Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

251. Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje«, stran 857.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 12. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 75/15) je svet zavoda na 11. seji dne 16. 11. 2016 in 2. korespondenčni seji dne 22. 11. 2016 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
»Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje« 
I. STATUSNE DOLOČBE 
1. člen 
V statutu javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju: statut) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšano ime zavoda se glasi: Zavod Kočevsko.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 5. člena se v celoti briše in nadomesti z besedilom »Javni zavod ima žig okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini žiga je zapis KOČEVSKO v treh vrsticah KO ČEV SKO, v velikih tiskanih črkah. Zapis izhaja iz ene izmed postavitev logotipa imena destinacijske znamke. Na zgornji strani žiga je polkrožen napis z leve proti desni strani Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, na spodnji strani žiga pa vodoravno številka«.
3. člen 
V prvi alineji 7. člena se črta šifra dejavnosti »72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike.«
V drugi alineji 7. člena se na koncu doda nova šifra dejavnosti, ki se glasi: »85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«
V tretji alineji 7. člena se črta šifra dejavnosti »93.130 Obratovanje fitnes naprav«.
II. STROKOVNI SVET 
4. člen 
Prvi odstavek 30. člena se črta in nadomesti z naslednjim:
»Strokovni svet Javnega zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Javnega zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Javnega zavoda, daje mnenja svetu in direktorju Javnega zavoda ter glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti in opravlja druge naloge v skladu z akti Javnega zavoda.«
V petem odstavku 30. člena se doda stavek: »Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko izplača za povračilo potnih stroškov ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu Javnega zavoda.«
30. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Člani strokovnega sveta Javnega zavoda s področja turizma morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 2. bolonjske stopnje s področja turizma. Namesto pogoja izobrazbe imajo člani strokovnega sveta Javnega zavoda s področja turizma lahko najmanj petletne izkušnje z delovanjem na področju turizma. Člani strokovnega sveta Javnega zavoda s področja kulture morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 2. bolonjske stopnje s področja umetnostnih ali humanističnih smeri. Namesto pogoja izobrazbe imajo člani strokovnega sveta Javnega zavoda s področja kulture lahko najmanj petletne izkušnje z delovanjem na področju umetnosti ali humanistike. Član strokovnega sveta Javnega zavoda ne more biti hkrati član drugih organov, delovnih teles ali projektnih skupin Javnega zavoda za turizem in kulturo. O ustreznosti izpolnjevanja pogojev odloča svet javnega zavoda. Odločitev je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.«
30. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Strokovnega sveta ni potrebno ustanoviti, dokler ima zavod manj kot 20 zaposlenih v rednem delovnem razmerju. V tem primeru naloge strokovnega sveta opravlja svet zavoda.«
5. člen 
32. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Seje strokovnega sveta so dokumentirane z zapisnikom. V zapisniku so natančno oblikovani sklepi seje. Javnost zapisnikov sej ni omejena. Zapisnik podpišeta predsednik strokovnega sveta in eden izmed na seji prisotnih članov strokovnega sveta in se ga v roku 7 dni pošlje ustanoviteljici, svetu zavoda in direktorju javnega zavoda«.
6. člen 
Drugemu odstavku 33. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Kadar se na seji strokovnega sveta Javnega zavoda obravnavajo vprašanja, povezana s statusom zaposlenih v Javnem zavodu, mora biti na sejo strokovnega sveta Javnega zavoda vabljen tudi predstavnik reprezentativnega sindikata Javnega zavoda. Predsednik strokovnega sveta lahko na sejo strokovnega sveta Javnega zavoda povabi tudi druge osebe, v kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda.«
33. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Vabljene osebe, direktor Javnega zavoda ali druge prisotne osebe, ki niso člani strokovnega sveta Javnega zavoda, nimajo pravice odločanja in glasovanja.«
7. člen 
Vsebina 34. člena se v celoti briše in se glasi:
»Strokovni svet Javnega zavoda ima naslednje naloge oziroma pristojnosti:
– sodeluje pri pripravi načrta strokovnega dela zavoda in strokovnega programa;
– prispeva strokovne vsebine za Dolgoročni program na področju turizma in kulture;
– sodeluje pri pripravi strokovnih vsebin za načrte in poročila zavoda;
– daje mnenje o izvrševanju programov zavoda;
– daje mnenje za pripravo drugih aktov Javnega zavoda;
– druge naloge, ki jih določajo akti Javnega zavoda.«
8. člen 
Doda se nov, 36. člen, ki se glasi:
»Člana strokovnega sveta Javnega zavoda lahko pred potekom mandata razreši svet Javnega zavoda na predlog direktorja ali po lastni presoji, če:
– se ta ne udeležuje sej strokovnega sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da ta članstvo v strokovnem svetu izrablja ali poskuša izrabiti za osebne interese;
– nestrokovno opravlja svoje naloge;
– ravna v nasprotju z določbami aktov zavoda;
– je v času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.«
9. člen 
Členi od številke 36 do 49 se preštevilčijo.
III. KONKURENČNA KLAVZULA 
10. člen 
Besedilo 47. člena se v celoti zbriše in se nadomesti s tekstom, ki se glasi:
»Zaposleni med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca – zavoda, za svoj ali tuj račun ne smejo opravljati ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost zavoda in pomenijo ali bi lahko pomenili za zavod konkurenco.«
IV. PRIČETEK VELJAVNOSTI 
11. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kočevje, dne 22. novembra 2016
Predsednik sveta zavoda 
Dalibor Debartoli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti