Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

760. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10, stran 2251.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10 (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev OPPN).
2. člen 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve OPPN in razlogi za pripravo) 
(1) Občinski podrobni prostorski načrt Dečkovo naselje – območje DN 10 (Uradni list RS, št. 66/16) opredeljuje območje med načrtovano Cesto v Lokrovec na zahodu, predvideno pozidavo v območju prostorskega načrta Dolgo polje III na severu in vzhodu, delno Ulico mesta Grevenbroich na vzhodu in območjem samskih domov na jugu. Namenjeno je za izgradnjo kompleksa večstanovanjskih stavb, vrstnih hiš, zapolnitev oziroma dograditev obstoječe pretežno izgrajene soseske prostostoječih stanovanjskih objektov (eno- in dvostanovanjskih stavb) in ureditev zelenih parkovnih površin. Parkiranje je v območju A predvideno delno v podzemni garažni hiši, delno pa na terenu na severni strani območja. V območju B je parkiranje predvideno le na terenu na južni strani območja.
(2) Zaradi večje izkoriščenosti prostora in povečanja zelenih površin ter zaradi možnosti koriščenja namenskih sredstev za urbano prenovo, sprejete Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015–2030) in sprejetega Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015–2030) je potrebno v delu območja iz prejšnjega odstavka, predvsem v kareju B in v severnem delu kareja C, prilagoditi načrtovano ureditev v bolj trajnostno in urbano ureditev prostora z izgradnjo večetažne parkirne hiše in s tem povečanjem zelenih površin na račun odprtih parkirnih površin.
3. člen 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
(1) Z izgradnjo garažne hiše namesto objektov B1, B4 in B7 na območju B se bodo zmanjšale površine odprtih parkirišč, ki se bodo namenile za zelene površine. Povečanje odmika med večstanovanjskimi objekti na račun zelenih površin in zamik večstanovanjskih objektov bo omogočilo povišanje in boljše osončenje objektov. Z zmanjšanjem števila parkirnih mest na jugu se omogoči lastniško parkiranje ob vrstnih hišah z oznakami C1 do C9 v območju C.
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN bodo znotraj dopustnih toleranc. S spremembo in dopolnitvijo OPPN se dopolnijo določila o umeščenosti objektov v prostor in podatki o gabaritih objektov ter dopolni ureditev zunanjih parkirnih in zelenih površin. Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se ne spreminjata in ostajata znotraj določb že sprejetega OPPN.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi konkretizacije že dopustnih toleranc veljavnega odloka se ne spreminja vsebinskega koncepta OPPN in njegove zasnove ter se ne poslabšuje prostorskih in okoljskih razmer. Sprememba in dopolnitev se nanaša samo na spremembo izvedbenih pogojev, s katerimi se opredeljuje racionalnejša in trajnejša raba predvidenih objektov s pripadajočimi zemljišči, zato se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve OPPN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev OPPN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo spremembe in dopolnitve OPPN financira Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
7. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Celje.
Št. 3505-4/2017
Celje, dne 28. marca 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.