Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

753. Sklep o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ankaran, stran 2242.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), prvega odstavka 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 s spremembami), 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l., št. 16/002-17 z dne 22. 3. 2017 izdajam
S K L E P 
o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ankaran 
1. 
Cene za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki«, ki jih izvaja javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. na območju Občine Ankaran se določijo na naslednji način:
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
1.1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0055 EUR/kg
Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1563 EUR/kg
1.2. Zbiranje bioloških odpadkov:
Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0040 EUR/kg
Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,2263 EUR/kg
2. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov
0,0000 EUR/kg
Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov
0,1056 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,0000 EUR/kg
Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,2486 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
2. 
Cene za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cene storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017–2019.
3. 
Izvajalec gospodarske javne službe »ravnanje s komunalnimi odpadki« v Občini Ankaran, javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., bo na osnovi tega sklepa in uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
4. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-25/2013, z dne 19. 12. 2014.
5. 
Ta cenik začne veljati s 1. 4. 2017.
Št. 35404-3/2017(4)
Ankaran, dne 28. marca 2017
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
In base al Decreto sulla metodologia per la formazione dei prezzi per i servizi pubblici comunali per la protezione ambientale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 87/12 e 109/12), il primo comma dell'articolo 13 del Decreto sulla regolazione della posizione dell’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (Bollettino Ufficiale n. 53/2002 e successive modifiche), l'articolo 32 dello Statuto del comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15), e in base al parere positivo del Consiglio di Controllo dell’azienda Marjetica Koper d.o.o.- s.r.l., N. 16 / 002-17, del 22. 3. 2017, emetto la seguente
D E L I B E R A 
che definisce i prezzi di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ancarano 
1. 
I prezzi per il servizio pubblico di »gestione dei rifiuti urbani«, effettuato dall’azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. nel Comune di Ancarano vengono determinati come segue:
1. RACCOLTA DI PARTICOLARI RIFIUTI URBANI
1.1. Raccolta di rifiuti urbani:
Prezzo delle infrastrutture pubbliche di raccolta dei rifiuti urbani
0,0055 EUR/kg
Prezzo dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani
0,1563 EUR/kg
1.2. Raccolta dei rifiuti biologici:
Prezzo delle infrastrutture pubbliche di raccolta dei rifiuti biologici
0,0040 EUR/kg
Prezzo dei servizi di raccolta dei rifiuti biologici
0,2263 EUR/kg
2. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Prezzo delle infrastrutture pubbliche per il trattamento dei rifiuti urbani 
0,0000 EUR/kg
Prezzo dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani
0,1056 EUR/kg
3. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Prezzo delle infrastrutture pubbliche di smaltimento dei rifiuti urbani 
0,0000 EUR/kg
Prezzo dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani
0,2486 EUR/kg
Tutti i prezzi sono espressi in Euro IVA esclusa, che viene addebitata all’utente del servizio al tasso prescritto dalla legge.
2. 
I prezzi per il servizio pubblico di »gestione dei rifiuti urbani« sono impostati in base allo Studio sulla determinazione dei prezzi dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani nel Comune Città di Capodistria e nel Comune di Ancarano per il triennio 2017–2019, precedentemente approvato.
3. 
L'azienda pubblica Marjetica Koper s.r.l. addetta alla ''gestioni dei rifiuti urbani'' nel Comune di Ancarano, in base alla presente delibera e al Decreto precedentemente indicato, provvederà a preparare e pubblicare sul proprio sito e da modalità localmente in uso il listino prezzi approvato.
4. 
Con l’entrata in vigore della presente delibera, scade la delibera n. 354-25 / 2013 del 19. 12. 2014.
5. 
Tale listino viene applicato dal 1. 4. 2017.
N. 35404-3/2017(4)
Ancarano, 28. marzo 2017
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
Sotto l´autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost