Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 47803-11/2015-11 Ob-1046/16, Stran 63
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine 
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana
Predmet javne dražbe:
1.) Nepremičnina parc. št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj, v izmeri 3536 m² in parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Črnomelj, v izmeri 760 m², skupaj v izmeri 4296 m², v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo.
Izklicna cena:
1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj in parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Črnomelj, znaša 99.300,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za infrastrukturo izstavila po sklenitvi pogodbe, in sicer na račun številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno na računu.
Pogodba je razvezana po samem zakonu, če kupec kupnine ne plača v roku in na način, določen v prejšnjem odstavku in tudi ne v dodatnem roku kot ga določi Direkcija RS za infrastrukturo v pozivu na plačilo.
Varščina:
1.) Varščina za nepremičnino parc. št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj in parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Črnomelj v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, znaša 9.930,00 EUR.
Dražitelji morajo vplačati varščino na številko računa 01100-6300109972 in s sklicno številko na 18 2431 796800.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.
Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, v sobi 320.
Javna dražba bo potekala dne 2. 2. 2016, s pričetkom ob 10. uri.
Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine:
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Prav tako je ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, mogoč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki Sloveniji.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do dne 1. 2. 2016 do 12. ure. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno navedeno: Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj in parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Črnomelj – številka zadeve 47803-11/2015 – Ne odpiraj!
– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov dražitelja; 
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– kontaktna številka dražitelja; 
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa mora predložiti lastno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa mora predložiti lastno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da nima blokiranega TRR);
– pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.
Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
– Davek na dodano vrednost, stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec.
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
Opozorilo:
Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije ali Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vplačane varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo