Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

783. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – sprememba št. 3 (SD OPN 3), stran 2280.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – Odl.US in 14/15 – ZUUJFO) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (UPB – Uradni list RS, št. 37/11, 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – sprememba št. 3 (SD OPN 3)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – tretja sprememba in dopolnitev (v nadaljevanju: SD OPN 3). Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13; v nadaljevanju besedila: OPN) je v veljavi od 1. januarja 2014.
(2) V obdobju po pridobivanju prvih mnenj nosilcev urejanja prostora OPN je občina prejela nove pobude s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spremembo namenske rabe, ki pa jih v procesu priprave OPN ni bilo moč obravnavati oziroma vključiti v postopek.
(3) Po analizi prejetih pobud se le-te nanašajo na naslednje vsebinske sklope:
– pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani Občine Šentjur ter druge pobude v javnem interesu prioritetnega pomena za razvoj posameznih območij;
– pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani občanov in drugih fizičnih ali pravnih oseb;
– pobude pri katerih gre za uskladitve z dejanskim stanjem na terenu;
– sprememba oziroma dopolnitev (konkretiziranje) nekaterih segmentov v izvedbenih pogojih tekstualnega dela;
– določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– določitev prostorskih izvedbenih pogojev na območjih, kjer ti še niso določeni ali zaradi nove zakonodaje potrebujejo dopolnitev in spremembe.
Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN se bodo nanašale na določila tekstualnega dela in grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN. Na podlagi navedenih razlogov Občina Šentjur začenja s postopkom SD OPN 3.
2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka SD IPN – št. 3)
(1) SD IPN – št. 3 se nanaša na celotno območje Občine Šentjur. Sprememba OPN se tako pripravi kot enovit prostorski akt. Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na celotno območje občine.
(2) SD IPN – št. 3 se pripravijo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Z analizo stanja in teženj v prostoru ter drugimi obveznimi strokovnimi podlagami, se ugotovijo potrebe in možnosti za pripravo posamičnih ali variantnih rešitev za predvidene zasnove prostorskega urejanja naselij ali za druga ureditvena območja urejanja. Za območja naselij, za katere so že izdelani urbanistični načrti (UN) se dopolnijo oziroma spremenijo skladno s smernicami razvoja.
V kolikor se po izdelanih strokovnih podlagah ugotovi, da je potrebno UN izdelati še za kakšno naselje, se izdela tudi te.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in ostalo področno zakonodajo ter s splošnimi smernicami, prvimi mnenji oziroma drugimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(okvirni roki za pripravo SD IPN – št. 3)
(1) Okvirni roki za pripravo SD IPN – št. 3
faze postopka
okviren rok
1.
– objava sklepa o začetku priprave SD OPN – št. 3
marec 2017
2.
– posredovanje obvestila o objavi sklepa:
– Ministrstvu za okolje in prostor
– Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano
– sosednjim občinam
marec 2017
3.
– javni poziv lastnikom zemljišč o možnosti posredovanja vlog vsebinsko vezanih na (3) odstavek 1. člena tega sklepa, v odprtem roku do 28. aprila 2017
marec 2017
4.
– evidentiranje in analiza vlog/pobud lastnikov zemljišč za spremembo namenske rabe zemljišč in ostalih posegov v prostor
maj 2017
5.
– izdelava obveznih strokovnih podlag in ažuriranje že izdelanih strokovnih podlag
maj 2017
6.
– izdelava osnutka SD OPN – št. 3 na podlagi splošnih smernic in drugih strokovnih podlag
junij–julij 2017
7.
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora
– pridobitev odločbe o obveznosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje
avg.–sept. 2017
8.
– usklajevanje z nosilci urejanja prostora
– izdelava morebitnih dodatno potrebnih strokovnih podlag
sept.–okt. 2017
9.
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN – št. 3 ob upoštevanju pridobljenih mnenj
okt.–nov. 2017
10.
– javna razgrnitev z javno obravnavo
december 2017
11.
– priprava stališč do podanih pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne obravnave
januar 2018
12.
– izdelava predloga SD OPN – št. 3
jan.–feb. 2018
13.
– pridobivanje mnenj na predlog SD OPN – št. 3
– sklep o potrditvi vplivov izvedbe OPN na okolje
do sept. 2018
14.
– sprejem SD OPN – št. 3 na občinskem svetu in objava v Uradnem listu
december 2018
(2) Okvirni roki za pripravo SD IPN – št. 3 se v primeru obveznosti izvedbe postopka CPVO, eventualno potrebnih dodatnih strokovnih podlag, zahtev in pogojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave SD OPN 3 sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora (NUP):
Državni NUP:
1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
4. Za področje upravljanja z vodami:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
13. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
14. Za področje vojnih in prikritih grobišč:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
zakonska podlaga: Zakon o vojnih grobiščih in Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev
15. Za področje blagovnih rezerv:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
Lokalni NUP:
16. Za področje cestnega prometa:
Občina Šentjur, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
17. Za področje varovalnega koridorja prenosnega plinovoda M2/1:
Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
18. Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje, d.o.o.;
19. Za področje elektrifikacije:
Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje;
20. Za področje telekomunikacije:
Telekom Slovenije, d.d.
(2) V postopku se o začetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki sporoči pripravljavcu ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi izdelavo Okoljskega poročila.
(3) V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, v kolikor se pri postopku priprave SD OPN 3 izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
6. člen 
(obveznosti financiranja) 
(1) Stroške priprave SD OPN 3 nosi Občina Šentjur.
(2) Stroške priprave strokovnih podlag in utemeljitev posamičnih individualnih investicijskih pobud ali drugih sprememb SD OPN 3, ki se nanašajo na utemeljitev in obrazložitev investicijske namere na posamični lokaciji in bodo zahtevane v postopku priprave SD OPN 3 nosi vsak posamezni pobudnik vezano na predlagano lokacijo spremembe namembnosti zemljišča sam.
7. člen 
(obveznosti financiranja) 
(1) Sklep pripravljavec (občina) pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2017
Šentjur, dne 28. februarja 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost