Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

541. Pravilnik o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici, stran 1636.

  
Na podlagi enajstega odstavka 10. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici 
1. člen 
Ta pravilnik določa podrobnejše programe dopolnilnega usposabljanja za dimnikarje, tarifo za usposabljanje, podrobnejše pogoje za pridobitev pooblastila za organizacije, ki izvajajo dopolnilno usposabljanje dimnikarjev, vlogo za pridobitev dimnikarske izkaznice, obliko, vsebino in ceno dimnikarske izkaznice.
2. člen 
Dopolnilno usposabljanje se izvaja po Programu dopolnilnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(1) Izvajalec programa usposabljanja izpolnjuje pogoje za pridobitev pooblastila, če:
1. zagotavlja usposobljene predavatelje s področja predpisov v zvezi z dimnikarskimi storitvami, delovanja malih kurilnih naprav, izvajanja dimnikarskih storitev, ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij ter pregledov ogrevalnih sistemov:
– z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju poznavanja predpisov v zvezi z dimnikarskimi storitvami ali delovanjem malih kurilnih naprav ali izvajanjem dimnikarskih storitev ali ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij ali pregledi ogrevalnih sistemov in
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja, vgradnje, vzdrževanja in servisiranja malih kurilnih in dimovodnih naprav ter meritev emisij;
2. ima administrativno-tehnično osebje z najmanj V. stopnjo izobrazbe, in
3. razpolaga z opremljenimi prostori za vsaj 20 udeležencev programa usposabljanja z ustrezno avdio-vizualno opremo, ki obsega najmanj računalnik in projektor.
(2) Strokovne reference iz druge alineje 1. točke prejšnjega odstavka so najmanj tri dosedanja predavanja v zadnjih petih letih z vsaj 20 udeleženci.
4. člen 
(1) Program usposabljanja iz 2. člena tega pravilnika stane 16,50 evrov brez DDV na udeleženca na uro usposabljanja.
(2) Program usposabljanja iz 2. člena tega pravilnika traja najmanj 12 ur.
5. člen 
Dimnikarska izkaznica je identifikacijski dokument dimnikarja v Republiki Sloveniji.
6. člen 
(1) Vlogo za izdajo dimnikarske izkaznice se vloži na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) K vlogi za izdajo dimnikarske izkaznice vlagatelj priloži fotografijo, ki kaže vlagateljevo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija je izdelana na belem, tankem, fotografskem papirju, velikosti 34 mm × 45 mm, v barvni tehniki.
(3) Upravni organ izdelovalcu po dokončnosti odločbe o licenci priporočeno pošlje obrazec za izdajo dimnikarske izkaznice iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Izdelovalec priporočeno pošlje dimnikarsko izkaznico upravnemu organu iz prejšnjega odstavka, ta pa vnese datum vročitve dimnikarske izkaznice dimnikarju in vpiše status »veljavna« v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.
(5) Trajanje dimnikarske izkaznice se na dimnikarski izkaznici navede z datumom.
(6) Datum izdaje dimnikarske izkaznice je datum, ko izdelovalec iz evidence izvajanja dimnikarskih storitev prevzame potrebne podatke za izdelavo dimnikarske izkaznice.
7. člen 
(1) Dimnikarska izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 86 mm × 54 mm z zaokroženimi vogali in je izdelana iz polikarbonata.
(2) Oblika in vsebina dimnikarske izkaznice sta določeni v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Barva sprednje in zadnje strani dimnikarske izkaznice je bela, barvne vrednosti po lestvici CMYK: C0 M0 Y0 K0.
(4) Cena dimnikarske izkaznice je 9,26 evrov.
(5) Cena iz prejšnjega odstavka ne vključuje upravne takse, ki se zaračuna v skladu s predpisom, ki ureja upravne takse.
(6) Znesek iz četrtega odstavka tega člena vlagatelj plača upravnemu organu, pristojnemu za izdajo dimnikarske izkaznice.
8. člen 
(1) Imetnik veljavne dimnikarske izkaznice upravnemu organu na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika, v roku petih dneh od dogodka naznani, da je dimnikarska izkaznica izgubljena, ukradena ali zaradi katerega drugega razloga neuporabna, upravni organ pa jo prekliče.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka upravni organ v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev vpiše status »neveljavna«.
(3) Imetnik, ki je naznanil dogodke iz prvega odstavka tega člena, lahko vloži novo vlogo za izdajo dimnikarske izkaznice na obrazcu iz prvega odstavka tega člena, ki ji priloži fotografijo.
9. člen 
Imetnik dimnikarske izkaznice v primeru spremembe podatkov, navedenih na dimnikarski izkaznici, vloži vlogo za izdajo nove dimnikarske izkaznice na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, ki ji priloži fotografijo. K vlogi priloži dokazilo o podatku, ki se spreminja razen, če gre za podatek o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco upravni organ ali drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
10. člen 
(1) V primeru neuporabne dimnikarske izkaznice iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika in spremembe podatkov iz prejšnjega člena, dimnikar v osmih dneh od prejema nove dimnikarske izkaznice vrne neuporabno dosedanjo dimnikarsko izkaznico ali dimnikarsko izkaznico, na kateri se spreminjajo podatki, upravnemu organu v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje dimnikarskih storitev.
(2) Upravni organ dimnikarsko izkaznico takoj po prejemu uniči tako, da jo preluknja z luknjačem.
(3) Upravni organ uničeno dimnikarsko izkaznico vrne dimnikarju.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-388/2016
Ljubljana, dne 2. marca 2017
EVA 2016-2550-0122
Irena Majcen l.r.
Ministrica za 
okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost