Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

794. Uredba o spremembah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, stran 2311.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
1. člen 
V Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.) se v 18. členu črta peti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »objavi organ upravljanja« nadomesti z besedilom »sprejme organ upravljanja in ga objavi«.
2. člen 
V 20. členu se črta šesti odstavek.
3. člen 
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organ upravljanja po prejemu pripomb oblikuje končni predlog porabe sredstev tehnične podpore kot sestavni del izvedbenega načrta.«.
4. člen 
V drugem odstavku 22. člena se črta besedilo »v okviru veljavnega izvedbenega načrta«.
5. člen 
V petem odstavku 34. člena se besedilo »organ za potrjevanje pa do posredniškega organa« nadomesti z besedilom »v primeru sistemske nepravilnosti pa organ za potrjevanje vzpostavi terjatev do posredniškega organa oziroma organa upravljanja«.
6. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2017-1541-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost