Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

736. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese, stran 2132.

  
Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10 in 85/13) se v 1. členu prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/2109 z dne 1. decembra 2016 o spremembi Direktive Sveta 66/401/EGS glede vključitve novih vrst in botaničnega imena vrste Lolium x boucheanum Kunth (UL L št. 327 z dne 2. 12. 2016, str. 59), in
– Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72).«.
2. člen 
V 2. členu se v točki a) besedilo »Lolium x boucheanum Kunth« nadomesti z besedilom »Lolium x hybridum Hausskn«.
3. člen 
V tretjem odstavku 21. člena se besedilo »Uradne etikete so označene s serijskimi številkami.« črta.
4. člen 
Osmi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Uradne serijske številke, ki se navedejo na pakiranjih oziroma dobaviteljevih etiketah za majhna ES B pakiranja in za majhna ES pakiranja pese v skladu s 5. točko priloge 4, dodeli organ za potrjevanje.«.
5. člen 
V prilogi 2 se v preglednici v točki 2.1 besedilo »Lolium x boucheanum« nadomesti z besedilom »Lolium x hybridum«.
6. člen 
V prilogi 3 se v preglednici v točki 1 besedilo »Lolium x boucheanum« nadomesti z besedilom »Lolium x hybridum«.
7. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(prehodna določba) 
Seme krmnih rastlin in pese, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika označeno z etiketami, izdanimi v skladu s Pravilnikom o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10 in 85/13), se lahko s temi etiketami trži najpozneje do 31. decembra 2017.
9. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2017, spremenjene določbe 2. člena, priloge 2 in priloge 3 pravilnika pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2018.
Št. 007-16/2017
Ljubljana, dne 22. marca 2017
EVA 2017-2330-0016
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano