Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 129-0001/2016 Ob-1068/16, Stran 58
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15), Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2016
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov s področja:
– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Upravičeni stroški prijavljenega programa so:
– stroški dela za izvedbo programa,
– materialni stroški izvajanja programa,
– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroškov).
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obvezna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz drugih postavk. Neupravičeni stroški prijavljenega programa so:
– stroški bivanja udeležencev programa,
– stroški obdaritev,
– investicijski stroški.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– pravne osebe s statusom društva, ustanove ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirani za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju,
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo sedež organizacije ali podružnico registrirano v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program/projekt dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj šest občanov Občine Sevnica, ki se izkazuje z obvezno poimensko prilogo aktivnih članov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji),
– temeljni akt društva (vsi prijavitelji).
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancirata največ dva programa. Kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot dva programa, se izbereta tista dva, ki dosežeta največje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.
Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov (npr. prijavili bodo neobstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe in podobno), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2016.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. 2. 2016 na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 15. 2. 2016 (datum poštnega žiga na dan 15. 2. 2016).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2016« na prednji strani.
Na kuverti mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh. Če pošiljatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 15. 1. 2016 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, tel. 07/81-61-262, e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica