Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

781. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2017, stran 2278.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 26. redni seji dne 16. 3. 2017 sprejel
L E T N I  P R O G R A M 
Športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2017 
1. 
Letni program športa opredeljuje naloge in smernice, programe, obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in bodo v letu 2017 sofinancirani iz občinskega proračuna.
Občina za izvajanje letnega programa športa v letu 2017 zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo izvajale posamezne programe športa, ki so v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in vzdrževanje javnih športnih površin.
2. 
V letu 2017 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za predšolske in šoloobvezne otroke ter mladino, z namenom izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja psihofizične sposobnosti, odpravljanja negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Kvaliteta programov je povezana tudi s sofinanciranjem profesionalnih trenerjev. Podpora vrhunskemu športu je namenjena športnikom, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. Programi športne rekreacije
Športna rekreacija je program kjer se aktivno, koristno in prijetno izpopolnjuje prosti čas odraslih, ki to vrsto športne dejavnosti praviloma plačujejo sami, za sofinanciranje programov pa morajo izvajalci izpolnjevati pogoje in merila določene s pravilnikom.
4. Drugi programi v športu
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnega kadra ter delovanje društev in sofinanciranje uporabe športnih površin.
3. 
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z neprofitnimi športnimi organizacijami, ki izvajajo športne programe in projekte ter promocijo športnih programov za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira povečevanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
4. 
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2017, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, namenja proračunska sredstva v višini 236.600,00 EUR za sofinanciranje programov in investicij v športu, od katerih je 68.000,00 EUR sredstev namenjenih za javni razpis, in sicer: 16.000,00 EUR za sofinanciranje športnih trenerjev, 39.500,00 EUR za sofinanciranje programov športa in 12.500,00 EUR za sofinanciranje najema pokritih športnih površin izvajalcem športnih programov.
5. 
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene občanom v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa. Sredstva za sofinanciranje programov športa športnih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis se razdelijo: 47 % za kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine, 17 % za interesno športno vzgojo, 10 % za športna tekmovanja, 10 % za kakovostni in vrhunski šport odraslih, 16 % za rekreacijo.
Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
6. 
Program, ki ga ne določa Letni program športa se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in ga občina financira iz drugih proračunskih postavk, če je program za občino pomemben.
Št. 01101-6/2017-11
Šempeter pri Gorici, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti