Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

Ob-2722/16, Stran 1818
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF in 19/15) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv 
za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni poziv, oznaka JPP – DP2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
1. Predmet in področje poziva: predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2016, katerih organizator ne bo Republika Slovenija (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov
Prireditelji obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2016 so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije ter javni zavodi in lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopna javnosti.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Temeljno področje poziva
Temeljno področje poziva je obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2016, katerih obeležitev ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinancira kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami ob naslednjih praznikih oziroma dela prostih dnevih, opredeljenih v 1. in 2. členu Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF in 19/15):
– 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
– 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini
– 31. oktober, dan reformacije
– 23. november, dan Rudolfa Maistra.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da delujejo na temeljnem področju poziva, kar dokazujejo s preteklim delovanjem, iz katerega je razvidno, da so vsaj trikrat (3x) že izvedli ali bili vključeni v izvedbo primerljivega projekta obeležitve državnega praznika RS s prireditvijo, ki je presegala lokalni pomen.
Priporočeni dokazili: 
– reference prijavitelja (dokumentacija, ki dokazuje izvedbo ali vključenost v izvedbo treh primerljivih projektov, ki presegajo lokalni pomen);
– reference sodelujočih oziroma pogodbenih partnerjev, vključenih v prijavljeni projekt (nagrada, priznanje, referenčni projekti);
– da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2015, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni dolžnosti);
– da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na razpisih Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS, Javne agencije za knjigo RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca novembra 2016.
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za kulturo. Vloge, prispele na javni poziv, odpira imenovani uslužbenec po vrstnem redu prispetja vlog.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
5. Obravnava vlog: pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna).
6. Kriteriji poziva
Kriteriji javnega poziva, katerih izpolnjevanje bo preverjala strokovna komisija, so:
– preseganje lokalnega pomena prireditve,
– predviden obseg prireditve,
– sodelovanje z referenčnimi organizacijami oziroma njihova vključenost.
7. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti prijaviteljev, za katere bo v postopku preverjanja izpolnjevanja kriterijev ugotovljeno, da presegajo lokalni pomen, da po obsegu dosegajo raven, ki je primerna za obeležitev državnega praznika in da vključujejo tudi referenčne organizacije s posameznega tematskega področja.
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo izvedla strokovna komisija, ki bo ocenjevala popolne vloge po vrstnem redu prispetja. Ko bo za obeležitev posameznega praznika oziroma dela prostega dneva iz 3. točke javnega poziva potrdila prvo vlogo, ki bo izpolnjevala kriterije javnega poziva, se javni poziv v tem delu zapre. Za obeležitev vsakega posameznega praznika oziroma dela prostega dneva iz 3. točke javnega poziva se v sofinanciranje sprejme po en projekt.
8. Vrednost sredstev: skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni javni poziv za leto 2016 je 24.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2016 in 2017. Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave tega javnega poziva.
10. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo prireditve in brez katerih prireditve ne bi bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru odobrenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.
11. Rok poziva: besedilo javnega poziva z oznako JPP – DP2016 se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si). Zaključi se s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2016. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.
12. Dokumentacija poziva
Dokumentacija javnega poziva obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazec za področje poziva za posamezen projekt z izjavami in obrazložitvami.
Dokumentacijo javnega poziva lahko prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Dokumentacija javnega poziva je dostopna tudi na spletni strani ministrstva http://www. mk.gov.si.
13. Oddaja in dostava vlog
13.1 Vloga naj bo izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji javnega poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni poziv JPP – DP2016.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, velja, da je bila tistega dne oddana ob 23.59.
13.2 Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in dokumentacija javnega poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na javni poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2016 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.
13.4 Za neupravičeno osebo šteje prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v javnem pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, prepozne vloge in vloge, ki kljub pozivu k dopolnitvi ne bodo v celoti pravočasno dopolnjene.
14. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Aleksej Adrijan Loos, tel. 01/369-59-23, elektronska pošta: aleksej.loos@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure.
15. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi strokovne komisije.
Ministrstvo bo vloge prijaviteljev obravnavalo po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
17. Odločitev: minister na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko, v skladu s proračunskimi zmožnostmi ministrstva, sprejme popolno vlogo upravičenega prijavitelja, ki je bila prva po vrstnem redu in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
Opozorilo
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva z oznako JPP-DP-2016 vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka poziva z oznako JPP-DP-2016, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost