Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 110-1/2016/1 Ob-1055/16, Stran 66
Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in na podlagi sklepa 15. redne seje Sveta zavoda z dne 10. 12. 2015 razpisuje delovno mesto
direktorja/ravnatelja (m/ž)
organizacijske enote Višja prometna šola Maribor 
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktor/ravnatelj (M/Ž) izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote in zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 2016. Izbran kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen za nedoločen čas na Prometni šoli Maribor, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o veljavnem nazivu predavatelja višje strokovne šole,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let),
– originalno potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– originalno potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/ravnatelja OE Višja prometna šola Maribor – Ne odpiraj« v roku 15 dni od objave razpisa na naslov Svet zavoda, Prometna šola Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda in OE Višja prometna šola Maribor za mandatno obdobje in europass življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Sveta zavoda Prometne šole Maribor