Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 23/1 Ob-1078/16, Stran 67
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljamo
javni poziv 
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin na lokaciji Britof 27, Kranj.
b) Kraj: 4000 Kranj, Britof 27, parc. št. 28/3, 28/4 in 35/4, k.o. 2105 Britof, ZK delež last Zavoda 1/1 in parc. št. 30/5, k.o. 2105 Britof, ZK delež last zavoda 23/100.
c) Vrsta nepremičnine: zemljišče s tremi rezervoarji za olje skupne zmogljivosti 1.500 ton, s pripadajočo opremo in del podno skladišče velikosti 333,04 m2, kot sestavni del večjega skladiščnega kompleksa.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena je 60.020,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 26. 1. 2016 do 8.55.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Kranju – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 29. 2. 2016 oziroma do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 1. 2016 ob 9. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve