Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 013-1/2016-1/101 Ob-1082/16, Stran 67
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi 157.f člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15; v nadaljnjem besedilu: ZASP) objavlja
javni poziv 
k vložitvi prijave za kandidata oziroma kandidatko za predsednika oziroma predsednico Sveta za avtorsko pravo
1. ZASP določa v 157.e členu Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: svet) kot strokovni, neodvisni in nepristranski organ, ki ima pri kolektivnem upravljanju pravic naslednje pristojnosti: določanje primerne tarife za uporabo avtorskih del; odločanje o drugem spornem vprašanju v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma; preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZASP. Svet ima sedež pri uradu, ki svetu zagotavlja administrativno pomoč.
2. Svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika sveta na predlog urada imenuje minister, pristojen za gospodarstvo.
3. Predsednik sveta mora izpolnjevati naslednje pogoje za okrožnega sodnika po zakonu, ki ureja sodniško službo (8. in 10. člen Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15 in 17/15)):
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji,
– da je opravil pravniški državni izpit,
– da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da je uspešno opravljal sodniško funkcijo v trajanju najmanj treh let ali ima najmanj šest let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu.
4. Predsednik sveta mora po določbi drugega odstavka 157.f člena ZASP poleg pogojev za okrožnega sodnika izpolnjevati tudi pogoje vsaj petih let delovnih izkušenj, znanja vsaj enega tujega jezika in znanja avtorskega prava.
5. Urad poziva vse, ki izpolnjujejo pogoje za predsednika sveta in bi želeli opravljati to funkcijo, da pošljejo svojo prijavo z dokazili o izpolnjevanju vseh pogojev.
6. Prijava z oznako »Javni poziv« se pošlje v enem mesecu od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino