Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 671-0001/2016 Ob-1069/16, Stran 59
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 100/13) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2016, Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2016
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica (v nadaljevanju pravilnik) in Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2016. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba.
3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske otroke in mladino, 80-urni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za študente, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne vadbe, strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let),
– kakovostni šport (programi redne vadbe in kategorizacija športnikov),
– vrhunski šport (kategorizacija športnikov),
– šport invalidov (programi redne vadbe, uporaba objekta, strokovni kader),
– programi razvojnih in strokovnih nalog v športu (usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne prireditve).
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programa športa, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
Izvajalci so do povračila oziroma sofinanciranja posameznih stroškov upravičeni v skladu z določili pravilnika, letnega programa in predmetnega razpisa. Posamezne vrste programov oziroma aktivnosti obsegajo naslednje upravičene stroške:
– Materialni stroški: stroški potrošnega materiala za izvajanje programov (npr. žoge, tekmovalni dresi …), stroški oglaševanja …
– Strokovni kader: stroški nadomestil za delo (npr. strošek dela po pogodbi o delu, podjemna pogodba, študentsko delo …) in stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice) povezanih z izvajanjem izbranih programov.
– Najemnina oziroma uporabnina: strošek najema oziroma uporabnine objektov ali drugih športnih površin za izvajanje redne vadbe odobrenih programov, pri čemer mora biti iz računa in priloge razvidno število ur uporabe ter za posamezno uro uporabe najmanj: vadbena skupina, število vadečih, vaditelj in namen uporabe. Izvajalci programov morajo imeti poravnave vse obveznosti iz naslova najema oziroma uporabnine za pretekla leta.
– Tekmovalni stroški: prijavnine oziroma članarine za vstop v tekmovalni sistem, prevoz na tekmovanje, štartnine pri udeležbi na tekmovanju, sodniški stroški pri organizaciji tekmovanj.
– Izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja: udeležba – stroški kotizacij za seminarje.
– Prireditve: stroški najema prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje …), oglaševanje (vabila, plakati …), stroški sodnikov. Predmet sofinanciranja niso gostovanja na tekmah oziroma prireditvah, ki jih organizirajo drugi organizatorji.
– Pogostitve: 20 % od odobrenih upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so definirani v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so sofinancirani iz drugih postavk, tekoči stroški društva (telefonija, elektrika …), investicije v športne objekte in investicijsko vzdrževanje.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obvezna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki imajo:
– sedež v Občini Sevnica,
– zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– zagotovljeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
– Občini Sevnica redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine Sevnica: športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, ki so opredeljene v letnem programu športa, organizacija invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
6. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 73.000,00 EUR, od tega:
– Prostočasna športna vzgoja in obštudijske dejavnosti (interesna športna vzgoja predšolskih otrok, interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna športna vzgoja mladine, interesna športna vzgoja študentov): 9.490 EUR (13 %),
– Športno rekreativna dejavnost odraslih: 8.760 EUR (12 %),
– Šport invalidov: 1.460 EUR (2 %),
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 27.010 EUR (37 %),
– Kakovostni šport: 13.140 EUR (18 %),
– Vrhunski šport: 3.650 EUR (5 %),
– Usposabljanje: 6.570 EUR (9 %),
– Prireditve: 2.920 EUR (4 %).
Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov (npr. prijavili bodo neobstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe in podobno), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.
7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami je potrebno oddati osebno ali po pošti v zaprti kuverti do 15. 2. 2016 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, s pripisom: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2016« na prednji strani.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 15. 2. 2016 (datum poštnega žiga na dan 15. 2. 2016).
Na kuverti morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
9. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh. Če pošiljatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih s sprejetim proračunom za leto 2016.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: razpisna dokumentacija je od 15. 1. 2016 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, tel. 07/81-61-262, e-naslov: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica