Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

4300-135/2016/6 Ob-2731/16, Stran 1803
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 50/16; v nadaljnjem besedilu: uredba), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis se objavlja za sofinanciranje študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: doktorski študij) na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: visokošolski zavod) v Republiki Sloveniji.
Sofinanciranje po tem javnem razpisu se lahko odobri visokošolskim zavodom, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa, pri čemer se visokošolskemu zavodu za posameznega študenta na doktorskem študiju odobrijo sredstva za celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR za posamezni letnik. Šolnina se sofinancira za študente:
– vpisane v 1., 2. ali 3. letnik v študijskem letu, za katerega je študijski program izbran za sofinanciranje po javnem razpisu;
– ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
– ki iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne;
– ki imajo izbranega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz četrte alineje 3. točke javnega razpisa in je član raziskovalne skupine v skladu s tretjo alinejo 3. točke javnega razpisa; kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali morebitni mentor, ali sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; en mentor ima lahko v posameznem študijskem letu največ dva študenta, ki se jima sofinancira doktorski študij po tej uredbi.
Vzporedni študij se ne sofinancira.
3. Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev
Sofinanciranje po tem javnem razpisu se lahko odobri visokošolskim zavodom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ustanovljeni v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
– izvajajo doktorski študij;
– na dan objave javnega razpisa sodelujejo v najmanj enem raziskovalnem programu ali raziskovalno-razvojnem projektu s študijskega področja doktorskega študija, ki ga je visokošolski zavod navedel v prijavi na javni razpis; kot raziskovalni programi ter raziskovalni in razvojni projekti iz te alineje štejejo raziskovalni programi in projekti, vpisani v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti (SICRIS) ter drugi raziskovalni in razvojni projekti evropskih programov (na primer Obzorje 2020, instrumenti ERA-NET);
– imajo zadostno število mentorjev, kar pomeni, da ima visokošolski zavod na dan objave javnega razpisa vsaj tolikšno število raziskovalcev z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, kot je tretjina razpisanih mest za vpis v 1. letnik za študijsko leto sofinanciranja doktorskega študija, prijavljenega na javni razpis; kot mentor šteje raziskovalec iz te alineje, ki ima v zadnjih petih letih od objave javnega razpisa znanstvene objave, ki se v skladu z metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za izbor prejemnikov proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno dejavnost, uvrščajo v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2.
4. Pogoji za sofinanciranje doktorskega študija študentov
Študente, ki se jim sofinancira študij po tem javnem razpisu, izbere visokošolski zavod. Pri izboru študentov visokošolski zavod lahko poleg pogojev iz drugega odstavka te točke določi še dodatne pogoje in merila za izbiro, ki jih potrdi pristojni organ visokošolskega zavoda.
Študent, ki se mu sofinancira študij po tem javnem razpisu, mora:
– v času študija, ne glede na začetek sofinanciranja, redno napredovati v višji letnik doktorskega študija, za katerega je od visokošolskega zavoda pridobil sofinanciranje po tem javnem razpisu; izjema so razlogi zaradi podaljšanja statusa študenta, kot jih določa zakon, ki ureja visoko šolstvo, vendar največ za 12 mesecev;
– v času trajanja doktorskega študija uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti ali v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, pripraviti:
1. znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03), ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen,
2. znanstveno monografsko publikacijo (Cobiss tip 1.16, 2.01, 2.18), ki bo sprejeta v objavo oziroma objavljena, ali
3. patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni.
Če študent pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka ne izpolni, mora najpozneje v 24 mesecih po koncu zadnjega semestra doktorskega študija brez sofinanciranja uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti.
5. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Postopek za dodelitev sredstev bo vodila komisija, ki jo imenuje ministrica, pristojna za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: komisija).
Vloge, za katere bo komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse pogoje iz 3. točke javnega razpisa, bodo odobrene za sofinanciranje po javnem razpisu.
Pri delitvi sredstev sofinanciranja se upošteva naslednje:
– Za vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa, se izračuna ocenjena vrednost sofinanciranja na podlagi podatkov, ki jih visokošolski zavodi navedejo v vlogi na javni razpis, tako, da se seštejejo zmnožki predvidenega števila sofinanciranih študentov posameznega letnika s šolnino za letnik.
– Če sredstva po javnem razpisu ne zadoščajo za ocenjeno vrednost sofinanciranja, izračunano po prejšnji alineji, se za delitev sredstev med izbrane visokošolske zavode upošteva naslednji ključ:
Visokošolski zavod
Ključ
Univerza v Ljubljani
70,1 %
Univerza v Mariboru
13,6 %
Univerza na Primorskem
3,2 %
Univerza v Novi Gorici
3,6 %
Samostojni visokošolski zavodi skupaj
9,5 %
Skupaj
100,0 %
– Če so sredstva, izračunana po ključu, nižja od šolnine za letnik za enega študenta, se visokošolskemu zavodu odobrijo sredstva za šolnino enega vpisanega študenta, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke javnega razpisa.
– Posameznemu visokošolskemu zavodu se lahko odobri sofinanciranje največ do zneska ocenjene vrednosti sofinanciranja.
– Med samostojne visokošolske zavode se sredstva, izračunana po ključu, razdelijo v sorazmernem deležu glede na ocenjeno vrednost sofinanciranja za visokošolski zavod, ob upoštevanju, da se predhodno zagotovijo sredstva po tretji alineji tega odstavka.
– Sredstva, ki ostanejo po delitvi sredstev po drugi, tretji, četrti in peti alineji tega odstavka, se razdelijo med visokošolske zavode, pri katerih že dodeljeno sofinanciranje še ne presega njihove ocenjene vrednosti sofinanciranja, in sicer v sorazmernem deležu glede na že dodeljena sredstva sofinanciranja.
6. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 4.800.000,00 EUR, in sicer v letu 2016 1.500.000,00 EUR, v letu 2017 1.700.000,00 EUR in v letu 2018 1.600.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 160168 – Doktorski in podoktorski študij, ukrep 3330-16-0006 – Mednarodna vpetost izobraževalnega in inovacijskega sistema. Izvajanje pogodbenih obveznosti s strani ministrstva za proračunsko leto 2018 se odloži, dokler za ta namen ministrstvo nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna Republike Slovenije.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, in način financiranja
Sredstva, dodeljena na tem javnem razpisu, za sofinanciranje šolnin v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19 se lahko porabijo za stroške, ki jih vključuje kalkulacija šolnine, v obdobju, ko ti stroški nastanejo.
Za študente, sofinancirane po tem javnem razpisu, ki ne bodo izpolnili obveznosti iz 4. točke javnega razpisa, mora visokošolski zavod vsa zanj prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis: vloga mora vsebovati v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Vloga za Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016« in na elektronskem mediju (CD ali USB ključek) shranjeno Excelovo datoteko z izpolnjeno vlogo.
9. Način in rok za predložitev vlog
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016« ter z navedbo polnega imena in naslova visokošolskega zavoda, ki se prijavlja na javni razpis.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, do 30. 8. 2016 do 13. ure.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in, ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: prejemnik sredstev bo moral pri porabi sredstev, dodeljenih po javnem razpisu, upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov.
12. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki so prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojnico, bo opravila komisija iz 5. točke javnega razpisa.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 31. 8. 2016 ob 10. uri na naslovu Kotnikova ulica 38, Ljubljana, sejna soba/6. nadstropje.
Komisija bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
13. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Pravno varstvo
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
15. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/ v rubriki Javne objave in razpisi, Javni razpisi.
16. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na elektronskem naslovu: doktorskistudij.mizs@gov.si, s pripisom: 4300-135/2016.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost