št. 4/16).
12. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2017
Ljubljana, dne 4. maja 2017
EVA 2017-2330-0032
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost