Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

531. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1, stran 1619.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec dne 16. februarja 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
I. Ocena stanja in razlogi 
Ocena stanja:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec; Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl. (v nadaljevanju: OPN OŽ) opredeljuje za območje enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) MA-1 osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč in podrobnejšo namensko rabo kot stanovanjske površine (z oznako SS). EUP MA-1 se ureja na podlagi določil prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) OPN OŽ. Zahodni del EUP MA-1 v naravi predstavlja delno pozidano območje, ki je bilo v preteklosti namenjeno kmetijski dejavnosti – reji piščancev v obstoječem gospodarskem objektu, preostali del pa predstavljajo nepozidane travniške površine. Na pozidanem območju se nahaja tudi objekt starejše stanovanjske hiše, ki ga bo investitor uporabil za lastne potrebe.
Razlogi za pripravo:
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1 (v nadaljevanju: OPPN) je sprememba lastništva in s tem potrebe novega investitorja (ki je hkrati tudi pobudnik OPPN) po preureditvi obstoječih ali izgradnji novih objektov ter pripadajočih zunanjih površin za potrebe njegove dejavnosti.
Pravna podlaga:
– Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US;
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec; Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.;
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
Občinski svet Občine Žalec je na redni seji dne, 16. februarja 2017 ugotovil in v ta namen sprejel sklep, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 56.a člena ZPNačrt glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z OPPN, brez poprejšnje spremembe OPN OŽ. Spreminja se podrobnejša namenska raba iz območja stanovanjskih površin (SS) v območje centralnih dejavnosti (CD).
Ker se OPPN pripravlja tudi za območje za katerega v OPN OŽ njegova priprava ni bila predvidena, sklep o začetku priprave postopka OPPN (na podlagi drugega odstavka 57. člena ZPNačrt) sprejme Občinski svet Občine Žalec.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN 
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Umestitev dejavnosti prevozništva, ki jo opravlja investitor/pobudnik OPPN,
– Preureditev obstoječih objektov ali novogradnja objektov za potrebe dejavnosti s področja Promet in skladiščenje (po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti; Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) ter ostalih poslovnih dejavnosti za potrebe investitorja;
– Ureditev zunanjih manipulativnih površin in parkirišč za osebna ter tovorna vozila;
– Ureditev prometnih, energetskih in vseh ostalih komunalnih ureditev, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje območja OPPN.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje vključuje parcele: 282/5, 282/6, 282/7, 284/1, 2736, 380/1 – del, 379/7 – del, 291/6 – del, vse k.o. Gorica.
Po potrebi je možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja OPPN. Okvirna velikost obravnavanega območja znaša 0,6 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.),
– Analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US);
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07);
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04, 46/14),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 57/15),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 27/16),
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) in
– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve 
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN 
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Občinski svet Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN,
– Objava sklepa o začetku pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN),
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO,
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa,
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic,
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za prostor in gospodarstvo OŽ se bo seznanil z dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 15 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OŽ,
– KS Petrovče (v nadaljevanju: KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 30 dni),
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec,
– Pobudnik in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila),
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve,
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 15 dni po zaključeni javni razgrnitvi),
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč (vse v roku 15 dni),
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča župana Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni),
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice,
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec,
– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za prostor in gospodarstvo, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 15 dni),
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, Celje,
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za CPVO),
5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
6. DARS, Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV divizije 4, Celje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ZVKDS, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
8. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720 1001 Ljubljana,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
11. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
12. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
13. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
14. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
15. KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče,
16. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
17. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: J TRANS, Jurij Krulec s.p., Arja vas 102, Petrovče;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Načrtovalca oziroma izdelovalca OPPN bo pobudnik izbral kasneje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN, vključno z geodetskim posnetkom ter vsemi ostalimi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta potreben), bo financiral pobudnik in naročnik sam.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame tudi načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0005/2017
Žalec, dne 16. februarja 2017
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.