Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017

Kazalo

360. Uredba o sevalnih dejavnostih, stran 1152.

  
Na podlagi petega in šestega odstavka 9. člena, osmega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 55. člena, drugega odstavka 111. člena in drugega odstavka 118. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o sevalnih dejavnostih 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1) in ureja:
– vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, za katere niso presežene ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost,
– sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti,
– merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri sevanja,
– merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov sevanja,
– ravni opustitve in merila za pogojno opustitev nadzora, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi,
– sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti,
– vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati v register virov sevanja,
– vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo pridobiti dovoljenje za uporabo,
– merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte,
– radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja, in
– merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.
(2) Posamezne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora umetnih in naravnih radionuklidov, vrednosti za visokoaktivne vire, vrednosti za nevarne vire ter količine jedrskih snovi za prevažanje so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen 
(izrazi) 
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;
2. pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, kot določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
3. radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida kot tudi s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali organu, v katerega se vgradi;
4. specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso snovi. Enota je Bq/kg;
5. nevarni vir sevanja je vir sevanja, določen v tabeli 5 iz priloge te uredbe. Nevarni vir sevanja lahko povzroči trajne poškodbe ljudem, ki bi ravnali z njim ter ob tem ne bi upoštevali ukrepov varnosti in varovanja. Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost;
6. zmerne količine materiala so količine materiala, ki so manjše od treh ton letno za posamezni objekt.
II. PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE DEJAVNOSTI, POGOJI ZA IZVZETJE IN OPUSTITEV NADZORA 
3. člen 
(splošna merila za izvzetje ali opustitev nadzora) 
Sevalne dejavnosti ali opustitve nadzora nad materiali iz dejavnosti, ki je pod nadzorom, ni treba priglasiti ali zanjo pridobiti dovoljenja, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
1. tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem je tako majhno, da ni potrebe po nadzoru po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in je
2. dejavnost prepoznana kot upravičena in je
3. dejavnost sama po sebi varna.
4. člen 
(izvzete naprave) 
Šteje se, da so merila za izvzetje iz prejšnjega člena vselej izpolnjena in priglasitev namere ni potrebna, če sevalna dejavnost vključuje:
1. napravo, ki vsebuje zaprti vir sevanja in je tipsko odobrena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, pod pogojem, da pri normalnem obratovanju hitrost doze ne presega 1 µSv/h na razdalji 10 cm od katere koli dostopne površine naprave in je pristojni organ v postopku tipske odobritve določil ravnanje po prenehanju njene uporabe;
2. električno napravo:
– ki je katodna cev, namenjena prikazovanju slik, ali druga električna naprava, ki deluje pri napetosti največ 30 kV, ali je tipsko odobrena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in
– pri kateri pri normalnem obratovanju hitrost doze 10 cm od katere koli dostopne površine naprave ne presega 1 µSv/h.
5. člen 
(merila za izvzetje radioaktivnih snovi) 
Šteje se, da so merila za izvzetje iz 3. člena te uredbe vselej izpolnjena in priglasitev namere ni potrebna, če sevalna dejavnost vključuje:
– radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja, določene v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe, ali
– radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega specifične aktivnosti, določene v tabeli 1 iz priloge te uredbe, za naravne radionuklide pa tiste, ki je določena v tabeli 2 iz priloge te uredbe.
6. člen 
(izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine) 
(1) Za dejavnosti, ki vključujejo majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, primerljive z vrednostmi za izvzetje iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo merilo iz 3. točke 3. člena te uredbe.
(2) V dejavnostih, ki vključujejo radioaktivne snovi specifičnih aktivnosti, manjših od vrednosti za izvzetje iz tabele 1 ali tabele 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo merilo iz 1. točke 3. člena te uredbe. To velja tudi za vrednosti iz tabele 2 iz priloge te uredbe, razen v primeru predelave ostankov v gradbene materiale ali posebnih izpostavljenosti, kot je na primer pitna voda.
(3) V primeru zmernih količin materiala se za namen izvzetja za vrednosti specifičnih aktivnosti namesto vrednosti iz tabele 1 iz priloge te uredbe uporabljajo vrednosti za specifično aktivnost iz drugega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
(4) Vrednosti iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe veljajo za celoten inventar radioaktivnih snovi, ki jih v katerem koli trenutku poseduje oseba ali podjetje. Pristojni organ lahko te vrednosti uporablja tudi za manjše enote ali pakete, na primer za izvzetje prevoza ali skladiščenja izvzetih predmetov splošne rabe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje iz 3. člena te uredbe.
7. člen 
(posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi) 
(1) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 3 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni izvzetja za aktivnosti in specifične aktivnosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni izvzetja prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov iz tabel 1 in 3 iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.
(2) Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen, če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden od naslednjih pogojev:
Slika 1
ali
Slika 2
pri čemer je:
– A(i) aktivnost posameznega radionuklida,
– IVA(i)raven izvzetja za aktivnost posameznega radionuklida,
– KA(i) specifična aktivnost radionuklida in
– IVKA(i)raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida.
(3) Kadar ni možno drugače, se pogoj iz prejšnjega odstavka preveri na podlagi najboljših ocen sestave zmesi radionuklidov.
(4) Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik.
8. člen 
(prepoved uporabe ravni izvzetja) 
Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe se ne smejo uporabljati za izvzetje ostankov iz industrij, ki obdelujejo materiale, ki vključujejo naravne radionuklide, in če se ti ostanki vključujejo v gradbene materiale.
9. člen 
(izvzetje ali opustitev nadzora na podlagi ocene varstva pred sevanji) 
(1) Če so aktivnosti ali specifične aktivnosti radioaktivnih snovi iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe presežene, radioaktivnih snovi ali opustitve nadzora ni treba priglasiti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali opustitve nadzora:
– nobenega delavca zaradi tega ni treba obravnavati kot izpostavljenega;
– pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, ki naj bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti 10 μSv na leto in
– zaradi naravnih radionuklidov, ki nastajajo zaradi izvzete dejavnosti, in ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja iz naravnih virov sevanja dodatna doza za posameznika iz prebivalstva ne bo večja od 1 mSv na leto. Pri oceni doz za posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izpostavljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot tudi poti, ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.
(2) Z radioaktivnimi snovmi, ki so bile izvzete iz nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, na podlagi določil prejšnjega odstavka, je treba po prenehanju uporabe ravnati tako, kot je predvideno v oceni varstva pred sevanji.
10. člen 
(razredi dela) 
(1) Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v tri razrede glede na:
– aktivnost radionuklida, ki se uporablja, in
– način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.
(2) Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred iz prejšnjega odstavka na podlagi vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz naslednje tabele:
Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja
III
II
I
Maksimalna skupna aktivnost (A), s katero se ravna v katerem koli času
A ≤ 10-kratna raven izvzetja*
10-kratna raven izvzetja < A ≤ 10.000- 
kratna raven izvzetja*
A > 10.000-kratna raven izvzetja*
*aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe
(3) Vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz tabele za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega odstavka je treba glede na način opravljanja dela z odprtim virom sevanja pomnožiti z naslednjimi faktorji:
– 100-krat za shranjevanje,
– 10-krat za zelo enostavno delo s tekočinami,
– 1-krat za običajno delo s kemikalijami,
– 0,1-krat za kompleksno delo s tekočinami in delo s snovmi, pri katerem partikulati lahko pridejo v zrak in je predpisana uporaba zaščitnih sredstev.
11. člen 
(brezpogojna opustitev nadzora) 
(1) Nadzor nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, preneha brez odločitve pristojnega organa, če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2 iz priloge te uredbe.
(2) Za radioaktivno snov, ki vsebuje več radionuklidov, preneha nadzor nad radioaktivno snovjo brez odločitve pristojnega upravnega organa, če je izpolnjen naslednji pogoj:
Slika 3
pri čemer je KAi specifična aktivnost in OVKAi raven specifične aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga radioaktivna snov vsebuje, pod katero se opusti nadzor.
(3) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 2 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni opustitve nadzora na zahtevo imetnika dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve tistih radionuklidov iz tabele 1 ali 2 iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.
12. člen 
(pogojna opustitev nadzora) 
(1) Pristojni upravni organ lahko v postopku pogojne opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo za posebne materiale ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, določi vrednosti, ki so višje od tistih, določenih v tabeli 1 in tabeli 2 iz priloge te uredbe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje in opustitev nadzora iz 3. člena te uredbe in ob upoštevanju smernic Evropske unije, vključno, kjer je to primerno, z dodatnimi zahtevami glede aktivnosti kontaminacije površin ali zahtevami glede meritev materiala, predvidenega za opustitev nadzora.
(2) Če se že pred začetkom uporabe vira sevanja predvideva opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi po njihovi uporabi, se zahtevo za opustitev nadzora lahko vloži skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
13. člen 
(posebni primer opustitve) 
(1) Če gre za opustitev nadzora nad materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide, nastale med izvajanjem dovoljenih sevalnih dejavnosti, v katerih so se naravni radionuklidi predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih lastnosti, je treba pri odločanju ne glede na določbe 11. in 12. člena te uredbe upoštevati merila za izvzetje iz druge alineje prvega odstavka 9. člena te uredbe za umetne radionuklide.
(2) Če gre za uporabo zaprtih virov sevanja, se lahko opusti nadzor nad njimi, če je aktivnost zaprtega vira sevanja nižja kot aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
14. člen 
(evidence o opustitvi) 
(1) O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora uporabnik vira sevanja voditi evidenco, ki vsebuje najmanj podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi.
(2) Pred opustitvijo nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora uporabnik o nameravani opustitvi nadzora obvestiti pristojni upravni organ in dostaviti dokazila, iz katerih je razvidno, da so izpolnjeni pogoji za opustitev nadzora.
III. SEVALNE DEJAVNOSTI ALI VIRI SEVANJ, ZA KATERE JE TREBA PRIDOBITI DOVOLJENJE, IN VIRI SEVANJA, KI JIH JE PRED UPORABO TREBA VPISATI V REGISTER VIROV SEVANJA 
15. člen 
(dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti) 
(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za naslednje dejavnosti:
1. upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;
2. namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ali zdravil ter uvoz ali izvoz takega predmeta ali zdravila;
3. namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam za namen medicinskega zdravljenja ali raziskav;
4. namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva na izpostavljenost;
5. uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov;
6. odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, za njih pa se organ, pristojen za jedrsko varnost ni odločil, da se jih ne obravnava več po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
7. dejavnost prevažanja jedrskih snovi;
8. dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi;
9. opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja;
10. vzdrževanje, proizvodnjo, servisiranje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, ni potrebno pridobiti dovoljenja za:
1. dejavnost, pri kateri se uporabljajo samo radioaktivne snovi in naprave, opredeljene v 4., 5., 6., 7. in 9. členu te uredbe;
2. prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost ne presega aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe;
3. prevažanje jedrskih snovi, katerih količina ne presega vrednosti, določene v tabeli 6 iz priloge te uredbe;
4. uporabo ionizacijskih javljalnikov požara, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara iz predpisa, ki ureja uporabo virov sevanja in izvajanje sevalne dejavnosti;
5. delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec, za katerega je odgovoren imetnik dovoljenja in ima v oceni varstva pred sevanji opredeljeno delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec.
(3) Če imetnik dovoljenja v oceni varstva pred sevanji nima opredeljenega dela, ki ga bo izvajal zunanji izvajalec, mora izvajalec del v nadzorovanem območju ne glede na določbe 5. točke prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da bi posamezni delavci lahko prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.
16. člen 
(dovoljenje za uporabo vira sevanja in vpis vira sevanja v register virov sevanja) 
(1) Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:
1. visokoaktivni vir sevanja, katerega aktivnost je določena v tabeli 4 iz priloge te uredbe;
2. rentgensko napravo, če je njena najvišja napetost večja od 160 kV in iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da tveganje sevalne dejavnosti s tako napravo ni majhno;
3. odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven izvzetja iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba za vire sevanja, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterini, pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja, razen za kalibracijske vire, katerih aktivnost ne presega vrednosti, določenih v tabeli 4 iz priloge te uredbe.
(3) Vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja, je vir sevanja, ki ne dosega meril iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Na podlagi prejete vloge za vpis vira sevanja v register virov sevanja pristojni upravni organ imetniku vira sevanja izda izpisek iz registra virov sevanja.
(5) Ob spremembah na viru sevanja je treba pred njegovo ponovno uporabo znova pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali vpisati spremembe na viru sevanja v register virov sevanja, če:
1. gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji;
2. se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremični vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt ali
3. je bila na rentgenski napravi zamenjana rentgenska cev, razen za rentgenske naprave, za katere je proizvajalec v tehnični dokumentaciji predvidel rutinsko menjavanje rentgenske cevi, ki jo izvede uporabnik te naprave.
IV. MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV 
17. člen 
(vrste objektov) 
(1) Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem:
1. proizvajajo ali obdelujejo radioaktivne snovi, pri čemer je možno, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva;
2. uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh;
3. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV.
(2) Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne objekte, če se v njem uporablja:
1. radioterapevtska naprava, kot je pospeševalnik delcev, naprava z zaprtimi viri sevanja ali rentgenska naprava, če deluje pri napetostih, večjih od 150 kV;
2. odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z določbami 10. člena te uredbe;
3. pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV;
4. en ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.
V. UKREPI FIZIČNEGA VAROVANJA 
18. člen 
(fizično varovanje radioaktivnih snovi) 
(1) Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, je treba izvajati za nevarne vire sevanja kategorije 1, določene v tabeli 5 iz priloge te uredbe.
(2) Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, je treba izvajati tudi, če se v objektu nahajajo nevarni viri sevanja z različnimi radionuklidi, katerih vsota kvocientov med aktivnostjo posameznega radionuklida in vrednostmi, določenimi v tabeli 5 priloge te uredbe, je večja od 1.
VI. MERILA ZA DOBO VELJAVNOSTI DOVOLJENJ 
19. člen 
(trajanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti) 
(1) Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji.
(2) Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to dovoljenje izda največ za pet let.
20. člen 
(trajanje veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja) 
(1) Pri odločitvi o obdobju veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji, priporočena življenjska doba vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja, aktivnost vira sevanja, če gre za visokoaktivni vir sevanja oziroma nevarni vir sevanja, in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v zdravstvu.
(2) Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta se upoštevajo predvsem podatki iz varnostnega poročila.
(3) Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja se lahko vloži pri pristojnem upravnem organu, a praviloma ne prej kot dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06) ter 44. člen Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17).
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2016
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2016-2550-0032
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
PRILOGA
Tabela 1: Vrednosti specifičnih aktivnosti za umetne radionuklide za izvzetje ali opustitev nadzora za kakršno koli količino in katero koli vrsto trdnega materiala
 
Radionuklid
Specifična aktivnost 
(kBq/kg)
H-3
100
Be-7
10
C-14
1
F-18
10
Na-22
0,1
Na-24
1
Si-31
1000
P-32
1000
P-33
1000
S-35
100
Cl-36
1
Cl-38
10
K-42
100
K-43
10
Ca-45
100
Ca-47
10
Sc-46
0,1
Sc-47
100
Sc-48
1
V-48
1
Cr-51
100
Mn-51
10
Mn-52
1
Mn-52 m
10
Mn-53
100
Mn-54
0,1
Mn-56
10
Fe-52*
10
Fe-55
1000
Fe-59
1
Co-55
10
Co-56
0,1
Co-57
1
Co-58
1
Co-58 m
10000
Co-60
0,1
Co-60 m
1000
Co-61
100
Co-62 m
10
Ni-59
100
Ni-63
100
Ni-65
10
Cu-64
100
Zn-65
0,1
Zn-69
1000
Zn-69 m*
10
Ga-72
10
Ge-71
10000
As-73
1000
As-74
10
As-76
10
As-77
1000
Se-75
1
Br-82
1
Rb-86
100
Sr-85
1
Sr-85 m
100
Sr-87 m
100
Sr-89
1000
Sr-90*
1
Sr-91*
10
Sr-92
10
Y-90
1000
Y-91
Y100
Y-91 m
100
Y-92
100
Y-93
100
Zr-93
10
Zr-95*
1
Zr-97*
10
Nb-93 m
10
Nb-94
0,1
Nb-95
1
Nb-97*
10
Nb-98
10
Mo-90
10
Mo-93
10
Mo-99*
10
Mo-101*
10
Tc-96
1
Tc-96 m
1000
Tc-97
10
Tc-97 m
100
Tc-99
1
Tc-99 m
100
Ru-97
10
Ru-103*
1
Ru-105*
10
Ru-106*
0,1
Rh-103 m
10000
Rh-105
100
Pd-103*
1000
Pd-109*
100
Ag-105
1
Ag-110 m*
0,1
Ag-111
100
Cd-109*
1
Cd-115*
10
Cd-115 m*
100
In-111
10
In-113 m
100
In-114 m*
10
In-115 m
100
Sn-113*
1
Sn-125
10
Sb-122
10
Sb-124
1
Sb-125*
0,1
Te-123 m
1
Te-125 m
1000
Te-127
1000
Te-127 m*
10
Te-129
100
Te-129 m*
10
Te-131
100
Te-131 m*
10
Te-132*
1
Te-133
10
Te-133 m
10
Te-134
10
I-123
100
I-125
100
I-126
10
I-129
0,01
I-130
10
I-131
10
I-132
10
I-133
10
I-134
10
I-135
10
Cs-129
10
Cs-131
1000
Cs-132
10
Cs-134
0,1
Cs-134 m
1000
Cs-135
100
Cs-136
1
Cs-137*
0,1
Cs-138
10
Ba-131
10
Ba-140
1
La-140
1
Ce-139
1
Ce-141
100
Ce-143
10
Ce-144
10
Pr-142
100
Pr-143
1000
Nd-147
100
Nd-149
100
Pm-147
1000
Pm-149
1000
Sm-151
1000
Sm-153
100
Eu-152
0,1
Eu-152 m
100
Eu-154
0,1
Eu-155
1
Gd-153
10
Gd-159
100
Tb-160
1
Dy-165
1000
Dy-166
100
Ho-166
100
Er-169
1000
Er-171
100
Tm-170
100
Tm-171
1000
Yb-175
100
Lu-177
100
Hf-181
1
Ta-182
0,1
W-181
10
W-185
1000
W-187
10
Re-186
1000
Re-188
100
Os-185
1
Os-191
100
Os-191 m
1000
Os-193
100
Ir-190
1
Ir-192
1
Ir-194
100
Pt-191
10
Pt-193 m
1000
Pt-197
1000
Pt-197 m
100
Au-198
10
Au-199
100
Hg-197
100
Hg-197 m
100
Hg-203
10
Tl-200
10
Tl-201
100
Tl-202
10
Tl-204
1
Pb-203
10
Bi-206
1
Bi-207
0,1
Po-203
10
Po-205
10
Po-207
10
At-211
1000
Ra-225
10
Ra-227
100
Th-226
1000
Th-229
0,1
Pa-230
10
Pa-233
10
U-230
10
U-231*
100
U-232*
0,1
U-233
1
U-236
10
U-237
100
U-239
100
U-240*
100
Np-237*
1
Np-239
100
Np-240
10
Pu-234
100
Pu-235
100
Pu-236
1
Pu-237
100
Pu-238
0,1
Pu-239
0,1
Pu-240
0,1
Pu-241
10
Pu-242
0,1
Pu-243
1000
Pu-244*
0,1
Am-241
0,1
Am-242
1000
Am-242 m*
0,1
Am-243*
0,1
Cm-242
10
Cm-243
1
Cm-244
1
Cm-245
0,1
Cm-246
0,1
Cm-247*
0,1
Cm-248
0,1
Bk-249
100
Cf-246
1000
Cf-248
1
Cf-249
0,1
Cf-250
1
Cf-251
0,1
Cf-252
1
Cf-253
100
Cf-254
1
Es-253
100
Es-254*
0,1
Es-254 m*
10
Fm-254
10000
Fm-255
100
Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide; kjer je to primerno, so z * označeni tudi radionuklidi s kratko razpolovno dobo v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom.
*Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja predhodnika), so navedeni v naslednji tabeli:
Radionuklid predhodnik
Potomec
Fe-52
Mn-52 m
Zn-69 m
Zn-69
Sr-90
Y-90
Sr-91
Y-91 m
Zr-95
Nb-95
Zr-97
Nb-97 m, Nb-97
Nb-97
Nb-97 m
Mo-99
Tc-99 m
Mo-101
Tc-101
Ru-103
Rh-103 m
Ru-105
Rh-105 m
Ru-106
Rh-106
Pd-103
Rh-103 m
Pd-109
Ag-109 m
Ag-110 m
Ag-110
Cd-109
Ag-109 m
Cd-115
In-115 m
Cd-115 m
In-115 m
In-114 m
In-114
Sn-113
In-113 m
Sb-125
Te-125 m
Te-127 m
Te-127
Te-129 m
Te-129
Te-131 m
Te-131
Te132
I-132
Cs-137
Ba-137 m
Ce-144
Pr-144, Pr-144 m
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208
U-240
Np-240 m, Np-240
Np237
Pa-233
Pu-244
U-240, Np-240 m, Np-240
Am-242 m
Np-238
Am-243
Np-239
Cm-247
Pu-243
Es-254
Bk-250
Es-254 m
Fm-254
 
Tabela 2: Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora – naravno prisotni radionuklidi
Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih materialih v sekularnem ravnovesju s potomci:
Naravni radionuklidi razpadne verige U-238
1 kBq/kg
Naravni radionuklidi razpadne verige Th-232
1 kBq/kg
K-40
10 kBq/kg
Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, ki niso v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti.
 
Tabela 3: Ravni izvzetja
Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti v zmernih količinah (manj kot 3 tone letno na posamezen objekt) katere koli vrste materiala (stolpec 2).
Radionuklid
Specifična aktivnost 
(kBq/kg)
Aktivnost 
(Bq)
H-3
1 × 106
1 × 109
Be-7
1.000
1 × 107
C-14
10.000
1 × 107
O-15
100
1 × 109
F-18
10
1 × 106
Na-22
10
1 × 106
Na-24
10
1 × 105
Si-31
1.000
1 × 106
P-32
1.000
1 × 105
P-33
1 × 105
1 × 108
S-35
1 × 105
1 × 108
Cl-36
10.000
1 × 106
Cl-38
10
1 × 105
Ar-37
1 × 106
1 × 108
Ar-41
100
1 × 109
K-40**
100
1 × 106
K-42
100
1 × 106
K-43
10
1 × 106
Ca-45
10.000
1 × 107
Ca-47
10
1 × 106
Sc-46
10
1 × 106
Sc-47
100
1 × 106
Sc-48
10
1 × 105
V-48
10
1 × 105
Cr-51
1.000
1 × 107
Mn-51
10
1 × 105
Mn-52
10
1 × 105
Mn-52 m
10
1 × 105
Mn-53
10.000
1 × 109
Mn-54
10
1 × 106
Mn-56
10
1 × 105
Fe-52
10
1 × 106
Fe-55
10.000
1 × 106
Fe-59
10
1 × 106
Co-55
10
1 × 106
Co-56
10
1 × 105
Co-57
100
1 × 106
Co-58
10
1 × 106
Co-58 m
10.000
1 × 107
Co-60
10
1 × 105
Co-60 m
1.000
1 × 106
Co-61
100
1 × 106
Co-62 m
10
1 × 105
Ni-59
10.000
1 × 108
Ni-63
1 × 105
1 × 108
Ni-65
10
1 × 106
Cu-64
100
1 × 106
Zn-65
10
1 × 106
Zn-69
10.000
1 × 106
Zn-69 m
100
1 × 106
Ga-72
10
1 × 105
Ge-71
10.000
1 × 108
As-73
1.000
1 × 107
As-74
10
1 × 106
As-76
100
1 × 105
As-77
1.000
1 × 106
Se-75
100
1 × 106
Br-82
10
1 × 106
Kr-74
100
1 × 109
Kr-76
100
1 × 109
Kr-77
100
1 × 109
Kr-79
1.000
1 × 105
Kr-81
10.000
1 × 107
Kr-83 m
1 × 105
1 × 1012
Kr-85
1 × 105
10.000
Kr-85 m
1.000
1 × 1010
Kr-87
100
1 × 109
Kr-88
100
1 × 109
Rb-86
100
1 × 105
Sr-85
100
1 × 106
Sr-85 m
100
1 × 107
Sr-87 m
100
1 × 106
Sr-89
1.000
1 × 106
Sr-90***
100
10.000
Sr-91
10
1 × 105
Sr-92
10
1 × 106
Y-90
1.000
1 × 105
Y-91
1.000
1 × 106
Y-91 m
100
1 × 106
Y-92
100
1 × 105
Y-93
100
1 × 105
Zr-93***
1.000
1 × 107
Zr-95
10
1 × 106
Zr-97***
10
1 × 105
Nb-93 m
10.000
1 × 107
Nb-94
10
1 × 106
Nb-95
10
1 × 106
Nb-97
10
1 × 106
Nb-98
10
1 × 105
Mo-90
10
1 × 106
Mo-93
1.000
1 × 108
Mo-99
100
1 × 106
Mo-101
10
1 × 106
Tc-96
10
1 × 106
Tc-96 m
1.000
1 × 107
Tc-97
1.000
1 × 108
Tc-97 m
1.000
1 × 107
Tc-99
10.000
1 × 107
Tc-99 m
100
1 × 107
Ru-97
100
1 × 107
Ru-103
100
1 × 106
Ru-105
10
1 × 106
Ru-106***
100
1 × 105
Rh-103 m
10.000
1 × 108
Rh-105
100
1 × 107
Pd-103
1.000
1 × 108
Pd-109
1.000
1 × 106
Ag-105
100
1 × 106
Ag-108 m
10
1 × 106
Ag-110 m
10
1 × 106
Ag-111
1.000
1 × 106
Cd-109
10.000
1 × 106
Cd-115
100
1 × 106
Cd-115 m
1.000
1 × 106
In-111
100
1 × 106
In-113 m
100
1 × 106
In-114 m
100
1 × 106
In-115 m
100
1 × 106
Sn-113
1.000
1 × 107
Sn-125
100
1 × 105
Sb-122
100
10.000
Sb-124
10
1 × 106
Sb-125
100
100
Te-123 m
1 × 106
1 × 107
Te-125 m
1.000
1 × 107
Te-127
1.000
1 × 106
Te-127 m
1.000
1 × 107
Te-129
100
1 × 106
Te-129 m
1.000
1 × 106
Te-131
100
1 × 105
Te-131 m
10
1 × 106
Te-132
100
1 × 107
Te-133
10
1 × 105
Te-133 m
10
1 × 105
Te-134
10
1 × 106
I-123
100
1 × 107
I-125
1.000
1 × 106
I-126
100
1 × 106
I-129
100
1 × 105
I-130
10
1 × 106
I-131
100
1 × 106
I-132
10
1 × 105
I-133
10
1 × 106
I-134
10
1 × 105
I-135
10
1 × 106
Xe-131 m
10.000
10.000
Xe-133
1.000
10.000
Xe-135
1.000
1 × 1010
Cs-129
100
1 × 105
Cs-131
1.000
1 × 106
Cs-132
10
1 × 105
Cs-134 m
1.000
1 × 105
Cs-134
10
10.000
Cs-135
10.000
1 × 107
Cs-136
10
1 × 105
Cs-137***
10
10.000
Cs-138
10
10.000
Ba-131
100
1 × 106
Ba-140***
10
1 × 105
La-140
10
1 × 105
Ce-139
100
1 × 106
Ce-141
100
1 × 107
Ce-143
100
1 × 106
Ce-144***
100
1 × 105
Pr-142
100
1 × 105
Pr-143
10.000
1 × 106
Nd-147
100
1 × 106
Nd-149
100
1 × 106
Pm-147
10.000
1 × 107
Pm-149
1.000
1 × 106
Sm-151
10.000
1 × 108
Sm-153
100
1 × 106
Eu-152
10
1 × 106
Eu-152 m
100
1 × 106
Eu-154
10
1 × 106
Eu-155
100
1 × 107
Gd-153
100
1 × 107
Gd-159
1.000
1 × 106
Tb-160
10
1 × 106
Dy-165
1.000
1 × 106
Dy-166
1.000
1 × 106
Ho-166
1.000
1 × 105
Er-169
10.000
1 × 107
Er-171
100
1 × 106
Tm-170
1.000
1 × 106
Tm-171
10.000
1 × 108
Yb-175
1.000
1 × 107
Lu-177
1.000
1 × 107
Hf-181
10
1 × 106
Ta-182
10
10.000
W-181
1.000
1 × 107
W-185
10.000
1 × 107
W-187
100
1 × 106
Re-186
1.000
1 × 106
Re-188
100
1 × 105
Os-185
10
1 × 106
Os-191
100
1 × 107
Os-191 m
1.000
1 × 107
Os-193
100
1 × 106
Ir-190
10
1 × 106
Ir-192
10
10.000
Ir-194
100
1 × 105
Pt-191
100
1 × 106
Pt-193 m
1.000
1 × 107
Pt-197
1.000
1 × 106
Pt-197 m
100
1 × 106
Au-198
100
1 × 106
Au-199
100
1 × 106
Hg-197
100
1 × 107
Hg-197 m
100
1 × 106
Hg-203
100
1 × 105
Tl-200
10
1 × 106
Tl-201
100
1 × 106
Tl-202
100
1 × 106
Tl-204
10.000
10.000
Pb-203
100
1 × 106
Pb-210***
10
10.000
Pb-212***
10
1 × 105
Bi-206
10
1 × 105
Bi-207
10
1 × 106
Bi-210
1.000
1 × 106
Bi-212***
10
1 × 105
Po-203
10
1 × 106
Po-205
10
1 × 106
Po-207
10
1 × 106
Po-210
10
10.000
At-211
1.000
1 × 107
Rn-220***
10.000
1 × 107
Rn-222***
10
1 × 108
Ra-223***
100
1 × 105
Ra-224***
10
1 × 105
Ra-225
100
1 × 105
Ra-226***
10
10.000
Ra-227
100
1 × 106
Ra-228***
10
1 × 105
Ac-228
10
1 × 106
Th-226***
1.000
1 × 107
Th-227
10
10.000
Th-228***
1
10.000
Th-229***
1
1.000
Th-230
1
10.000
Th-231
1.000
1 × 107
Th-234***
1.000
1 × 105
Pa-230
10
1 × 106
Pa-231
1
1.000
Pa-233
100
1 × 107
U-230
10
1 × 105
U-231
100
1 × 107
U-232***
1
1.000
U-233
10
10.000
U-234
10
10.000
U-235***
10
10.000
U-236
10
10.000
U-237
100
1 × 106
U-238***
10
10.000
U-239
100
1 × 106
U-240
1.000
1 × 107
U-240***
10
1 × 106
Np-237***
1
1.000
Np-239
100
1 × 107
Np-240
10
1 × 106
Pu-234
100
1 × 107
Pu-235
100
1 × 107
Pu-236
10
10.000
Pu-237
1.000
1 × 107
Pu-238
1
10.000
Pu-239
1
10.000
Pu-240
1
1.000
Pu-241
100
1 × 105
Pu-242
1
10.000
Pu-243
1.000
1 × 107
Pu-244
1
10.000
Am-241
1
10.000
Am-242
1.000
1 × 106
Am-242 m***
1
10.000
Am-243***
1
1.000
Cm-242
100
1 × 105
Cm-243
1
10.000
Cm-244
10
10.000
Cm-245
1
1.000
Cm-246
1
1.000
Cm-247
1
10.000
Cm-248
1
1.000
Bk-249
1.000
1 × 106
Cf-246
1.000
1 × 106
Cf-248
10
10.000
Cf-249
1
1.000
Cf-250
10
10.000
Cf-251
1
1.000
Cf-252
10
10.000
Cf-253
100
1 × 105
Cf-254
1
1.000
Es-253
100
1 × 105
Es-254
10
10.000
Es-254 m
100
1 × 106
Fm-254
10.000
1 × 107
Fm-255
1.000
1 × 106
** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1000 kg.
Za naravno prisotne radionuklide v dejavnostih, ki vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne uporabljajo.
Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in tudi za nekatere naravno prisotne radionuklide v predmetih splošne rabe.
*** Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja radionuklida predhodnika), so določeni v spodnji tabeli.
Radionuklid predhodnik
Potomci
Sr-90
Y-90
Zr-93
Nb-93 m
Zr-97
Nb-97
Ru-106
Rh-106
Ag-108 m
Ag-108
Cs-137
Ba-137 m
Ba-140
La-140
Ce-144
Pr-144
Pb-210
Bi-210, Po-210
Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Bi-212
Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-220
Po-216
Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228
Ac-228
Th-226
Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-234
Pa-234 m
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235
Th-231
U-238
Th-234, Pa-234 m
U-240
Np-240 m
Np237
Pa-233
Am-242 m
Am-242
Am-243
Np-239
Tabela 4: Vrednosti aktivnosti, nad katerimi je treba vire sevanja obravnavati kot visokoaktivne vire 
Radionuklid
Aktivnost (TBq)
Am-241
0,06
Am-241/Be-9*
0,06
Cf-252
0,02
Cm-244
0,05
Co-60
0,03
Cs-137
0,10
Gd-153
1,00
Ir-192
0,08
Pm-147
40,0
Pu-238
0,06
Pu-239/Be-9*
0,06
Ra-226
0,04
Se-75
0,20
Sr-90 (Y-90)
1,00
Tm-170
20,0
Yb-169
0,30
*Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa. 
Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D, določeni v publikaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo »Dangerous quantities of radioactive material (D-values)« (EPR-D-VALUES 2006).
Tabela 5: Vrednosti aktivnosti (Bq), nad katerimi je treba vire obravnavati kot nevarne vire sevanja kategorij 1, 2 in 3
 
 
Radionuklid
Kategorija 1
Kategorija 2
Kategorija 3
1000 x D
10 x D
D
Aktivnost (Bq)
Aktivnost (Bq)
Aktivnost (Bq)
Am-241
6 x 1013
6 x 1011
6 x 1010
Am-241/Be
6 x 1013
6 x 1011
6 x 1010
Au-198*
2 x 1014
2 x 1012
2 x 1011
Cd-109*
2 x 1016
2 x 1014
2 x 1013
Cf-252
2 x 1013
2 x 1011
2 x 1010
Cm-244
5 x 1013
5 x 1011
5 x 1010
Co-57*
7 x 1014
7 x 1012
7 x 1011
Co-60
3 x 1013
3 x 1011
3 x 1010
Cs-137
1 x 1014
1 x 1012
1 x 1011
Fe-55*
8 x 1017
8 x 1015
8 x 1014
Gd-153
1 x 1015
1 x 1013
1 x 1012
Ge-68*
7 x 1014
7 x 1012
7 x 1011
I-131*
2 x 1014
2 x 1012
2 x 1011
Ir-192
8 x 1013
8 x 1011
8 x 1010
Mo-99*
3 x 1014
3 x 1012
3 x 1011
Ni-63*
6 x 1016
6 x 1014
6 x 1013
Pd-103*
9 x 1016
9 x 1014
9 x 1013
Pm-147
4 x 1016
4 x 1014
4 x 1013
Po-210*
6 x 1013
6 x 1011
6 x 1010
Pu-238
6 x 1013
6 x 1011
6 x 1010
Pu-239a/Be
6 x 1013
6 x 1011
6 x 1010
Ra-226
4 x 1013
4 x 1011
4 x 1010
Ru-106 (Rh-106)*
3 x 1014
3 x 1012
3 x 1011
Se-75
2 x 1014
2 x 1012
2 x 1011
Sr-90 (Y-90)
1 x 1015
1 x 1013
1 x 1012
Tc-99m*
7 x 1014
7 x 1012
7 x 1011
Tl-204*
2 x 1016
2 x 1014
2 x 1013
Tm-170
2 x 1016
2 x 1014
2 x 1013
Yb-169
3 x 1014
3 x 1012
3 x 1011
* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 2 ali 3.
Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki pod določenimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzroči hude deterministične učinke.
Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba upoštevati možnost nenadzorovane jedrske cepitve (kritičnost).
Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni upravni organ določi kategorijo vira glede na njihovo skupno aktivnost.
Tabela 6: Količine jedrskih snovi za prevažanje
Jedrska snov
Količina
osiromašeni uran
350 kg
torij
200 kg
naravni uran
100 kg
nizko obogateni uran
1 kg
visoko obogateni uran
5 g
plutonij
5 g
V primeru različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v drugem stolpcu te tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov manjša od 1.

AAA Zlata odličnost