Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

227. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov, stran 760.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa za naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) mejne vrednosti parametrov odpadne vode in ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote.
(2) Za vprašanja glede pogojev za obratovanje naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov, vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, obsega obratovalnega monitoringa, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja vrste naprav in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
(3) Za vprašanja glede skladiščenja surovin in vodikovega peroksida, ki niso posebej urejena s to uredbo, se smiselno uporablja predpis, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.
2. člen 
(uporaba) 
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadnih voda iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov, in sicer za:
1. naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida, ki jo sestavljajo:
– avtooksidacija alkil antrakinona s katalitično hidrogenacijo delovne raztopine,
– ekstrakcija in destilacija vodikovega peroksida,
– reverzija delovne raztopine in
– skladiščenje surovin in vodikovega peroksida;
2. naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov, ki jo sestavljajo:
– priprava raztopine natrijevega metaborata,
– kristalizacije, centrifugiranja in sušenja natrijevih perboratov in
– skladiščenje surovin in natrijevih perboratov.
(2) Za odpadno vodo iz naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov se ne šteje:
1. s perborati neonesnažena odpadna voda iz hladilnih sistemov znotraj območja naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov, razen hladilne vode, ki je uporabljena za hlajenje naprav v fazi kristalizacije perborata,
2. s perborati neonesnažena odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj območja naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov in
3. padavinska odpadna voda.
3. člen 
(mejne vrednosti) 
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida, ki se odvaja neposredno ali posredno v vode ali odvaja v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskih faktorjev odpadne vode iz naprav za proizvodnjo natrijevih perboratov, ki se odvaja neposredno in posredno v vode ali v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe.
(3) Emisijski faktor posamezne snovi v odpadni vodi iz naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov je razmerje med maso te snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in maso natrijevih perboratov, ki se proizvedejo v napravi za proizvodnjo natrijevih perboratov v enakem časovnem obdobju. Emisijski faktor se izraža v gramih snovi v odpadni vodi na tono proizvedenega natrijevega perborata tetrahidrata.
4. člen 
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda) 
(1) Ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida zaradi čim manjšega onesnaževanja okolja z emisijo toplote in snovi v odpadni vodi, so:
a) odpadne vode, ki nastanejo pri ekstrakciji vodikovega peroksida in reverziji delovne raztopine, morajo biti očiščene z biološkim čiščenjem, kemijsko oksidacijo, adsorpcijo ali drugo metodo čiščenja z učinkom čiščenja, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti odpadnih voda niso presežene;
b) rezervoarji za skladiščenje vodikovega peroksida so narejeni in tehnično opremljeni tako, da so načrtovani za skladiščenje nevarnih snovi, postavljeni na betonski površini in morajo biti opremljeni:
1. s kontinuiranim merjenjem temperature, pri čemer je število merilnih mest temperature na posameznem rezervoarju odvisno od njegove prostornine, in sicer:
– eno merilno mesto, če je prostornina manjša od 100 m3,
– dve merilni mesti, če je prostornina enaka ali večja od 100 m3 in manjša od 500 m3,
– tri merilna mesta, če je prostornina enaka ali večja od 500 m3 in manjša od 1.000 m3,ali
– štiri merilna mesta, če je prostornina enaka ali večja od 1.000 m3;
2. z neoviranim zasilnim izpustom za zagotavljanje večje varnosti v primeru razgradnje vodikovega peroksida;
3. z merilcem ravni vodikovega peroksida v rezervoarju in zaščito pred prenapolnjenostjo;
4. z avtomatskim detektorjem puščanj zlasti pri manjših zadrževalnih sistemih;
5. z zadrževalnim sistemom s prostornino, ki je enaka najmanj 110 odstotkom prostornine največjega rezervoarja, ki so z njo povezani;
6. z opremo za vzdrževanje rezervoarjev;
7. z varnostnim sistemom za preprečevanjem nadtlaka ali podtlaka;
8. z napajalnim sistemom vode, primernim za hlajenje in poplavljanje rezervoarja.
(2) Ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov zaradi čim manjšega onesnaževanja okolja z emisijo toplote in snovi v odpadni vodi, so:
1. varčevanje z energijo pri pripravi raztopine natrijevega metaborata z izvajanjem procesa pri nižji temperaturi tako, da je končna temperatura v obratovalnem območju od 60 °C do 95 °C;
2. znižanje koncentracije ali količine matične lužnice, ki nastaja pri procesu kristalizacije perborata tetrahidrata, z uporabo hladilnega sistema ali vakuumskega izhlapevanja zaradi boljše izrabe materiala in večje energetske učinkovitosti procesa;
3. zmanjševanje vsebnosti vlage v kolaču perborata tetrahidrata s centrifugiranjem na 3 do 10 odstotkov zaradi manjše porabe energije pri sušenju tega perborata.
5. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07 in 94/07).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-4/2017
Ljubljana, dne 1. februarja 2017
EVA 2016-2550-0109
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti