Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

488. Pravilnik o določitvi gozdne združbe in rastiščnega koeficienta za gozdno parcelo, stran 1559.

  
Na podlagi enajstega odstavka 11. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o določitvi gozdne združbe in rastiščnega koeficienta za gozdno parcelo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa postopek določitve gozdne združbe ter postopek za določitev, proučitev in spremembo rastiščnega koeficienta (v nadaljnjem besedilu: RK) za gozdno parcelo (v nadaljnjem besedilu: parcela).
2. člen 
(določitev gozdne združbe in pripadajočega RK) 
Gozdno združbo po osnovnih načrtovalskih enotah (oddelek oziroma odsek) določi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) na podlagi vseh razpoložljivih fitocenoloških podlag in ostalih podlag, ki so potrebne za določitev gozdne združbe (kart, študij, baz podatkov, podatkov drugih inštitucij, ipd.), ob vsakokratni izdelavi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote (v nadaljnjem besedilu: GGN GGE). Osnovna načrtovalska enota lahko zajema eno ali več gozdnih združb. Gozdno združbo in pripadajoči RK se v GGN GGE v osnovni načrtovalski enoti določa v deležu od površine.
3. člen 
(gozdna združba in RK) 
(1) Vsaka gozdna združba ima določen samo en RK. Seznam gozdnih združb s pripadajočim RK je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) RK se določijo gozdnim združbam z vrednostmi celih števil od 1 do 17.
(3) Zavod vodi evidenco o gozdnih združbah po GGN GGE za vsako osnovno načrtovalsko enoto.
(4) Za vsako osnovno načrtovalsko enoto Zavod vodi podatek o najnižjem RK v enoti.
4. člen 
(določitev RK posamezni parceli) 
(1) Če je v osnovni načrtovalski enoti ena gozdna združba, se vsem parcelam v osnovni načrtovalski enoti določi RK te gozdne združbe.
(2) Če je v osnovni načrtovalski enoti več gozdnih združb, se v tej osnovni načrtovalski enoti vsem parcelam določi RK, ki ima najnižjo vrednost.
(3) Če se parcela nahaja v več osnovnih načrtovalskih enotah, se tej parceli določi najnižji RK tiste osnovne načrtovalske enote, v kateri je največji delež površine parcele. Če je več enakih največjih deležev, se določi parceli RK tiste osnovne načrtovalske enote, ki ima najnižji RK.
5. člen 
(minimalna površina za ugotavljanje GZ) 
(1) Minimalna površina za ugotavljanje gozdne združbe, ki je hkrati tudi podlaga za določitev RK, ki se pripiše posamezni parceli, je 0,25 ha.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določi gozdna združba, ki je hkrati tudi podlaga za določitev RK, tudi za manjšo površino, če je površina osnovne načrtovalske enote manjša od 0,25.
6. člen 
(proučitev RK v času izdelave GGN GGE na pobudo lastnika gozda) 
(1) Lastnik gozda lahko v postopku priprave GGN GGE, od začetka priprave do konca javne razgrnitve osnutka, poda na Zavod pobudo za proučitev RK.
(2) V pobudi za proučitev RK mora lastnik gozda navesti svoje osebno ime in naslov stalnega prebivališča ter za vsako parcelo, za katero želi proučitev RK, številko parcele, ime in številko katastrske občine ali ID parcele. Pobuda za proučitev RK mora vsebovati tudi pisno utemeljitev za proučitev RK.
(3) Zavod pobudo prouči z vidika ustreznosti upoštevanja fitocenoloških podlag in določitve RK skladno s 3., 4. in 5. členom tega pravilnika. Pobudo za proučitev obravnava in o pobudi odloča strokovni svet pristojne območne enote Zavoda pred izdelavo predloga GGN GGE. O odločitvi Zavod najkasneje v 14 dneh po sprejemu GGN GGE obvesti lastnika gozda, ki je podal pobudo za proučitev.
(4) RK se potrdi s sprejemom GGN GGE.
(5) Stroške postopka preveritve RK v času izdelave GGN GGE nosi Zavod.
7. člen 
(sprememba RK) 
RK parcele se lahko spremeni:
– ob spremembi meje parcele,
– ob spremembi gozdne združbe zaradi dopolnjenih fitocenoloških strokovnih podlag,
– ob spremembi rastiščnih razmer,
– ob spremembi dejanske rabe zemljišča.
8. člen 
(postopek spremembe RK na pobudo lastnika gozda) 
(1) Pobudo za spremembo RK iz prve in četrte alineje prejšnjega člena, najkasneje v roku 90 dni po vložitvi pobude s strani lastnika gozda obravnava in o njej odloča strokovni svet pristojne območne enote Zavoda.
(2) O odločitvi Zavod najkasneje v 14 dneh od odločitve obvesti lastnika gozda, ki je podal pobudo za spremembo.
9. člen 
(sprememba RK ob spremembi meje parcele) 
(1) Ob spremembi meje parcele se RK spremenjene parcele določi na podlagi 4. člena tega pravilnika. Sprememba se izvede na pobudo lastnika gozda, ki mora pobudi priložiti podatke, določene v drugem odstavku 6. člena tega pravilnika.
(2) Materialne stroške, ki nastanejo v postopku po tem členu, nosi lastnik gozda, ki je podal pobudo za spremembo RK.
10. člen 
(sprememba RK ob spremembi gozdne združbe zaradi dopolnjenih fitocenoloških strokovnih podlag) 
(1) RK parcel v osnovni načrtovalski enoti se lahko spremeni zaradi dopolnjenih fitocenoloških podlag in posledično nove določitve gozdne združbe.
(2) Spremembo RK iz prejšnjega odstavka izvede Zavod po uradni dolžnosti.
(3) Stroške postopka nosi Zavod.
11. člen 
(sprememba RK ob spremembi rastiščnih razmer) 
(1) RK se lahko spremeni, če je zaradi delovanja naravnih sil trajna sposobnost lesne proizvodnje GZ zmanjšana za več kot 25 odstotkov.
(2) Spremembo RK iz prejšnjega odstavka izvede Zavod po uradni dolžnosti.
(3) Stroške postopka nosi Zavod.
12. člen 
(sprememba RK ob spremembi dejanske rabe zemljišča) 
(1) Če se spremeni dejanska raba zemljišča iz gozdnega v negozdno zemljišče, se za celo parcelo oziroma njen del, kjer je bila namenska raba spremenjena iz gozdnega v negozdno zemljišče, RK črta.
(2) Če se spremeni dejanska raba zemljišča iz negozdnega v gozdno zemljišče, se za parcelo oziroma njen del, kjer je bila namenska raba spremenjena iz negozdne v gozdno zemljišče, določi RK na podlagi 4. člena tega pravilnika.
(3) Spremembo RK po tem členu izvede Zavod na pobudo lastnika gozda. Stroške nosi lastnik gozda.
13. člen 
(prenos podatkov o RK na Geodetsko upravo Republike Slovenije) 
(1) Zavod enkrat letno do 1. aprila posreduje podatke o RK po osnovnih načrtovalskih enotah na Geodetsko upravo Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Zavod v primeru sprememb RK na podlagi 7. člena tega pravilnika posreduje podatke o spremembah RK Geodetski upravi Republike Slovenije v 14 dneh od odločitve o pobudi.
14. člen 
(prehodna določba) 
Za pobudo za spremembo RK gozdnih parcel, ki jo poda lastnik gozda v skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 77/16), se smiselno uporabljajo 2., 3., 4. in 5. člen, drugi odstavek 6. člena, 8. člen in drugi odstavek 13. člena tega pravilnika.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-411/2016
Ljubljana, dne 24. februarja 2017
EVA 2017-2330-0005
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina