Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

Ob-2728/16, Stran 1814
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik« 
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta: http://www.hrastnik.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: »Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik«.
Številka javnega razpisa: 014-9/2016.
Podatki o koncesijskem aktu: javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, številka 8/2016).
Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Hrastnik.
Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte (in uporabnike):
Objekt
Naslov
OŠ narodnega heroja Rajka
Log 19, 1430 Hrastnik
Zimski bazen
Novi log 1b, 1430 Hrastnik
Športna dvorana Na Logu
Novi log 1, 1430 Hrastnik
Občinska stavba
Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik
OŠ n.h. Rajka PŠ Dol
Planinska cesta 3,
1431 Dol pri Hrastniku
Območje izvajanja iz predhodnega odstavka se lahko razširi na dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva. Do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent nabor objektov, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna ali v kolikor bi pridobljene smernice soglasodajalcev ali pogoji upravljavcev izvedbo energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa toliko podražili, ali bi usklajevanje s pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Koncesija se bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Končni rok za oddajo prijav je 20. 9. 2016 do 8.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, dne 20. 9. 2016 ob 9. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: prijavo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša (upoštevajo se točke na dve decimalni mesti natančno).
Merila za izbor najugodnejše vloge so:
– prihranki 1 (znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi),
– prihranki 2 (odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih),
– prihranki 3 (odstotek udeležbe koncedenta na presežnih prihrankih) in
– višina investicije (višina investicije izvedenih ukrepov brez DDV).
Podrobnejša vsebina meril in opredelitev načina točkovanja je podana v razpisni dokumentaciji.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. 12. 2016.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte janez.kraner@hrastnik.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 9. 9. 2016 do 8.30. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.
Občina Hrastnik 

AAA Zlata odličnost