Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 322-0001/2016 Ob-1065/16, Stran 54
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 103/11), Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2016
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
2. Vrednost razpisa: 13.027,00 EUR.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri varovanju etnološke dediščine.
Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je namenjena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog udeležencev.
– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev, ki se v Občini Sevnica organizira vsaj dve leti zaporedoma, kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.
– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Vrste upravičenih stroškov: stroški promocije in izdelave promocijskega materiala, stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore …), stroški izdelave ter izposoje rekvizitov ipd. Med upravičene stroške se šteje tudi do 20 odstotkov dejanskih stroškov surovin živil hrane, kupljenih v trgovini za namen prireditve.
– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinancirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogostitvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku, ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin, najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (računi za elektriko, telefonijo ipd.), investicije v prostore, stroški organizacije pohodov in veselic, stroški zunanjih izvajalcev (potni stroški, materialni stroški in stroški storitev), sofinanciranje dnevnic, kilometrin ter honorarjev članom društva ipd.
– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki prijavljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki je del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost ni višja od 300 EUR, ne bodo predmet ocenjevanja.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
4.1. Na razpis se lahko prijavijo:
Pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica, ter so nosilci prireditve.
Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.
4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer da:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– bodo prireditev izvedli v letu 2016 in dostavili dokazila najkasneje do 19. 12. 2016,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so fotografije, posnete med prireditvijo,
– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
5. Uporaba kriterijev: komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 103/11).
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa bodo porabljena predvidoma v letu 2016.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 15. februarja 2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 15. 2. 2016) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica (do 15. ure).
Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na prijavnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če vlagatelj hkrati prijavlja več prireditev, je potrebno za vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«, na kateri sta navedena naziv in naslov prijavitelja.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8.in 14. urona Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v pisarni št. 118 ali 102, na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani KŠTM (www.kstm.si).
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, tel. 07/81-61-233).
9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo vloge odprla predvidoma 17. 2. 2016 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo s sklepom zavržene.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev, bodo z upravičenci sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Občina Sevnica