Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

797. Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, stran 2312.

  
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in prvega odstavka 28. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo 
1. člen 
(1) Ta sklep določa način oblikovanja cene in določitev najvišje cene storitev javne službe glede:
– prevzemanja, zbiranja, razvrščanja, predelave prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 ter oddaje v odstranjevanje predelanih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 iz prevzemnih mest obratov nosilcev živilske dejavnosti in zbiralnic;
– predelave prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 iz zbiralnic Nacionalnega veterinarskega inštituta – veterinarsko-higienske službe – in njihove oddaje v odstranjevanje.
(2) Ta sklep določa tudi način oblikovanja cene in ceno prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo.
2. člen 
(1) Uporabniku storitev javne službe iz prvega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: javna služba) koncesionar opravljene storitve obračuna glede na maso prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
(2) Cena storitev opravljanja javne službe se določi kot vsota stroškov:
– javne službe prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
– javne službe predelave živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v predelovalnem obratu;
– javne službe odstranjevanja predelanih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v skladu z 12. členom Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES).
(3) Pri prevzemu živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v masi do 300 kg se cena storitev opravljanja javne službe določi kot fiksni strošek prevzema.
(4) Cena storitev opravljanja javne službe prevzema, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, se določi kot vsota stroškov iz drugega odstavka tega člena in stroška prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 na mestu nastanka (kmetijsko gospodarstvo).
3. člen 
Cena opravljanja storitev javne službe se za živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2 določi na podlagi naslednjega izračuna:
CENA = tarifa-a + tarifa-b 
pri čemer so:
tarifa-a
stroški koncesionarja, izračunani na podlagi predpisa, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe ravnanja (prevzemanje, zbiranje in prevoz) živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
tarifa-b
stroški na podlagi predpisa, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave in odstranitve živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
4. člen 
(1) Cena opravljanja storitve javne službe za 1 kg živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 iz prejšnjega člena je:
CENA = tarifa-a + tarifa-b = 0,1924 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2
pri čemer je:
tarifa-a
strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 v višini 0,0430 eura/kg za storitve prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
tarifa-b
strošek opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave in odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v skupni višini 0,1494 eura/kg, od tega storitve predelave v predelovalnem obratu 0,1381 eura/kg in oddaje predelanih proizvodov v odstranjevanje (sežig, sosežig) 0,0113 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
(2) Najmanjša dopustna količina enkratno prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v zbiralnicah ali zbirnih mestih na zbirni progi pri posameznem uporabniku storitve javne službe je 300 kg. Če je količina prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 ob enem prevzemu manjša od 300 kg, se zaračuna prevzem 300 kg v višini 57,72 eura.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se zaračuna cena 0,1924 eura/kg, če uporabnik storitve javne službe dostavi živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2 na zbirno mesto, ki je v predelovalnem obratu koncesionarja.
(4) Tarifa za ceno storitev javne službe, opravljenih ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki, je za 0,0237 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 večja od tarife za ceno storitev javne službe iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(1) Za živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, je cena storitev javne službe:
CENA = (tarifa-a + tarifa-b) + tarifa-c = 0,1924 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 + prevzem 9,86 eura
pri čemer je:
tarifa-a
strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 v višini 0,0430 eura/kg za storitve prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov;
tarifa-b
strošek za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave in odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v skupni višini 0,1494 eura/kg, od tega za storitev predelave v predelovalnem obratu 0,1381 eura/kg in za oddajo predelanih proizvodov v odstranjevanje (sežig, sosežig) 0,0113 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
tarifa-c
strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe za posamezen prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo v višini 9,86 eura na prevzem na posameznem kmetijskem gospodarstvu.
(2) Ceno storitve javne službe za živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje žival za lastno uporabo, pri prevzemu na mestu nastanka (kmetijsko gospodarstvo) plača uporabnik storitve, razen dela stroškov prevzema, zajetega v tarifi-c, ki se sofinancira iz proračuna Republike Slovenije v višini 3,50 eura.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se zaračuna cena 0,1924 eura/kg, če uporabnik storitve javne službe dostavi živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2 na zbirno mesto, ki je v predelovalnem ali vmesnem obratu za živalske stranske proizvode kategorije 1 koncesionarja.
6. člen 
Obračun storitev javne službe iz 4. člena velja tudi za živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2:
– ob množičnem pojavu nalezljive živalske bolezni ali naravnih in drugih nesrečah, zaradi katerih uradni veterinar odredi prevzem in predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
– v primeru prevzema nezakonito odloženih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v okolju, zbranih po odločbi uradnega veterinarja.
7. člen 
Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne službe.
8. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 111/05).
9. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. aprila 2017.
Št. 00719-8/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2017-2550-0019
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost