Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

Ob-2719/16, Stran 1801
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16), Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju od 2013 do 2018 (sklep Vlade RS št. 30301-3/2016/3 z dne 23. 6. 2016) in Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (sklep Vlade RS št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:
(i) vzpostavitvi nove poslovne enote, 
(ii) širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
(iii) diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
(iv) bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
2. Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:
(i) Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
(ii) Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič). 
2. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2016 in 2017 znaša 2.797.000,00 evrov, od tega:
– 797.000,00 EUR v 2016 in
– 2.000.000 EUR v 2017.
MGRT bo 25 % razpisanih sredstev (699.250,00 EUR), v skladu z zakonodajo s področja javnih financ, izplačalo v obliki predplačil v letu 2016. Vsa preostala razpisana sredstva za leto 2016 in vsa razpisana sredstva za leto 2017 se izplačajo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin za že opravljene nabave blaga, storitev in izvedena gradbena dela.
Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2016 in 2017 znaša na upravičenem območju:
– Maribora s širšo okolico 1.297.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribora in
– Pokolpja 1.500.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja.
3. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, tj. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:
– so na dan objave javnega razpisa vsaj en mesec registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13 in 55/15),
– imajo na dan objave javnega razpisa vsaj en mesec sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju in
– bodo izvedle začetno investicijo na upravičenem območju.
4.2. Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so:
– projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanje) obstoječih delovnih mest oziroma števila zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur razvidno iz izkaza poslovnega izida (šteto od 31. 12. 2015);
– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
5. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, v katerem so lahko porabljena razpisana sredstva sta proračunski leti 2016 in 2017. MGRT bo za sofinanciranje upoštevalo le upravičene stroške, ki bodo nastali od oddaje vloge do najkasneje 27. 10. 2017. Upravičenec mora izdati zahtevek za predplačilo najkasneje do 28. 10. 2016 za leto 2016 in najkasneje do 27. 10. 2017 za leto 2017.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
– nakup novih strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
– gradbeno obrtniško instalacijska dela,
– nakup objektov.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Vlagatelj bo ocenjen po naslednjih kategorijah:
A. bonitetna ocena,
B. število zaposlenih,
C. zgodovina financiranja,
D. inovativnost.
Projekt bo ocenjen po naslednjih kategorijah:
E. število novo ustvarjenih delovnih mest,
F. namen investicije,
G. vpliv na okolje,
H. tehnologija,
I. skladnost poslovnega načrta s cilji začetne investicije,
J. trajnostna naravnanost investicijskega projekta,
K. uvrstitev na obmejno problemsko območje.
8. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 5. 9. 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – večje začetne investicije na problemskih območjih« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo predvidoma 7. 9. 2016, na sedežu MGRT v Ljubljani, Kotnikova ulica 5 in ne bo javno.
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni razpis so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost