Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

499. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, stran 1572.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/94), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter na podlagi in za izvajanje 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 − uradno prečiščeno besedilo, 61/06 − ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 − ZPOP-1A) je Skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti na zasedanju dne 23. februarja 2017 sprejela uskladitveni
S K L E P 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
I. STATUS 
1. člen 
(1) S tem sklepom Slovenska akademija znanosti in umetnosti uskladi delovanje javnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRC SAZU) z določbami Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/94, v nadaljnjem besedilu: ZSAZU), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 − uradno prečiščeno besedilo, 61/06 − ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 − ZPOP-1A), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljico in ZRC SAZU ter temeljna vprašanja o organizaciji in delovanju zavoda.
(2) Ustanoviteljica ZRC SAZU je Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu: SAZU) s sedežem Novi trg 3, Ljubljana, ki izvršuje tudi ustanoviteljske pravice in obveznosti.
(3) ZRC SAZU je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi, ki ga je sprejela Skupščina SAZU dne 19. 11. 1981, in v skladu s tem sklepom nadaljuje svoje delo.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA 
2. člen 
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
(2) Skrajšano ime: ZRC SAZU.
(3) Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Ljubljana, Novi trg 2.
(4) Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.
(5) Skrajšano ime javnega raziskovalnega zavoda se uporablja enako v vseh jezikih.
III. DEJAVNOST JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA 
3. člen 
(1) Dejavnosti ZRC SAZU v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C
18.110
Tiskanje časopisov
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G
46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.900
Nespecializirana trgovina na debelo
47.410
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.430
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.300
Strežba pijač
J
58.110
Izdajanje knjig
58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.290
Drugo izdajanje programja
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120
Post produkcija dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij
62.010
Računalniško programiranje
62.020
Svetovanje o računalniških napravah 
in programih
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo 
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
L
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske 
dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.121
Geofizikalne-meritve, kartiranje
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoracija
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
N
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških 
naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine 
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne 
sposobnosti
82.920
Pakiranje
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti poslovanja
P
85.422
Visokošolsko izobraževanje
85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q
86.901
Alternativne oblike zdravljenja
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
88.990
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez 
nastanitve
R
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško 
uprizarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
(2) O spremembi ali razširitvi dejavnosti odloča ustanoviteljica na predlog upravnega odbora ZRC SAZU.
4. člen 
(1) ZRC SAZU je multidisciplinarna in interdisciplinarna raziskovalna organizacija s pravicami in dolžnostmi javnega raziskovalnega zavoda.
(2) ZRC SAZU opravlja temeljne, aplikativne in razvojne raziskave, ki predstavljajo javno službo kot zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju.
(3) ZRC SAZU opravlja raziskave na področjih humanistike, družboslovja in naravoslovja, varstva okolja in informatike, usposablja in podiplomsko izobražuje raziskovalce, izvaja izobraževanje in svetovanje na posebnih strokovnih področjih, izdaja in objavlja znanstvena dela, skrbi za delovanje infrastrukture v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, dolgoročno raziskuje naravno in kulturno dediščino slovenskega naroda ter skupaj s SAZU skladno z Zakonom o SAZU izvaja dolgoročni program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda.
5. člen 
(1) ZRC SAZU kot javno službo izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost, ki je sofinancirana iz javnih sredstev in dejavnost, ki mu je podeljena kot posebna in izključna pravica.
(2) V okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev ZRC SAZU na trgu izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost, ki ni sofinancirana iz javnih sredstev in ki jo izvaja za naročnike ter z njo konkurira drugim ponudnikom, pri čemer ne gre za izključne pravice in dejavnost.
(3) ZRC SAZU lahko opravlja dejavnosti, za katere je registriran, v skladu s sklepom o ustanovitvi, statutom ZRC SAZU in odločitvami ustanoviteljice.
6. člen 
Pri izvajanju svoje dejavnosti se ZRC SAZU povezuje s SAZU in visokošolskimi organizacijami, vključuje se v mednarodno raziskovalno dejavnost in se s tem namenom povezuje tudi s sorodnimi organizacijami po svetu.
7. člen 
ZRC SAZU lahko s soglasjem ustanoviteljice ustanovi zavod ali drugo pravno osebo.
8. člen 
(1) ZRC SAZU je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, pri tem upošteva zahteve strok, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.
(2) Organiziranost ZRC SAZU in vodenje notranjih organizacijskih enot se podrobneje določi s statutom ZRC SAZU.
9. člen 
(1) Osnovna organizacijska oblika izvajanja razvojno-raziskovalnega dela v ZRC SAZU je inštitut, ki je samostojna raziskovalna in interna obračunska enota.
(2) V sklopu ZRC SAZU delujejo naslednji inštituti:
1. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU,
2. Inštitut za arheologijo ZRC SAZU,
3. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU,
4. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU,
5. Muzikološki inštitut ZRC SAZU,
6. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU,
7. Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU,
8. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU,
9. Filozofski inštitut ZRC SAZU,
10. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU,
11. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
12. Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU,
13. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU,
14. Glasbeno narodopisni inštitut ZRC SAZU,
15. Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU,
16. Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU,
17. Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU,
18. Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU.
(3) O ustanovitvi, preoblikovanju, preimenovanju, ukinitvi ali združevanju inštitutov odloča upravni odbor ZRC SAZU na predlog direktorja ZRC SAZU in z upoštevanjem mnenja znanstvenega sveta ZRC SAZU ter s soglasjem ustanoviteljice pod pogoji, ki jih določa statut ZRC SAZU.
IV. ORGANI ZRC SAZU 
10. člen 
Organi ZRC SAZU so upravni odbor, direktor in znanstveni svet.
UPRAVNI ODBOR 
11. člen 
(1) Upravni odbor, ki je organ upravljanja ZRC SAZU, ima devet članov:
– štiri člane imenuje SAZU kot ustanoviteljica,
– enega člana imenuje znanstveni svet ZRC SAZU na predlog direktorja ZRC SAZU iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti ZRC SAZU,
– štiri člane na tajnih volitvah izvolijo zaposleni delavci ZRC SAZU izmed sebe.
(2) Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta; po izteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.
(3) Predsednika upravnega odbora člani javno izvolijo izmed sebe.
12. člen 
(1) Predstavnike zaposlenih izvolijo zaposleni na tajnih volitvah. Kandidatna lista se oblikuje na zborih zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah; kandidate predlagajo zaposleni oziroma kandidaturo najavi kandidat sam.
(2) Sklep o razpisu volitev sprejme direktor ZRC SAZU in določi način njihove izvedbe. Volilni postopek je treba začeti najmanj mesec dni pred potekom mandata članom obstoječega upravnega odbora.
(3) Na kandidatno listo posamezne organizacijske enote se uvrsti po en kandidat iz te ali druge organizacijske enote. Če je kandidatov v posamezni organizacijski enoti več, se na listo uvrsti tisti kandidat, ki na tajnem glasovanju prejeme največ glasov.
13. člen 
(1) Upravni odbor sprejema statut ter druge splošne akte, če ni za njihov sprejem pristojen direktor, dolgoročni program dela ZRC SAZU, letna poročila o izvajanju programa dela ZRC SAZU ter letni program dela in finančni načrt, imenuje in razrešuje direktorja, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa ter opravlja druge naloge, določene s statutom in predpisi, ki urejajo delovanje javnih raziskovalnih zavodov.
(2) Upravni odbor ZRC SAZU s soglasjem ustanoviteljice sprejema statut, program dela, finančni načrt in poročila o izvajanju programa dela ZRC SAZU ter imenuje in razrešuje direktorja.
(3) Upravni odbor enkrat letno poroča ustanoviteljici o delu ZRC SAZU.
(4) Način dela se podrobneje uredi s statutom in poslovnikom upravnega odbora.
DIREKTOR 
14. člen 
(1) Delo in poslovanje ZRC SAZU vodi direktor.
(2) Direktorja ZRC SAZU s soglasjem ustanoviteljice in po predhodnem mnenja znanstvenega sveta ZRC SAZU imenuje in razrešuje upravni odbor ZRC SAZU.
(3) Za direktorja ZRC SAZU je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom oziroma ustreznim predpisom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC SAZU,
– ima izkazano sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalno-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj.
(4) Mandat direktorja traja pet let.
15. člen 
(1) Število namestnikov in pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
ZNANSTVENI SVET 
16. člen 
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela ZRC SAZU se oblikuje znanstveni svet.
17. člen 
(1) Znanstveni svet šteje trinajst članov:
– osem članov, med katerimi morajo biti najmanj štirje znanstveni svetniki, izvolijo raziskovalci ZRC SAZU izmed višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih svetnikov,
– štiri člane imenuje predsedstvo SAZU iz ustreznih razredov,
– direktor je član znanstvenega sveta po položaju.
(2) Mandat članov znanstvenega sveta traja štiri leta; člani so po izteku mandata lahko ponovno imenovani.
(3) Predsednika znanstvenega sveta člani javno izvolijo izmed sebe.
(4) Direktor ne more biti izvoljen za predsednika znanstvenega sveta in ne glasuje o imenovanju in razrešitvi direktorja.
18. člen 
(1) Predstavnike raziskovalcev v znanstvenem svetu izvolijo raziskovalci na tajnih volitvah s kandidatne liste, ki se oblikuje na zborih raziskovalcev po posameznih organizacijskih enotah. Kandidate lahko predlagajo raziskovalci oziroma kandidaturo najavi kandidat sam.
(2) Sklep o razpisu volitev sprejme direktor ZRC SAZU in določi način njihove izvedbe.
(3) Na kandidatno listo posamezne organizacijske enote se uvrsti po en kandidat iz te ali druge organizacijske enote. Če je kandidatov v posamezni organizacijski enoti več, se na listo uvrsti tisti kandidat, ki na tajnem glasovanju prejeme največ glasov.
(4) Raziskovalec po tem sklepu je oseba, zaposlena na ZRC SAZU, ki je razvrščena na delovno mesto v plačni podskupini H1 in je voljena v raziskovalni naziv.
19. člen 
(1) Znanstveni svet oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov, vsebinsko oblikuje dolgoročni program dela ZRC SAZU, opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive, daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s statutom in predpisi, ki urejajo delovanje javnih raziskovalnih zavodov.
(2) Način dela se podrobneje uredi s statutom in poslovnikom znanstvenega sveta.
ZNANSTVENI SVETI INŠTITUTOV 
20. člen 
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela inštitutov ZRC SAZU se oblikujejo znanstveni sveti inštitutov. Pristojnosti se določijo v statutu, način dela pa v poslovniku, ki ga sprejme znanstveni svet ZRC SAZU.
(2) Znanstveni svet inštituta šteje glede na število zaposlenih na inštitutu najmanj pet in največ sedem članov, najmanj dva izmed njih sta predstavnika ustanoviteljice in jih imenuje SAZU iz ustreznega razreda.
(3) Glede na število zaposlenih raziskovalcev z doktoratom na inštitutu na dan razpisa volitev šteje znanstveni svet:
– pet članov na inštitutih z največ sedmimi raziskovalci z doktoratom,
– sedem članov na inštitutih z najmanj osmimi raziskovalci z doktoratom.
(4) Sklep o razpisu volitev sprejme direktor ZRC SAZU in določi način njihove izvedbe.
(5) Predstavniki raziskovalcev v znanstvenem svetu inštituta morajo biti praviloma doktorji znanosti, ki jih na tajnih volitvah izberejo izmed sebe raziskovalci inštituta. Rezultate volitev članov predstojnik inštituta posreduje direktorju, ki jih predloži v imenovanje znanstvenemu svetu ZRC SAZU.
(6) Raziskovalec po tem sklepu je oseba, zaposlena na ZRC SAZU, ki je razvrščena na delovno mesto v plačni podskupini H1 in je voljena v raziskovalni naziv.
21. člen 
(1) Mandat članov znanstvenega sveta inštituta traja štiri leta; po izteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.
(2) Predstojnik inštituta je član znanstvenega sveta inštituta po položaju, ne more pa biti izvoljen za predsednika znanstvenega sveta inštituta in ne more glasovati pri volitvah predstojnika, če kandidira za to mesto.
(3) Predsednika znanstvenega sveta inštituta javno ali tajno izvolijo člani izmed sebe.
V. FINANCIRANJE 
22. člen 
(1) Na podlagi 29. člena Zakona o SAZU so sredstva za delovanje ZRC SAZU iz proračuna Republike Slovenije zagotovljena na način in v obsegu, kot se zagotavljajo za javne raziskovalne zavode.
(2) ZRC SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela. Upravni odbor ZRC SAZU mora k temu programu pridobiti soglasje ustanoviteljice, in sicer predsedstva SAZU ter ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost.
(3) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, ZRC SAZU lahko pridobiva:
– iz državnega proračuna, iz proračuna lokalnih skupnosti za izvajanje javne službe in drugih programov in projektov;
– iz proračuna Evropske unije;
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg in s plačili uporabnikov za storitve javne službe;
– iz skladov in dotacij iz domačih in mednarodnih virov;
– z donacijami, darili in iz drugih virov.
23. člen 
(1) Raziskovalne usmeritve in delo določajo dolgoročni programi dela in letni program dela.
(2) Na ZRC SAZU se ustanovi raziskovalni sklad ZRC SAZU, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podpori obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo ZRC SAZU.
Natančnejše določbe o oblikovanju in namenu uporabe raziskovalnega sklada se določi s statutom.
S sredstvi raziskovalnega sklada ZRC SAZU upravlja direktor.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
24. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki ZRC SAZU uporablja za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in upravnega odbora.
25. člen 
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z veljavnimi predpisi in odločitvijo ustanoviteljice na predlog direktorja in upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU 
26. člen 
ZRC SAZU je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje ZRC SAZU in javnih raziskovalnih zavodov.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZRC SAZU 
27. člen 
(1) Ustanoviteljica prevzema odgovornost za obveznosti ZRC SAZU, ki nastanejo iz naslova izvajanja skupnega dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda do višine sredstev, ki jih v tekočem letu za ta namen zagotavlja proračun Republike Slovenije.
(2) Za obveznosti ZRC SAZU iz lastne dejavnosti jamči ZRC SAZU s prihodki iz lastne dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
ZRC SAZU gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega sklepa.
29. člen 
Organi ZRC SAZU, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo delo do ustanovitve in imenovanja novih organov ZRC SAZU, določenih s tem sklepom in statutom ZRC SAZU.
30. člen 
Direktor in vodilni delavci, imenovani pred uveljavitvijo tega sklepa, opravljajo svoje mandate do izteka.
31. člen 
ZRC SAZU mora s tem sklepom uskladiti statut in druge splošne akte.
32. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep skupščine Slovenske akademije znanosti in umetnosti o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti z dne 19. 11. 1981.
33. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-44/1-17
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
akademik Tadej Bajd l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost