Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

534. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2017, stran 1622.

  
Na podlagi 9. in 14 člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB in 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 16. februarja 2017 sprejel
L E T N I    P R O G R A M 
kulture v Občini Žalec za leto 2017 
1. 
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2017 opredeljuje dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2. 
V proračunu Občine Žalec za leto 2017 so sredstva za kulturo namenjena v višini 746.978 € za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, javnih zavodov in sklada,
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov, projektov in prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.
3. 
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,
– knjižnična dejavnost,
– gledališka, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni praznik, občinski praznik, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),
– varovanje in obnova kulturne dediščine,
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
Proračunska postavka 
Vsebina 
leto 2017 vrednost v €
10008
Javna dela – ZKŠT Žalec – del 
3.400
10011
Javna dela – MSK Žalec
3.900
10013
Javna dela »Festival od Celja 
do Žalca«
1.050
04041
Prireditve ob občinskem prazniku
6.100
04042
Prireditve ob državnih praznikih
11.040
04043
Ostale prireditve
1.300
18001
Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
5.000
18003
Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša 
9.600
18004
Vzdrževanje grobov in grobišč
4.230
18006
Sofinanciranje kulturnih projektov 
21.800
18008
Ureditev arheološkega parka 
v Šempetru
1.000
18020
Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec
270.872
18021
Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
26.400
18022
Drugi programi v knjižnicah
6.140
18024
Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
8.000
18028
Brezplačni časopis 
Utrip za občane
65.000
18030
Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec – del 
112.836
18033
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – Dom II. slovenskega tabora
30.000
18034
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – Savinova hiša
18.000
18035
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
4.000
18037
Festival akustične glasbe
1.840
18040
Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Žalec
7.100
18042
Sofinanciranje programov kulturnih društev 
– za programski del 
– za investicije 
58.900 
20.900
18044
Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
4.700
18046
Festival Sredi zvezd
3.070
18047
Mednarodni folklorni festival
4.500
18060
Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma 
II. slovenskega tabora 
32.300
18062
Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma 
II. slovenskega tabora
4.000
SKUPAJ
746.978
Delitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev in projektov iz Letnega programa kulture pod proračunskimi postavkami: 18006 in 18042, se izvede na podlagi prijav na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
4. 
Program/projekt, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira program/projekt iz drugih proračunskih postavk če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
5. 
Letni program kulture v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 025-04-0001/2017
Žalec, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.