Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

914. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, stran 2707.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta uredba določa omejevalne ukrepe v skladu s Sklepom Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2016, str. 79; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2016/849/SZVP).
(2) Ta uredba določa tudi pristojne organe in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 88 z dne 29. 3. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) 2016/841 z dne 27. maja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2016, str. 36), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 329/2007/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI IN PRISTOJNI ORGANI 
2. člen 
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano:
a) v Demokratično ljudsko republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: DLRK) neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z opremo za balistično zaščito ter so namenjena izključno za zaščito osebja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njenih držav članic v DLRK, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne, ali zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi;
b) iz DLRK naročati blago iz prejšnje točke ne glede na to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 do 280 milimetrov;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah i) do k) tega odstavka, ali z njo.
3. člen 
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam iz 23. člena Sklepa 2016/849/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz točke a) prvega odstavka 23. člena Sklepa 2016/849/SZVP se lahko dovolijo, kadar odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ustanovljen na podlagi dvanajstega odstavka resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer posebej ugotovi, da je potovanje upravičeno s potrebo po humanitarni pomoči, vključno z verskimi dolžnostmi, ali kadar sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem navedene resolucije ali resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ali 2270 (2016).
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
a) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
b) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,
c) na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
d) kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(4) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(5) Izjeme od ukrepov iz točke b) tretjega odstavka 23. člena Sklepa 2016/849/SZVP se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
a) nujnimi humanitarnimi potrebami,
b) udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Evropska unija ali gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v DLRK.
(6) Če želi Republika Slovenija odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(7) Ukrep iz točke c) tretjega odstavka 23. člena Sklepa 2016/849/SZVP se ne uporablja pri tranzitu predstavnikov vlade DLRK, ki potujejo na sedež OZN zaradi izvajanja dejavnosti OZN.
(8) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s četrtim in šestim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(9) Kadar se na podlagi tretjega, petega in sedmega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen 
V Republiki Sloveniji ali državljanom Republike Slovenije je prepovedano specializirano poučevati ali usposabljati državljane DLRK v strokah iz 30. člena Sklepa 2016/849/SZVP.
5. člen 
(1) V skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 329/2007/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
a) ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, za izvajanje prvega odstavka 3.a člena v delu, ki se nanaša na odstopanje od točke a) prvega odstavka 2. člena ali točke a) prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES in se hkrati ne nanaša na vojaško blago in tehnologijo,
b) Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, za izvajanje 11.a in 11.b člena Uredbe 329/2007/ES v delu, v katerem se nanašata na zrakoplove, ministrstvo, pristojno za promet, pa za izvajanje navedenih dveh členov v delu, v katerem se nanašata na plovila,
c) ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje tretjega odstavka 3.a člena 5.a člena, četrtega in sedmega odstavka 5.c člena ter členov od 7 do 8.a Uredbe 329/2007/ES,
d) ministrstvo, pristojno za obrambo, za izvajanje prvega odstavka 3.a člena Uredbe 329/2007/ES, kar zadeva vojaško blago in tehnologijo, ter tretjega odstavka 2.a člena Uredbe 329/2007/ES,
e) Banka Slovenije za izvajanje 9. člena Uredbe 329/2007/ES in
f) ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES.
(2) V zvezi z izvajanjem Uredbe 329/2007/ES po prvi alineji prvega odstavka tega člena se:
a) pojmi »prodaja, dobava, prenos ali izvoz« iz prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES štejejo za »izvoz« v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L št. 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES) in Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: ZNIBDR);
b) v skladu z Uredbo 329/2007/ES za izdajo dovoljenj smiselno uporablja postopek s predhodnim mnenjem Komisije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter obveznosti poročanja in vodenja registrov, ki so urejene z Uredbo 428/2009/ES, ZNIBDR in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 329/2007/ES objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 329/2007/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
6. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES:
a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev ali drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne, ali zavestno ali namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi (točka a) prvega odstavka 2. člena);
b) iz DLRK naroča blago iz prejšnje točke ne glede na to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne (točka b) prvega odstavka 2. člena);
c) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža ali iz DLRK kupuje, uvaža ali prevaža predmete iz prvega odstavka 2.a člena Uredbe 329/2007/ES (prvi in drugi odstavek 2.a člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v DLRK ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo iz prilog I, Ia, Ib in Ie k Uredbi 329/2007/ES, ne glede na to, ali je po poreklu iz EU ali ne (točki a) in b) prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točk a) in b) prvega in četrtega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES (točka b) prvega odstavka in točka c) četrtega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) v DLRK kupi ali uvozi ali iz DLRK odpelje blago in tehnologijo iz prilog I, Ia, Ib, Ic, Id, If k Uredbi 329/2007/ES ne glede na to, ali je zadevni izdelek po poreklu iz DLRK ali ne (tretji in četrti odstavek 2. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES:
a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno zagotovi ali od nje pridobi tehnično pomoč ali zagotovi posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (UL C št. 107 z dne 9. 4. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s skupnega seznama ali iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES (točki a) in c) prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno zagotavlja ali od nje pridobi financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ali iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za tamkajšnjo uporabo (točki b) in d) prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk a) do d) prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES (točka e) prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES:
a) zagotovi dostop do pristanišč na ozemlju EU plovilom iz točk a) do e) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES (prvi odstavek 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zrakoplovom, ki jih upravljajo letalski prevozniki iz DLRK ali s poreklom iz te države omogoči vzlet z ozemlja EU, pristanek na njem ali njegov prelet (četrti odstavek 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c) daje v zakup ali v najem plovila ali zrakoplove ali zagotavlja storitve posadke osebam iz točke a) prvega odstavka 11.b člena Uredbe 329/2007/ES, ima v lasti, zakupi, zavaruje ali upravlja plovila pod zastavo DLRK ali takemu plovilu zagotavlja storitve klasifikacije ali povezane storitve, ali registrira ali ohranja registracijo plovil v lasti oseb iz točke c) prvega odstavka 11.b člena Uredbe 329/2007ES (točke a) do c) prvega odstavka 11.b člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša, izvaža ali iz nje kupuje, uvaža ali prenaša luksuzno blago iz priloge III k Uredbi 329/2007/ES (točki a) in b) 4. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke a) 4. člena Uredbe 329/2007/ES (točka c) 4. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
11. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če vladi DLRK, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam, Centralni banki DLRK, osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom:
a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VII k Uredbi 329/2007/ES ne glede na to, ali imajo poreklo v EU ali ne (točka a) prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) neposredno ali posredno kupuje, uvaža ali prevaža zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VII k Uredbi 329/2007/ES ne glede na to, ali ima zadevni predmet poreklo v DLRK ali ne (točka b) prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c) neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz točk a) in b) prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES (točka c) prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če Centralni banki DLRK ali v njeno korist neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža novonatisnjene ali neizdane bankovce in kovance valute DLRK (4.b člen Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
13. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznujejo:
a) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 16. člen Uredbe 329/2007/ES, če pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v DLRK ali pri kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES odpre nov bančni račun ali sklene nov korespondenčni bančni odnos ali z njo ustanovi novo skupno podjetje ali v DLRK odpre novo predstavništvo ali ustanovi novo podružnico ali hčerinsko družbo (točke a) do d) prvega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 16. člen Uredbe 329/2007/ES, če vzdržuje korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v DLRK ali katero koli kreditno ali finančno institucijo iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES, če se na podlagi informacij utemeljeno domneva, da bi to lahko prispevalo k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, ali k drugim dejavnostim, prepovedanim s to uredbo ali Uredbo 329/2007/ES (točka e) prvega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v imenu kreditne ali finančne institucije DLRK ali katere koli kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES ali zanjo sklene sporazum o odprtju predstavništva ali ustanovitvi podružnice ali hčerinske družbe v EU ali da dovoljenje za njihovo odprtje (točki a) in b) drugega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES);
d) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali bančne institucije s sedežem v DLRK ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES da dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 19. februarjem 2013 (točka c) drugega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/EU);
e) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES v kreditni ali finančni instituciji, za katero se uporablja 16. člen Uredbe 329/2007/ES, pridobi ali poveča lastniški delež ali kakršno koli drugo lastniško udeležbo (točka d) drugega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
14. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju s točkami a) do c) drugega odstavka 5.b člena Uredbe 329/2007/ES osebi, subjektu ali organu iz točke f) prvega odstavka 5.b. člena Uredbe 329/2007/ES odobri finančno posojilo ali kredit ali v teh osebah pridobi ali poveča lastniški delež ali ustanovi skupno podjetje ali zagotovi investicijske storitve (točke a) do c) drugega odstavka 5.b člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
15. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje:
a) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju s 5.c členom Uredbe 329/2007/ES izvede prenos sredstev (prvi odstavek 5.c člena Uredbe 329/2007/ES) ali ne pridobi predhodnega dovoljenja za drug prenos v znesku, ki je enak ali višji od 15.000 eurov (točka a) četrtega odstavka 5.c člena Uredbe 329/2007/ES);
b) kreditna ali finančna institucija, če v nasprotju s 5.c členom Uredbe 329/2007/ES začne ali nadaljuje sodelovanje pri transakcijah z osebami iz točk a) do d) drugega odstavka 5.c člena Uredbe 329/2007/ES (drugi odstavek 5.c člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz točke b) prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog IV, V in Va k Uredbi 329/2007/ES, so v njihovi lasti ali jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo (prvi, drugi in drugi a odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog IV, V in Va k Uredbi 329/2007/ES ali osebam iz šestega odstavka 6. člena navedene Uredbe ali tistim, ki delujejo v imenu ali po navodilih slednjih oseb, neposredno ali posredno da na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (četrti odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6. člena Uredbe 329/2007/ES (peti odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);
d) neposredno ali posredno sodeluje v skupnih podjetjih ali drugi poslovnih dogovorih s subjekti iz priloge IV k uredbi 329/2007/ES ter posamezniki ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih (6.a člen Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do 500 000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
17. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) osebam, subjektom ali organom iz podtočk i) do v) točke a) 9.a člena Uredbe 329/2007/ES neposredno ali posredno proda ali od njih kupi državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 19. februarju 2013, ali če tem osebam zagotovi posredniške storitve, jim pomaga pri izdaji takih obveznic, zagotavlja oglaševanje ali druge storitve v zvezi s takimi obveznicami (točke a) do c) 9.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zagotavlja financiranje ali finančno pomoč za trgovino z DLRK, vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, garancij in zavarovanj, osebam ali subjektom, vpletenim v takšno trgovino, kadar bi takšna finančna pomoč lahko prispevala k jedrskemu programu ali programu balističnih izstrelkov DLRK ali k drugim dejavnostim, prepovedanim z uredbo 329/2007/ES, ali se izogiba tej prepovedi (prvi odstavek 9.b člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
18. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe in Uredbe 329/2007/ES, v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES ugodi kakršnemu koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:
a) določene osebe, subjekti ali organi s seznamov iz prilog IV in V k Uredbi 329/2007/ES;
b) katera koli druga oseba, subjekt ali organ v DLRK, vključno z vlado DLRK ter njenimi organi javne uprave, korporacijami in agencijami;
c) katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk a) in b) ali v njihovem imenu (prvi odstavek 9.c člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
19. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 329/2007/ES, kot so podatki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu s 6. členom Uredbe 329/2007/ES, pristojnemu organu, navedenemu na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 329/2007/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek tega pristojnega organa Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 329/2007/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
20. člen 
(1) Kreditna ali finančna institucija se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz točk a) do d) drugega odstavka 5.c člena Uredbe 329/2007/ES v nasprotju z uredbo 329/2007/ES ne izvaja ukrepov iz točk a) do g) sedmega odstavka 5.c člena navedene Uredbe, za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS).
(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
21. člen 
(1) Z globo od 200 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zavestno in naklepno sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali posledica je zaobiti ukrepe iz Uredbe 329/2007/ES (13.a člen Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 400 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
22. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zagotavlja specializirano poučevanje ali usposabljanje državljanov DLRK v strokah iz 30. člena Sklepa 849/2016/SZVP (4. člen).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR 
23. člen 
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 329/2007/ES po pooblastilih za zadeve iz stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi, finančna uprava, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljata nadzor iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pristojen za obrambo, in finančna uprava, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje zadeve, in finančna uprava.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrške po tej uredbi ali so nastali s storitvijo prekrška iz te uredbe, se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 329/2007/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Za nadzor nad izvajanjem 5.c člena Uredbe 329/2007/ES se uporabljajo določbe ZPlaSS.
V. KONČNI DOLOČBI 
24. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 56/15).
25. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-1/2017
Ljubljana, dne 12. januarja 2017
EVA 2016-1811-0078
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost