Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017

Kazalo

363. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 1220.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16 in 84/16) se v 13. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:
– Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo,
– Direktorat za notranji trg,
– Direktorat za turizem,
– Direktorat za regionalni razvoj,
– Direktorat za lesarstvo;«.
2. člen 
Sedmi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na prilogo II se delo na položajnem delovnem mestu direktor v Uradu za nadzor proračuna opravlja v nazivu 1. stopnje.«.
3. člen 
V desetem odstavku 55. člena se zadnji stavek črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo uskladita akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s to uredbo najpozneje v tridesetih dneh od njene uveljavitve.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-4/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2017-3130-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost