Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

980. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016, stran 2894.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/11) je občinski svet na 21. redni seji dne 4. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2016.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2017-15
Šmarjeta, dne 4. aprila 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost