Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

225. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1A), stran 741.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 2017.
Št. 003-02-1/2017-2
Ljubljana, dne 2. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-1A) 
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 74/16 – ORZNVP48) se tretji odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Član centralne depotne družbe je oseba, ki je v skladu s pravili centralno depotne družbe pridobila položaj člana centralne depotne družbe.«.
2. člen 
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vpisi, ki se opravijo v centralnem registru, so:
1. izdaje nematerializiranih vrednostnih papirjev;
2. izbrisi nematerializiranih vrednostnih papirjev;
3. zamenjave nematerializiranih vrednostnih papirjev;
4. prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev med računi;
5. vpisi in izbrisi bremen na nematerializiranih vrednostnih papirjih s prenosom nematerializiranih vrednostnih papirjev med računi ter
6. vpisi in izbrisi bremen na nematerializiranih vrednostnih papirjih brez prenosa nematerializiranih vrednostnih papirjev med računi.«.
3. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nalogi za vpis so enostranski in dvostranski.
(2) Enostranski nalog se v centralni register vnese z enim samim vnosom.
(3) Dvostranski nalog se v centralni register vnese z dvema komplementarnima vnosoma: vnosom na strani izročitelja nematerializiranih vrednostnih papirjev in vnosom na strani prejemnika nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: prejemni del naloga). Če sta vnosa komplementarna, se uparita.
(4) Z enostranskim nalogom ni mogoče prenesti vrednostnih papirjev med računi različnih imetnikov.«.
4. člen 
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru izključitve manjšinskih delničarjev velja zahteva glavnega delničarja za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja za že uparjen dvostranski nalog za prenos delnic med navedenimi računi, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev je bil vpisan v sodni register ter
2. glavni delničar je centralni depotni družbi izplačal denarno odpravnino za račun vseh manjšinskih delničarjev.«.
5. člen 
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V delniški knjigi ali knjigi drugih imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev se lahko vodijo podatki imetnika, ki je fizična oseba: osebno ime, prebivališče, davčna številka, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja davčni postopek, če je bila imetniku dodeljena, enolična identifikacijska številka, dodeljena v skladu s 14. členom tega zakona, tip računa ter število njegovih imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev.«.
6. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v nekaterih posebnih primerih) 
(1) Kadar se poravnava poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, opravlja preko poravnalnega sistema, ki ga upravlja centralna depotna družba, velja obvestilo organizatorja trgovanja o sklenjenih poslih kot že uparjen dvostranski nalog za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev z računa prodajalca oziroma izročitelja na račun kupca oziroma prejemnika.
(2) Za vnos izročilnega dela naloga za prenos vrednostnih papirjev lahko imetnik vnaprej pooblasti člana centralne depotne družbe, ki je v imenu pridobitelja upravičen vnesti prejemni del naloga za prenos. Tako pooblastilo je lahko dano samo za nematerializirane vrednostne papirje na posebej označenem računu imetnika in velja samo za nematerializirane vrednostne papirje na tem računu.«.
7. člen 
Na koncu prvega odstavka 29. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Breme se vpiše z enostranskim nalogom.«.
V drugem odstavku se beseda »njegovo« nadomesti z besedo »njeno«.
8. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi
»30. člen
(posebej glede zastavne pravice) 
(1) Zastavni upnik pridobi zastavno pravico na nematerializiranem vrednostnem papirju z njenim vpisom v centralni register. Pri vpisu zastavne pravice v centralni register se poleg člana, ki je s strani imetnika pooblaščen vnašati naloge, vpiše tudi član centralne depotne družbe, s katerim je zastavni upnik v pravnem razmerju že pred vpisom zastavne pravice in ki je v imenu zastavnega upnika upravičen izvršiti ali izbrisati zastavno pravico (v nadaljnjem besedilu: zastavni član).
(2) Imetnik lahko ob vpisu zastavne pravice zahteva, da se pooblaščeni član centralno depotne družbe nadomesti z zastavnim članom. V takem primeru je za vpis zastavne pravice potrebna tudi zahteva zastavnega upnika, za vpis zastavne pravice se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo prenos vrednostnih papirjev med računi, vpis pa se, ne glede na prvi odstavek 29. člena tega zakona, izvede na podlagi dvostranskega naloga. Imetnik lahko za vpis zastavne pravice zastavnega člana tudi vnaprej pooblasti. Tako pooblastilo je lahko dano samo za nematerializirane vrednostne papirje na posebej označenem računu imetnika in velja samo za nematerializirane vrednostne papirje na tem računu.
(3) Z vpisom zastavne pravice v centralnem registru, poleg učinka iz prvega odstavka tega člena, nastopijo še naslednji učinki:
1. imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev ne sme razpolagati z zastavljenimi nematerializiranimi vrednostnimi papirji;
2. denarna obveznost iz nematerializiranega vrednostnega papirja se lahko izplača samo v korist zastavnega upnika;
3. vse pravice iz vrednostnega papirja, ki v skladu s prejšnjima točkama ne preidejo na zastavnega upnika, ostanejo imetniku.
(4) Če gre pri izplačilu denarne obveznosti iz 2. točke prejšnjega odstavka za obresti, dividende ali drug donos, se tako prejeti zneski pobotajo s stroški, do povračila katerih ima pravico zastavni upnik, z dolgovanimi mu obrestmi in končno z glavnico. Dopusten je dogovor med imetnikom in zastavnim upnikom, da se obresti, dividende ali drugi donosi ne pobotajo, temveč jih zastavni upnik posreduje imetniku.«.
9. člen 
Naslov 31. člena se spremeni tako, da se glasi: »(izvršitev zastavne pravice)«.
Drugi odstavek se črta.
10. člen 
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je bila zastavna pravica vpisana na način, da je bil s strani imetnika pooblaščeni član nadomeščen z zastavnim članom, je za izbris zastavne pravice potrebna tudi zahteva imetnika. Izbris se v takem primeru izvede na podlagi dvostranskega naloga, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o prenosu vrednostnih papirjev med računi.«.
11. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(prepoved večkratne zastavitve nematerializiranega vrednostnega papirja) 
(1) Nematerializiranega vrednostnega papirja se ne sme večkratno zastaviti niti se ne sme pridobiti zastavne pravice na že zastavljenem nematerializiranem vrednostnem papirju.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zastavna pravica ni ovira za izvršbo na zastavljene nematerializirane vrednostne papirje, vendar ima zastavni upnik, čigar zastavna pravica je bila vpisana prej, prednost pri poplačilu.«.
12. člen 
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen 
(prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v dobro Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d, posebne določbe za postopek sodnega depozita) 
(1) Centralna depotna družba vpiše vse nematerializirane vrednostne papirje, katerim so se imetniki odpovedali, v dobro posebnega računa, katerega imetnik je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KAD).
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja postopek sodnega depozita, pripadejo nematerializirani vrednostni papirji, ki bi sicer pripadli Republiki Sloveniji, KAD.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prevzeme, se pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic KAD in družb, za katere velja, da s KAD delujejo usklajeno, v ciljni družbi ne upoštevajo glasovalne pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih je KAD pridobil v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic iz tistih nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih je pridobil v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(5) KAD v treh delovnih dneh obvesti agencijo o nastopu okoliščin, ki bi zahtevale, če pridobitev nematerializiranih vrednostnih papirjev ne bi bila izvedena v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, da KAD da prevzemno ponudbo.
(6) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodišča, in zakona, ki ureja postopek sodnega depozita, veljajo v postopku za sodni depozit, ki je bil začet zaradi položitve nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega zakona, naslednja pravila:
– postopek lahko vodi in odloča v teh zadevah tudi samostojni sodniški pomočnik ali višji sodniški pomočnik;
– v postopku na prvi stopnji je za odločanje izključno krajevno pristojno Okrajno sodišče v Murski Soboti;
– rok za ugovor zoper sklep o sodnem depozitu, ki ga je izdal samostojni sodniški pomočnik ali višji sodniški pomočnik, je 30 dni.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(ohranitev zastavnih pravic) 
(1) Zastavne pravice, ki so bile v centralni register vpisane do uveljavitve tega zakona, ostanejo v veljavi, kot so vpisane.
(2) V primeru soglasja imetnika nematerializiranega vrednostnega papirja in zastavnega upnika se lahko zastavna pravica, ki je bila vpisana z enostranskim nalogom, preoblikuje v zastavno pravico, vpisano z dvostranskim nalogom.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/16-11/10
Ljubljana, dne 25. januarja 2017
EPA 1535-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti