Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

261. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba, stran 919.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 24. seji dne 19. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o nagradah in priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa postopek, vrsto in obliko nagrad in priznanj ter način in pogoje njihovega podeljevanja, pogoje za prevzem pokroviteljstva Občine Šempeter - Vrtojba nad prireditvami in način vodenja evidenc podeljenih nagrad in priznanj.
2. člen 
Priznanja in nagrade so:
1. Naziv častni občan Občine Šempeter - Vrtojba.
2. Nagrada Občine Šempeter - Vrtojba, Nagrada za mlade, Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba.
3. Priznanje župana.
Nagrade in priznanja se podeljujejo ne glede na občino stalnega bivališča ali sedeža, kjer živijo ali delujejo prejemniki priznanj.
Nagrade in priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Istemu prejemniku ni možno večkrat podeliti enake nagrade ali priznanja, lahko pa se podeli večkrat, vendar najmanj po preteku 5-ih let. Pri tem se šteje, da zlato, srebrno in bronasto priznanje Občine Šempeter - Vrtojba podeljeno po Odloku o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 60/10 in 53/11) ustreza Nagradi Občine Šempeter - Vrtojba po tem odloku, Diploma Občine Šempeter - Vrtojba, podeljena po prejšnjem predpisu, pa Priznanju Občine Šempeter - Vrtojba po tem odloku.
Nagrad in priznanj ne morejo dobiti občinski funkcionarji, člani krajevnih odborov, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatnem obdobju, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.
Nagrade in priznanja za isti dosežek se po tem odloku izključujejo.
3. člen 
O podelitvi nagrad in priznanj Občine Šempeter - Vrtojba odloča Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Nagrada in priznanje sestoji iz ustrezne listine in denarne nagrade, kjer je v nadaljevanju tako določeno.
4. člen 
Nagrade in priznanja Občine Šempeter - Vrtojba podeljuje župan na slavnosti seji občinskega sveta, praviloma ob občinskem prazniku.
5. člen 
Predlagatelj nagrad ali priznanj je lahko vsak občan z bivališčem oziroma pravna oseba s sedežem na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Podatki o prejemniku in vrsti podeljene nagrade ali priznanja se objavijo na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba ter v Informativnem Biltenu Občine Šempeter - Vrtojba.
NAZIV ČASTNI OBČAN 
6. člen 
Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Šempeter - Vrtojba.
Naziv častni občan se podeli za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen.
Priznanje se podeljuje izjemoma.
7. člen 
Naziv častni občan je podeljen s posebno listino, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja s kratko obrazložitvijo ter datum podelitve.
Dobitnik prejme poleg listine o podelitvi naziva tudi umetniško delo.
8. člen 
Častnem občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, tako v času življenja, kot tudi ob smrti in po njej. Pravice in pozornosti častnega občana so:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih ter izkazovanje pozornosti ob bolezni,
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta in na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje občina,
– izkaže se mu čast ob smrti z objavo osmrtnice in z darovanjem venca.
NAGRADA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA 
9. člen 
Nagrada Občine Šempeter - Vrtojba se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za pomembnejše in izjemne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, vzgojno- izobraževalnem, literarnem, naravovarstvenem in humanitarnem področju.
Podeli se lahko največ dve nagradi.
10. člen 
Nagrada Občine Šempeter - Vrtojba se podeljuje s posebno listino v obliki plakete oziroma odlitka grba Občine Šempeter - Vrtojba. Listina vsebuje poleg odlitka grba občine ime in priimek oziroma naziv prejemnika nagrade ter datum podelitve.
Dobitnik nagrade Občine Šempeter - Vrtojba prejme tudi denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
NAGRADA ZA MLADE 
11. člen 
Nagrada za mlade se podeli mladim do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma delovanja.
Podeli se lahko eno, izjemoma dve nagradi za mlade.
12. člen 
Nagrada za mlade se podeljuje s posebno listino v obliki plakete oziroma odlitka grba Občine Šempeter - Vrtojba. Listina vsebuje poleg odlitka grba občine ime in priimek oziroma naziv prejemnika nagrade ter datum podelitve.
Dobitnik nagrade za mlade prejme tudi denarno nagrado v višini polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
PRIZNANJE OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA 
13. člen 
Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja, ob važnih jubilejih, dolgoletnemu uspešnemu delovanju ter ob drugih slovesnejših priložnostih.
Podeli se lahko največ dve priznanji.
14. člen 
Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba se podeljuje s posebno listino v obliki plakete oziroma odlitka grba Občine Šempeter - Vrtojba. Listina vsebuje poleg odlitka grba občine ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja ter datum podelitve.
Dobitnik priznanja Občine Šempeter - Vrtojba prejme tudi denarno nagrado v višini četrtine povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
PRIZNANJE ŽUPANA 
15. člen 
Priznanje župana se lahko podeli posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za enkratne izjemne uspehe na kateremkoli področju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost občine oziroma za izkazano požrtvovalnost, nesebičnost, pogum, človekoljubnost ipd.
Priznanje predstavlja posebna listina.
Župan lahko podeli v koledarskem letu največ pet priznanj.
Župan samostojno odloča o podelitvi priznanja župana.
O podeljenih priznanjih seznani občinski svet na naslednji seji po podelitvi priznanja.
POSTOPEK ZA RAZPIS NAGRAD IN PRIZNANJ, ODLOČANJE IN DRUGO 
16. člen 
Postopke priprave ter predloge za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter - Vrtojba, vodi Komisija.
Komisija izdela končni predlog za vse nagrade in priznanja, razen za priznanje župana Občine Šempeter - Vrtojba.
Komisija posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
17. člen 
Pobude za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter - Vrtojba se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev nagrad in priznanj objavi komisija na spletnem portalu Občine Šempeter - Vrtojba, v časopisu Primorske novice ter na krajevno običajen način najmanj 45 dni pred podelitvijo.
Javni razpis mora vsebovati:
– kriterije za podelitev nagrad in priznanj,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude,
– naslov, na katerega morajo biti poslane pobude,
– vrsto in število posameznih nagrad in priznanj ter
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi.
Pobuda mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, ter v primeru pravne osebe, še kontaktno osebo);
– podatke o pobudniku (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo);
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;
– vrsto nagrade oziroma priznanja;
– pisno utemeljitev pobude ter
– morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
Komisija pripravi posebne obrazce za predlaganje kandidatov za nagrade in priznanja Občine Šempeter - Vrtojba. Obrazci se objavijo na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
18. člen 
Delo komisije poteka brez javnosti, za sprejem predloga za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter - Vrtojba je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov komisije. Način glasovanja (javno, tajno) določi komisija.
Po preteku roka, določenega v javnem razpisu za posredovanje pobud, komisija prejete predloge odpira in pregleduje po vrstnem redu dospetja ter preveri, ali je pobudo možno obravnavati. Če pobuda ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, komisija pozove pobudnika, da v roku osmih dni pobudo dopolni.
Komisija na podlagi obravnave prejetih pobud oblikuje predlog za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter - Vrtojba ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in v sprejem občinskemu svetu Šempeter - Vrtojba.
Skladno s kriteriji iz tega odloka, komisija na podlagi obravnave prejetih pobud oblikuje predlog za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter - Vrtojba, ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in v sprejem občinskemu svetu.
Komisija lahko ne glede na podano pobudo, upoštevajoč obrazložitev v pobudi, predlaga drugačno nagrado ali priznanje pod pogojem, da predlagatelj s tem soglaša.
POKROVITELJSTVO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA 
19. člen 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba lahko v znak javnega priznanja prevzame pokroviteljstvo nad pomembno prireditvijo na svojem območju.
20. člen 
O prevzemu pokroviteljstva odloča Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na pisni predlog komisije, svetnika ali župana.
ODVZEM PRIZNANJA 
21. člen 
Nagrada oziroma priznanje se lahko odvzameta:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi nagrade oziroma priznanja, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana;
– če je občan s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev.
Postopek za odvzem nagrade oziroma priznanja je enak postopku pridobitve.
Odvzem priznanja ni časovno omejen in nima finančnih posledic.
ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV 
22. člen 
Potrebna denarna sredstva v zvezi s podeljevanjem nagrad in priznanj po tem odloku morajo biti zagotovljena v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH NAGRAD IN PRIZNANJ 
23. člen 
Strokovna in administrativna dela za podeljevanje in evidenco nagrad in priznanj opravlja občinska uprava.
24. člen 
Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
Nagrade in priznanja se kronološko vpisujejo v posebno evidenco. Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku, številko sklepa komisije ter datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Nagrade in priznanja podeljene po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi in se evidentirajo skladno s 24. členom tega odloka.
26. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 60/10 in 53/11).
27. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2017-9
Šempeter pri Gorici, dne 19. januarja 2017
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti