Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 181-0001/2016-1 Ob-1088/16, Stran 61
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13) in 57. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošne medicine, pediatrije in zobozdravstva v Občini Tišina za območje Občine Tišina 
1. Naročnik – koncedent: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti:
– splošna medicina za področje splošne medicine (doktor medicine specialist medicine ali družinske medicine), za območje Občine Tišina, v obsegu 1,00 programa.
– pediatrija za področje predšolskih in šolskih otrok, 0–19 let (doktor medicine specialist pediater), za območje Občine Tišina, v obsegu 1,00 programa;
– zobozdravstvo za področje zobozdravstva (doktor medicine specialist zobozdravnik), za območje Občine Tišina, v obsegu 1,00 programa.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v ordinacijskih prostorih, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Tišina 30, 9251 Tišina.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 30 let. Koncesijska dejavnost se prične opravljati najkasneje s 1. 9. 2016 po predhodno izdani odločbi o podelitvi koncesije s strani občinske uprave Občine Tišina.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje, (ki jih določa 35. člen Zakon o zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oziroma potrdila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti oziroma so usposobljeni za samostojno delo, kar izkažejo z originalom ali overjenimi kopijami dokazil o izobrazbi;
– da niso v delovnem razmerju oziroma da kolikor so v delovnem razmerju bodo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji oziroma da se bodo v primeru podelitve koncesije zaposlili kot izvajalec pri pravni osebi, ki bo nosilec predmetne koncesijske dejavnosti (koncesionar), kar pa izkažejo s podpisano ustrezno izjavo;
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica, kar morajo izkazati z ustrezno izjavo in s priloženim ustreznim potrdilom pristojnega sodišča, ki pa na dan prijave na javni razpis ni starejše od 3 mesecev;
– da sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi prostorov za opravljanje dejavnosti.
Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, mora biti poleg ostalih pogojev izpolnjen tudi naslednji pogoj:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministra za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
7. Kriteriji in merila:
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno število točk 20,
– strokovne izkušnje: maksimalno število točk 20,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 20.
8. Prednostne kategorije: če dosežeta dva ali več kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo, še vedno več kandidatov – vlagateljev imelo enako število točk, bo imel prednost kandidat – vlagatelj, ki ima izkušnje z opravljanjem zdravstvene dejavnosti na območju Občine Tišina.
9. Razpisna dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS v tajništvu Občine Tišina ali na spletni strani Občine Tišina, www.tisina.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pri Mateji Krizmanič Telkeš, tel. 02/539-17-18 ali e-naslov: mateja.krizmanic-telkes@tisina.si.
10. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – koncesija (navede se področje za katerega se prijavlja: za splošno medicino ali za pediatrijo ali za zobozdravstvo«, naslov naročnika na in na hrbtni strani ovojnice naslov ponudnika.
11. Rok za prijavo na razpis: vloga mora biti naslovljena na: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 29. 1. 2016 do 10. ure. Vloga se lahko odda tudi osebno do navedenega datuma in ure v tajništvu Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. Prepozne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.
12. Odpiranje kandidatur in izid razpisa: odpiranje kandidatur ne bo javno. O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za oddajo kandidatur.
Občina Tišina