Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

Št. 4300-2/2016-19 Ob-2724/16, Stran 1801
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/20158 z dne 22. 4. 2015), Sheme pomoči po pravilu »de minimis« z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, št. priglasitve: M001-2399245-2015 z dne 14. 5. 2015 in Strategije razvoja slovenskega turizma 2012–2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa 
za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve 
V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 31/16 dne 29. 4. 2016, se v točki 7. Okvirna višina sredstev spremeni okvirna višina nepovratnih sredstev iz 28.000,00 EUR na 49.000,00 EUR.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost