Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih, stran 808.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministrice za izobraževanje, znanost in šport, št. 007-27/2015/42 z dne 25. 11. 2016 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 21. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih 
1. člen 
V Pravilniku o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12 in 4/13 – popr.) se v celotnem besedilu pravilnika beseda »kazalci« v različnih sklonih nadomesti z besedo »kazalniki« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se v 1. točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– asistent z magisterijem znanosti (02),«.
V četrtem odstavku se besedi »strokovne (aplikativne)« nadomestita z besedo »aplikativne«.
3. člen 
V 4. členu se v kategoriji nazivov »Mlajši raziskovalci« v drugi alineji za besedo »magisterijem« doda beseda »znanosti«.
4. člen 
V 6. členu se:
– v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«;
– naslov 2. točke spremeni tako, da se glasi: »Asistent z magisterijem znanosti«, prva alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– magisterij znanosti,«;
– v 5. točki šesta in sedma alineja spremenita tako, da se glasita:
»– mentorska dejavnost: uspešno zaključeno vodenje doktorskih del (vodenje mladih raziskovalcev ali drugih doktorandov) in uspešno zaključeno vodenje ali sodelovanje pri vodenju diplomskih in magistrskih del,
– vsaj enomesečno neprekinjeno dokumentirano raziskovalno delo na ustreznih tujih univerzah ali znanstvenih institucijah ali sodelovanje v okviru mednarodnih povezav po uspešno zaključenem doktorskem študiju.«;
– v 6. točki v tretji alineji beseda »strokovnih« nadomesti z besedama »mednarodnih znanstvenih«, šesta in sedma alineja pa se spremenita tako, da se glasita:
»– mentorska dejavnost: uspešno zaključeno vodenje doktorskih del (vodenje mladih raziskovalcev ali drugih doktorandov) in uspešno zaključeno vodenje ali sodelovanje pri vodenju diplomskih in magistrskih del,
– vsaj trimesečno dokumentirano raziskovalno delo na ustreznih tujih univerzah ali znanstvenih institucijah ali sodelovanje v okviru mednarodnih povezav po uspešno zaključenem doktorskem študiju.«.
5. člen 
V drugem odstavku 9. člena, 13. člena in 16. člena ter prvem odstavku 21. člena se črta besedilo »(COBISS, WoS)«.
6. člen 
V 11. členu se:
– v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«;
– v 2. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«;
– v 3. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«;
– v drugi alineji 5. točke za besedo »dejavnosti« črta besedilo »(znanstvene, aplikativne, razvojne)«.
7. člen 
V 15. členu se:
– v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«;
– v 2. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«;
– v 3. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«;
– v 4. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«, v četrti alineji pa se besedilo »(Z1+Z2+S)« nadomesti z besedilom »(upoštevano število točk)«;
– v 5. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu,«, v četrti alineji pa se besedilo »(Z1+Z2+S)« nadomesti z besedilom »(upoštevano število točk)«;
– v šesti alineji 6. točke besedilo »(Z1+Z2+S)« nadomesti z besedilom »(upoštevano število točk)«.
8. člen 
Na koncu drugega odstavka 18. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za izvolitev v enega od dveh najvišjih znanstvenih, strokovno-raziskovalnih ali razvojnih nazivov mora biti vsaj eden izmed članov strokovnega telesa zaposlen zunaj raziskovalne organizacije, v kateri se opravlja izvolitev.«.
9. člen 
V prvem odstavku 19. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– asistent z magisterijem znanosti 3 leta«.
10. člen 
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izjemnega raziskovalca, ki presega nekatere pogoje za izvolitev in izpolnjuje pogoj glede zahtevane izobrazbe za izvolitev, vendar ne izpolnjuje enega od drugih pogojev, lahko raziskovalna organizacija predlaga izvolitev, vendar mora za to pridobiti pozitivno mnenje Znanstvenega sveta ARRS.«.
Na koncu osmega odstavka se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če poteče veljavnost raziskovalnega naziva v času postopka za izvolitev, ali če se postopek za izvolitev v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega pravilnika začne predčasno, velja novo izvolitveno obdobje od dneva dokončnosti sklepa pristojnega organa.«.
11. člen 
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Asistent in asistent z magisterijem znanosti sta lahko še enkrat izvoljena v isti naziv.«.
V tretjem odstavku se za besedo »omejena« vejica nadomesti s piko, nadaljnje besedilo »razen če kandidat nekajkrat presega minimalne pogoje za izvolitev v višji naziv« pa se črta.
12. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem pravilnika opravlja ARRS. Nadzor opravlja s pregledom listin in izpolnjevanja pogojev, določenih s kvantitativnimi kazalniki. ARRS lahko za izvedbo nadzora najame pooblaščene revizorje, ki v imenu ARRS izvedejo nadzor.
Raziskovalne organizacije, ki volijo raziskovalce v raziskovalne nazive, morajo na zahtevo ARRS ali revizorjev iz prvega odstavka tega člena predložiti vso potrebno dokumentacijo.
JRZ morajo vsako leto na obrazcih, ki jih pripravi ARRS, oddati poročilo o izpolnjevanju minimalnih kvantitativnih kazalcev za izvolitev v vse nazive, za katere so predpisani minimalni kvantitativni kazalci.
Če ARRS ugotovi, da raziskovalna organizacija pri izvolitvi raziskovalca v raziskovalni naziv ni upoštevala minimalnih pogojev, kazalnikov in meril, določenih s tem pravilnikom, oziroma pogojev in meril, določenih v svojem splošnem pravnem aktu, obvesti o ugotovljeni nepravilnosti raziskovalno organizacijo in jo pozove, da v 30 dneh odpravi nepravilnosti. Če v predpisanem roku raziskovalna organizacija ne odpravi nepravilnosti, raziskovalec, pri katerem je bil ugotovljen neveljavni naziv, ni upravičen do financiranja iz državnega proračuna.«.
13. člen 
Priloga »Šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov« se nadomesti z novo prilogo »Šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov«, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen
Določbi spremenjene sedme alineje 5. točke in sedme alineje 6. točke 6. člena pravilnika se začneta uporabljati tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2015-1647-0001
prof. dr. Rado Bohinc l.r.
Predsednik 
Upravnega odbora ARRS 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti