Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Ob-1075/16, Stran 60
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče kot prodajalec na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) ter Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) objavlja
javni razpis 
za prodajo stanovanja po metodi javnega zbiranja ponudb 
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Stanovanje št. 20, k.o. 1862-Radeče (ID 5586162), ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta v stavbi št. 509, stoječi na parc. št. 181/1, k.o. 1862-Radeče, na naslovu Kolenov graben 2, 1433 Radeče. Stanovanje skupno meri 55,00 m² in obsega:
– soba, v izmeri 16,58 m²,
– soba, v izmeri 12,78 m²,
– kuhinja, v izmeri 10,80 m²,
– kopalnica, v izmeri 3,96 m²,
– hodnik, v izmeri 6,28 m²,
– balkon, v izmeri 2,13 m²,
– klet, v izmeri 2,47 m².
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2016-132-152-33967.
Izhodiščna vrednost predmetnega stanovanja na podlagi Poročila o oceni vrednosti z dne 7. 1. 2016 sodnega cenilca za področje gradbeništva – splošno Mirana Tomšiča, gr. inž., Florjanska 44 c, 8290 Sevnica, znaša 27.500 EUR.
V izhodiščni vrednosti ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene za predmetno stanovanje na transakcijski račun Občine Radeče, štev. IBAN: SI 56 0129 9010 0003 393, odprt pri UJP Žalec (Banka Slovenije), SWIFT: BSLJSI2X, sklic 00 7200010, s pripisom »varščina – stanovanje«. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Radeče in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
d) Kupec je poleg kupnine dolžan plačati stroške davka na promet z nepremičnino, notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiškoknjižne izvedbe ter morebitne ostale stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino.
e) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
5. Ponudba
5.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radeče.
5.2. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
a) naslednje osebne podatke in listine:
– če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek ter naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko TRR, s.p. pa tudi izpisek iz sodnega registra, star največ 30 dni;
– če je ponudnik pravna oseba: firmo ter sedež ponudnika, telefonsko številko, izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ID. št. za DDV, matično številko, številko TRR, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
c) dokazilo o plačani varščini;
d) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom.
5.3. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 30. 1. 2016. Ponudniki svoje ponudbe z dokazili posredujejo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja«. Ponudba se bo štela za pravočasno, če prispe na zgoraj navedeni naslov do vključno 30. 1. 2016 (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 30. 1. 2016). Nepravočasnih oziroma prepoznih ponudb prodajalec ne bo upošteval.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od podpisa prodajne pogodbe. Dogovorjeni rok plačila kupnine je bistvena sestavina pogodbe in se zato šteje, da je v primeru zamude kupca pri plačilu kupnine pogodba razdrta po samem zakonu.
Kupec je poleg kupnine dolžan plačati stroške davka na promet z nepremičnino, notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiškoknjižne izvedbe ter morebitne ostale stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino.
7. Postopek izbire
7.1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega odpiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le tiste pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni. V primeru, da enako najvišjo ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
7.2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena.
7.3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za prijavo.
7.4. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bosta izvedena takoj po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov.
7.5. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
7.6. Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnega stanovanja zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, v času uradnih ur pri Daliborju Crljenković, tel. 03/56-80-818. Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Radeče