Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017

Kazalo

362. Uredba o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, stran 1214.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 
1. člen 
V Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) se v petem odstavku 4. člena besedilo »Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS-P)« nadomesti z besedilom »Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016 (z oznako KLASIUS-P-16)«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»KLASIUS-P-16 ima naslednjo strukturo:
– 1. do 2. kodno mesto: široka področja,
– 1. do 3. kodno mesto: ožja področja,
– 1. do 4. kodno mesto: podrobna področja.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016 je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
V osmem odstavku se besedna zveza »KLASIUS-P« nadomesti z besedno zvezo »KLASIUS-P-16«.
2. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Metodološka pojasnila sprejme organ, pristojen za državno statistiko, po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in ministrstva, pristojnega za nacionalne poklicne kvalifikacije, ter jih javno objavi na svoji spletni strani.«.
3. člen 
V drugem odstavku 6. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sestavljajo ga po dva predstavnika ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in organa, pristojnega za državno statistiko, ter po en predstavnik ministrstva, pristojnega za nacionalne poklicne kvalifikacije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Rektorske konference Republike Slovenije in Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.«.
V šestem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– poroča predstojniku organa, pristojnega za državno statistiko, in ministroma, pristojnima za izobraževanje in nacionalne poklicne kvalifikacije.«.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Skrbniški odbor v sestavi iz 3. člena te uredbe mora biti imenovan najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
6. člen 
Metodološka pojasnila iz novega drugega odstavka 5. člena uredbe morajo biti sprejeta najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
Z dnem začetka uporabe te uredbe prenehajo veljati Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (z oznako MP-KLASIUS-1.0) (Uradni list RS, št. 89/06).
7. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 00701-1/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2015-1522-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti