Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017

Kazalo

366. Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana, stran 1221.

  
Na podlagi 8. člena in za izvrševanje 65. in 66. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana 
1. člen 
V Pravilniku o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 66/16) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(obvezne informacije za nepredpakirana živila) 
(1) Na prodajnem mestu morajo biti za vsa nepredpakirana živila zagotovljene najmanj naslednje informacije:
a) ime živila v skladu s prvim do četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 1169/2011/EU;
b) navedbe iz 2. točke dela A priloge VI Uredbe 1169/2011/EU za živila, ki so bila pred prodajo zamrznjena in se prodajajo kot odtajana;
c) ime ali naziv in naslov ali sedež nosilca živilske dejavnosti, ki je odgovoren za zagotovitev informacij o živilu, pod čigar imenom se živilo trži, ali v primeru uvoza iz tretje države naziv uvoznika na trg Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU);
č) država porekla ali kraj izvora za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1337/2013 z dne 13. decembra 2013 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z navedbo države izvora ali kraja porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 19);
d) kategorija oziroma razred živila, če sta predpisana s posebnimi predpisi za nepredpakirana živila;
e) podatki o alergenih iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU, navedeni na označbi na živilu, neposredno ob živilu, na katerega se nanašajo, ali v zbirni obliki na mestih, kjer so nepredpakirana živila predstavljena (npr. katalog); navedba alergenov ne sme biti prekrita z drugim besedilnim ali slikovnim materialom.
(2) Za živila, pakirana za neposredno prodajo, ki se tržijo v drugem obratu istega nosilca živilske dejavnosti, kot so bila zapakirana, morajo biti poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navedeni podatki o neto količini in podatki o datumu uporabe:
– za živila, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva: v skladu s 24. členom in 2. točko pod a) in c) iz priloge X Uredbe 1169/2011/EU;
– za živila, ki z mikrobiološkega vidika niso hitro pokvarljiva: v skladu s 24. členom in 1. točko iz priloge X Uredbe 1169/2011/EU.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek podatka o neto količini ni treba navesti za živila, ki se jih trži po kosih (npr. sendviči).
(4) Informacije, navedene v prvem in drugem odstavku tega člena, morajo biti v slovenskem jeziku in v pisni obliki nameščene na prodajnem mestu, na živilu ali neposredno ob živilu, na katero se nanašajo.«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(prodaja na daljavo) 
(1) V primeru ponudbe nepredpakiranih živil za prodajo s sredstvi za komuniciranje na daljavo je treba zagotoviti informacije iz 4. člena tega pravilnika, razen podatkov iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika. Navedba informacije iz točke č) prvega odstavka 4. člena tega pravilnika je prostovoljna.
(2) Pred prodajo morajo biti informacije iz prejšnjega odstavka navedene na priloženem dokumentu za prodajo na daljavo ali jih je treba zagotoviti z drugimi ustreznimi sredstvi, ki jih jasno opredeli nosilec živilske dejavnosti brez dodatnih stroškov za potrošnika.
(3) Ob dobavi živila iz prvega odstavka tega člena mora nosilec živilske dejavnosti zagotoviti podatke iz točke č) prvega odstavka in podatke iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prehodno obdobje) 
Zahteva iz točke č) spremenjenega 4. člena pravilnika se začne uporabljati 15. marca 2017.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2017
Ljubljana, dne 10. februarja 2017
EVA 2017-2330-0015
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje